Pályázati felhívás Kölcsey Ferenc Szakkollégiumban való részvételre

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) a 2023–2024-es tanévben ösztöndíjpályázatot hirdet Kölcsey Ferenc Szakkollégiumban (KFSZ) való részvételre.

A Szakkollégium célkitűzései: Tudományos tehetséggondozást folytatni és szakmai támogatást nyújtani a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói számára (a reál és humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé. Célja szakmai műhelyek létrehozása a hallgatók érdeklődési területeihez, valamint a II. RFKMF stratégiai céljaiban meghatározott küldetésnyilatkozathoz igazítva, melyek szakmai és tudományos előmenetelüket segítik.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, a felvételi menete: A Szakkollégiumba felvételt nyerhet a II. RFKMF valamely szakán aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos, II–IV. évfolyamos alapképzésen és I–II. évfolyam mester képzésén résztvevő hallgatója. Jó tanulmányi eredményeket felmutató hallgatók nevezhetnek be, akik minimum 4-es tanulmányi átlageredménnyel rendelkeznek. A szakkollégiumi tagok felvételi elbeszélgetés útján nyernek tagságot, melynek értelmében kiemelt ösztöndíjban részesülnek. A felvételi beszélgetésen a jelentkező tudományos, közéleti, művészeti, kulturális érdeklődését és jövőbeli terveit mutatja be a bizottságnak.

A tagok jogai, a szakkollégiumi tagsággal járó előnyök: 

A felvételt nyert hallgatók kiemelt ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj összegét minden tanév elején a II. RFKMF elnökének rendelete határozza meg, figyelembe véve, hogy a Kölcsey Szakkollégium ösztöndíjának bruttó összege legalább 25 százalékkal magasabb, mint a KMF hallgatóinak odaítélhető szociális ösztöndíj bruttó összege. Az ösztöndíj a teljes tanévre vonatkozik.

Tagságot legfeljebb 60 fő nyerhet, akik jogosultak kollégiumi lakhatásra. A tagság egy tanévre szól, azt minden tanév kezdetekor újabb pályázat benyújtásával lehet megújítani.

A KFSZ tagja részt vesz a műhelyfoglalkozáson, használhatja a Szakkollégium infrastruktúráját, részt vesz a Szakkollégium és a Főiskola rendezvényein. A KFSZ tagja köteles részt venni, és amennyiben valamely témakörben kutat, a kutatási eredményeit bemutathatja a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) által szervezett Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Az MA/MSC képzésben tanuló hallgatók részt vehetnek a Kárpátaljai Magyar Fiatal Kutatók Konferenciáján.

A jelentkezéshez szükséges mellékletek, igazolások:

Pályázni a hallgató főiskolai emailcímével lehet az erre célra létrehozott elektronikus (https://forms.gle/AFrVBBNsMzwsUzRQ7 ) felületen. Pályázni egy kötelező és legalább egy szabadon választható szakmai műhely megjelölésével lehet– lásd a Pályázati melléklet). Az elektronikus felületre az alábbi dokumentumokat szükséges, illetve van lehetőség feltölteni:

Kötelezően feltöltendő mellékletek (kizárólag pdf-formátumban):

 • strukturált szakmai önéletrajz;
 • hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (2023–2024-es tanév őszi szemeszter);
 • hiteles/eredeti igazolás az utolsó két lezárt tanulmányi félév leckekönyv oldalairól;
 • szakmai ajánlás (tartalmaznia kell az ajánló nevét, beosztását, intézményének nevét és címét);
 • motivációs levél, amely részletezi a pályázatban és a választott szakmai műhelyben való részvétel indítékait, jövőbeni terveit;
 • ukrajnai személyi igazolvány, adó- és lakcímigazolás másolata.

További csatolható mellékletek (csatolásuk nem kötelező, feltöltés kizárólag pdf formátumban):

 • tanulmányi versenyen/TDK-n/OTDK-n elért eredmény igazolása;
 • konferencia-részvételt igazoló dokumentumok;
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
 • publikációk igazolása: a publikációt tartalmazó kötet borítójának, tartalomjegyzékének és a publikáció első oldalának fénymásolata, megjelenés alatt álló tanulmány esetében a kiadó igazolása a megjelenés várható időpontjáról;
 • egyéb tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a kötelező mellékleteket 2023. szeptember 5., éjfélig feltölti a megadott elektronikus felületre.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Nem pályázhat az a hallgató, aki a 2023–2024-es tanulmányait valamilyen okból (kettős képzés, Erasmus, Makovecz, egyéb mobilitási pályázatok miatt) külföldön folytatja.
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázatokról a döntést a Kölcsey Szakkollégium által felkért Értékelő Bizottság hozza meg a felvételi elbeszélgetés lejártát követő 5 munkanapon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező érvényű.
 • Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a támogató szerződést köt, amelyben rögzíti a támogatott jogait és kötelezettségeit.
 • A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve a támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.
 • A Kölcsey Szakkollégium Értékelő Bizottsága a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
 • A sikeresen pályázó hallgató benyújtja felvételi kérelmét a főiskola Hallgatóinak és Fiatal Kutatóinak Tudományos Egyesületébe (HÉFKTE).

A pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Kölcsey Ferenc Szakkollégium igazgatója (dr. Molnár Ferenc, email: molnar.ferenc@kmf.org.ua) látja el.

Pályázati melléklet

A Kölcsey Ferenc Szakkollégium szakmai műhelyei:

Kötelező műhely: Kisebbségtudomány.

Választható műhelyek:

 • Pedagógia
 • Média- és művészetpedagógia
 • Irodalom- és kultúratudomány
 • Természettudomány
 • Régiófejlesztés
 • Hálózattudomány és adatelemzés
 • Politika- és társadalomtudomány