Az iskolások életében különösen meghatározó szerepet tölt be a társak jelenléte, így többek között a csoportokba szerveződés körülményei, a társas alakzatokban betöltött szerepek, valamint a baráti kapcsolatok nyomán átélt élmények, emlékek is kardiná- lis töltéssel bírnak. Jelen monográfia elsődleges célja, hogy a témát tárgyaló és ahhoz szorosan kapcsolódó nemzetközi szakirodalom feldolgozásán és az empirikus vizsgá- lat elemzésén alapulva kiemelt figyelmet szenteljen a kinetikus iskolarajz mint társas kapcsolatok lehetséges feltáró módszerére és mentálhigiénés alkalmazási lehetősége- ire. Különösen fontos feladat a módszer, valamint az originális és újszerű vizsgálat eredményeinek beágyazása az ukrajnai pszichológiai szakirodalomba, mely a kutatási témát tekintve érintetlen területnek bizonyult. Rendkívüli hiányosságok fellelhetőek az ukrajnai képi kifejezéspszichológia területén, a pszichológiai gyakorlatban a rajz- elemzés még nem jutott el a rendszerelemzés szintjéig, ezidáig tapasztalhatóan a jungi szimbólumokat mint külön itemeket kiragadó és elemző szinten stagnál.

A monográfia a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola Szemé- lyiség és Egészségpszichológia Doktori Programban sikeresen megvédett doktori disz- szertációm bővített változatát adja közre. A szakirodalmat feldolgozó rész frissítése mellett fontosnak tartottam a kinetikus iskolarajzra épített közösségfejlesztő mentál- higiénés módszer bemutatását, mely a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság munkatársainak közreműködésével 12 iskolai osztályban került levezetésre.

Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa (2021.02.24., 1. számú jegyzőkönyv).

Kiadásra előkészítette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlege, valamint Pedagógia és Pszichológia Tanszéke.

Szerző:
Berghauer-Olasz Emőke

Lektorálták:
Dr. habil. Vass Zoltán Phd, professzor (Általános Lélektani és Módszertani Tanszék, Pszichológiai Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest)
Dr. Nagy László PhD (Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék, Pszichológia Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs)

Műszaki szerkesztés: Dobos Sándor és Vezsdel László

Tördelés: Vezsdel László

Korrektúra: Gricza-Varcaba Ildikó

Grafika és borítóterv: Berghauer Kincső Anna

ETO-besorolás: a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtára

A kiadásért felel:
Dobos Sándor (a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kiadói Részlegének vezetője)

A monográfia tartalmáért kizárólag a szerző felel.

A kiadvány megjelenését a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács támogatta.

Kiadó: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (cím: 90 202 Beregszász, Kossuth tér 6. E-mail: foiskola@kmf.uz.ua) és a „RIK-U” Kft. (cím: 88 000 Ungvár, Gagarin u. 36. E-mail: print@rik.com.ua)

Nyomdai munkálatok: „RIK-U” Kft.

ISBN 978-617-8046-63-7                                             

© Berghauer-Olasz Emőke, 2022
© II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022