Curriculum vitae
Publikációk

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Kuchai T.P., Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Кучай Т. П. Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні // Science and Education. – №2. – 2017.– С. 126-133.

Кучай Т. П. Studying the peculiarities of education development in Japan (in terms of primary education) // Science and Education. – 5`2017/CLVIII. – 2017. – p. 34-40

Статті:

Кучай Т., Кучай О. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №3 (14). – C.10–14.

Кучай Т., Кучай О. Досвід Франції, Великої Британії та США у підготовці фахівців // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Кучай Т. Самодостатність особистості у контексті концепції освіти дорослих // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №2 (13). – 2019. – С. 20-27

Кучай Т. Освіта дорослих як пріоритет політики держави: досвід словацької республіки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 30: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.111-113

Кучай Т. Кучай О. Роль педагогічної системи Я. А. Коменського у вихованні особистості // Гірська школа Українських Карпат. – 2019. – Вип.20 – С. 252-255.

Кучай Т.  Кучай О. Упровадження англомовної освіти у початкову школу в сучасній Україні \\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 31: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.23-27

Кучай Т. Кучай О. Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 2.- (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2019.- С. 46-49.

Кучай Т. Кучай О. Вивчення досвіду США в сфері інклюзивної освіти // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 31-33.

Кучай Т. П. Пансофічна освіта Я. Коменського – необхідна передумова гармонізації суспільних відносин // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 36-40.

Кучай Т. П. Організація навчання іноземних мов в гімназіі // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 119-125.

Кучай Т.П Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16-20.

Кучай Т.П  Академічно-громадське навчання – вагома складова професійної підготовки студентів у США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 328-331.

Кучай Т.П Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 353-357.

Кучай Т. П. Екзамен як підсумковий етап перевірки отриманих знань учнів у навчально-виховному процесі школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 123-126.

Кучай Т. П. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 1.45 (106). – (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2018.– 362 с.