Kutatási területek

kognitív nyelvészet, interkulturális nyelvészet, fogalmi metaforaelmélet, idegen nyelv oktatásának módszertana

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Huszti, I., Csatáry, Gy., & Lechner, I. (2022). Distance learning as the new reality in tertiary education: A case study. Advanced Education, 21, 100-120. DOI: 10.20535/2410-8286.261705 (журнал індексується в наукометричній базі даних WoS)
 2. Lechner I., & Bárány B. (2021). Gazdag Vilmos: Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban [= Slawische Elemente in den ungarischen Dialekten des Berehower Bezirks in Transkarpatien]. Törökbálint: Termini Egyesület, 2021. 227 p. (Rezension). Studia Slavica Hung. 66 (2021) 1, 217–222. DOI:10.1556/060.2021.00018 (Scopus)
 3. Lechner I., & Márku A. (2021). Benő Attila, Péntek János (szerk.): Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában. (Recenzió). Magyar Nyelvőr, 145(4), 480–486. DOI: 10.38143/Nyr.2021.4.480 (Scopus)
 4. Lechner, I., & Kordonets, O. (2021). Book Review. A New Insight into Theory of Conceptual Metaphor. East European Journal of Psycholinguistics, 8(2). Retrieved from https://eejpl.vnu.edu.ua/index.php/eejpl/article/view/545 (Scopus)

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Lechner, I, & Márku, A. (2023). Slawische Entlehnungen in der Internetkommunikation der Ungarn in Transkarpatien. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація, Випуск 1, 168-174. https://tsj.journal.kspu.edu/index.php/tsj/article/view/659/631 DOI https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2023-1-24 (фахове видання, категорія Б)
 2. Huszti, I., Lechner, I., Bárány, E., & Fábián, M. (2022). Quaranteaching at a Transcarpathian higher educational establishment: Student views. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 3, 70-80. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/265919 (фахове видання, категорія Б)
 3. Густі, І., Барань, Є., Лехнер, І., & Фабіян, М. (2022). Особливості викладання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ: Результати анкетного опитування й інтерв’ювання. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія, 36, 90-102.http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/ 32589/2412-92-83.36.2022.262052(фахове видання, категорія Б)
 4. Лехнер, І.Г., & Густі, І.І. (2022). Рецензія. Zoltán Kövecses: Extended conceptual metaphor theory [Золтан Ковечеш. Розширена теорія концептуальної метафори]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-49087-0, DOI: 10.1017/9781108859127, 196р. Наукові Записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство), 34, 154-158. DOI 10.31652/2521-1307-2022-34-1-164 (фахове видання, категорія Б)
 5. Lechner, I. (2022). Die Erfahrungsbasis des Moralbegriffs im Deutschen und Філологічний часопис, Випуск 1 (19), 87–94. DOI: https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2022.257941 https://library.udpu.edu.ua/library_files/filologichniy-chacopys/2022/1/9.pdf (фахове видання, категорія Б)
 6. Lechner, I., Huszti, I., Bárány, E., & Fábián, M. (2022) Motivierungsstrategien zum Fremdsprachenlernen im Tertiärbereich während der Pandemie. Іноземні мови28(1), 29–34. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.1.257876 http://fl.knlu.edu.ua/issue/view/15454(фахове видання, категорія Б)
 7. Гнатик, К. Б., & Лехнер, І. Г. (2022). Праксеологічний аспект викладання іноземної мови: від відбору навчальних матеріалів до розробки алгоритму роботи з професійно зорієнтованим текстом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 80 (1), 119–123. DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.1.22 http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2022/80/part_1/80-1.pdf (фахове видання, категорія Б)
 8. Лехнер, І. Г., & Кордонець, О. A. (2021) Концептуалізація поняття моралі в угорській мові. Мовознавчий вісник, 31, 113–122. DOI: 10.31651/2226-4388-2021-31-113-122 https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/index (фахове видання, категорія Б)
 9. Lechner, I. (2021). Német és magyar nyelvű idiómák kontrasztív vizsgálata. Філологічний часопис, Випуск 1 (17), 58–66. https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2021.232664 http://fch.udpu.edu.ua/article/view/232664/7.pdf ISSN 2415-8828 (print), 2664-4495 (online) (фахове видання, категорія Б)
 1. Fábián, M., Huszti, I., Lechner, I., & Bárány, E. (2021). Distance language learning as school learners perceive it. Messenger of Kyiv National Linguistic University. Pedagogy and Psychology Series, 35, 31-42. (фахове видання, категорія Б)
 2. Густі І., Барань Є., Лехнер І., Фабіян М. (2021). Навчання мов у період карантину в Закарпатському угорському інституті ім. Ф. Ракоці ІІ. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія педагогіка та психологія, 34, 83-101. DOI: https://doi.org/10.32589/2412-9283..2021 http://visnyk-pedagogy.knlu.edu.ua/issue/view/14291 ISSN 2412-9283 (print) ISSN 2518-1408 (online) (фахове видання, категорія Б)
 1. Lechner, I., & Huszti, I. (2021). The role of context and relevance in translating European Union texts. Messenger of Kyiv National Linguistic University. Series Philology, 24(1), 83-95. DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.24%20(1).2021.236087 http://philmessenger.knlu.edu.ua/article/view/236087 ISSN 2415-7333 (print), ISSN 2311-0821 (online) «фахове видання» англійською мовою
 2. Лехнер І. (2020) Роль концептуальних метафор у концептуалізації поняття “гріх” в угорській мові.  // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія Філологія (Мовознавство). Випуск 30., 120-129. ISSN 2521-1293 (print), 2521-1307 (online) (фахове видання, категорія Б)
 3. Lechner, I. (2019) A fogalmi metaforák szerepe a bűn fogalom konceptualizációja során. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та псигологія.» Збірник наукових прац. – Випуск 1(9), Мукачево : Вид-во МДУ, С. 261-265. DOI 10.31339/2413-3329-2019-1(9)-260-264. ISSN 2413-3329 (print),  2520-6788 (online) (фахове видання, категорія Б)

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Lechner, I. (2023). Erkölcs és nyelvészet. Az erkölcsfogalom metaforikus konceptualizációja a magyar és a német nyelvben. Beregszász – Ungvár: „RIK-U”. ISBN 978-617-8046-90-3, 232 p.
 2. Huszti, I., Lechner, I., & Fábián, M. (Eds.) (2022). Teaching English reading to young learners: Training manual. Berehove – Uzhhorod: Transcarpathian Hungarian College – “Rik”-U LLC. UDC: 811.111(477.87), ISBN 978-617-8046-57-6, 128 p., Ум. друк. арк. / author’s sheet 10,4

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Lechner, I. (2023). Szociolingvisztikai és kétnyelvűségi kutatási lehetőségek kognitív nyelvelméleti keretben. In: Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika (szerk.): Többnyelvűség és kutatás. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 94-103.
 2. Huszti, I., Lechner, I. Bárány, E., & Fábián, M. (2023). Nyelvelsajátítás a digitális munkarendben a felsőoktatásban (Az elmúlt tanév tanulságai). In Á. Albert, J. Bóna, G. D. Borbás, R. Brdar-Szabó, K. Csizér, & Zs. Vladár (Szerk.), Fejezetek az alkalmazott nyelvészet területéről. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 978 963 454 891 1 DOI: 1556/9789634549811 https://mersz.hu/bona-fejezetek-az-alkalmazott-nyelveszet-teruleterol//
 3. Bárány, E., Fábián, M., Lechner, I., & Huszti, I. (2022). A 2020. évi tavaszi és őszi távoktatás a Rákóczi-főiskolán: Tapasztalatok, vélemények, tanulságok. In Z. Karmacsi, A. Márku, & E. Tóth-Orosz (Szerk.), Mozaikok a magyar nyelvhasználatból: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Törökbálint: Termini Egyesület.
 4. Lechner, I (2022). Kognitiv-semanthische Analyse von Lehnwörtern. In С. М. Іваненко, К. Компе, О. О. Холоденко, О. О. Яременко-Гасюк (Eds.), Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції 02-03 грудня 2022 року „Навчання і викладання уцифровому форматі в контексті наукової доброчесності у багатомовному світі” / Digitales Lernen und Lehren im Kontext der Wissenschaftlichen Redlichkeit in der Mehrsprachigkeit (pp. 85-88). Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.
 5. Lechner, I (2022). Az erkölcs növény fogalmi metafora nyelvi manifesztációja a magyar nyelvben. In Z. Karmacsi, A. Márku, & E. Tóth-Orosz (Szerk.), Mozaikok a magyar nyelvhasználatból: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Törökbálint: Termini Egyesület.
 6. Lechner I., Petrusinec A. (2022). Lanstyák István: „Az Istennek könyve közönséges nyelven” (Tanulmányok bibliafordításról). Fordítástudomány 24. évf. 1. szám. 146‒150. DOI: https://doi.org/10.35924/fordtud.24.1.13
 7. Lechner, I., & Huszti, I. (2021). The Role of Context in Creating Meaning. In T. V. Kalyniuk, & T. V. Bodnarchuk (Eds.), Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development (pp. 161-173). Kamianets-Podilsky: Ruta.
 8. Lechner, I (2021) AZ ERKÖLCS ERŐ fogalmi metaforára épülő laikus modellek a magyar és a német nyelvben. ARGUMENTUM, 17, 706-725.
 9. Лехнер І. (2020). Прояв концептуальної метафори «моральної сили» в німецькій мові. In: Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ: Наукова платформа Open Science Laboratory. pp. 674-683.
 10. Lechner, I. (2019). Az erkölcs fogalma politikai kontextusban. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, pp. 212-222.