Сфера наукових зацікавлень
лінгвостилістика, когнітивна поетика, лінгвокультурологія, культура мови, теорія тексту
Публікації

Монографії:

 1. Кравець Л.В. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст.: монографія. К.: ВЦ «Академія», 2012. 416 с.
 2. Kravets L. Ukrainischer pädagogischer Diskurs: linguistische historische Auslegung // Communicative-pragmatic, normative and functional parameters of the professional discourse: collective monograph / ed. M.Mamych. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2021. P.117 – 135.
 3. Kraweć Ł. Метафора книги як засіб моделювання картини світу – Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV / pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, C. 119 – 126.

Навчальні посібники:

 1. Кравець Л. Стилістика сучасної української мови (фоностилістика, стилі): зб. вправ. К.: ЗАТ «НЕВТЕС», 2002. 48 с.
 2. Кравець Л. Стилістика сучасної української мови (лексична й фразеологічна стилістика): зб. вправ. К.: ЗАТ «НЕВТЕС», 2002. 78 с.
 3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Українська мова для слухачів навчально-підготовчого відділення дистанційної форми навчання на засадах модульно-рейтингової системи: навч.-метод. посібник. К.: МІЛЕНІУМ, 2003. 44 с.
 4. Кравець Л. В. Стилістика української мови: практикум / за ред. Л.І.Мацько. К.: Вища школа, 2004. 199 с.
 5. Мацько Л.І., Кравець Л.В., Солдаткіна О.В. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів: навч. посібник для дистанційного навчання. К.: Вид-во ун-ту «Україна», 2005. 281 с.
 6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навч. посібник. К.: ВЦ «Академія», 2007. 360 с.
 7. Кравець Л.В. Стилістика тексту: навч.-метод. посібник. Харків: Вид-во Іванченко І. С., 2015. 72 с.

 

Статті в Енциклопедії сучасної України:

 1. Кравець Л.В. Лінгвокультурологія. Енциклопедія Сучасної України. / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Т.18. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55509
 2. Кравець Л.В. Лінгвістика тексту. Енциклопедія Сучасної України. / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2015. Т.18. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55503
 3. Кравець Л.В. Метафора. Енциклопедія Сучасної України. / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. Т. 20: «Медична» – «Мікоян». http://esu.com.ua/search_articles.php?id=66695
 4. Кравець Л.В., Мацько Л.І. Науковий стиль. Енциклопедія сучасної України. / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.. К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. Т. 22: «Мр» – «На». http://esu.com.ua/search_articles.php?id=70651

 

Вибрані статті:

 1. Kravets L. et al. Cognitive (Conceptual) Metaphor in the Ukrainian Poetic Discourse // Larysa V. Kravets, Halyna M. Siuta, Lyubov V. Struhanets, Yuriy B. Struhanets. Journal of Language and Linguistic Studies, 17(Special Issue 2), 1308-1319; 2021. – https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2601
 2. Kravets L. et al. Typology ofmetaphor in political internet-communication / Larysa Kravets, Viktor Drebet, Olha Luzhetska, Tеtіana Semashko, Liliia Lushpynska // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal – 11/02-XX. (.pdf, 6,9 MB) – http://www.magnanimitas.cz/11-02-xx – http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_32.pdf184 – 189.
 3. Кравець Л.В. Концептуалізація вогню в українських фразеологізмах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. Вип. 2(44).C. 202 – 207.
 4. Кравець Л.В. Метафори природи в поетичних текстах М. Рильського та Л. Костенко. // Культура слова. 2020. Вип.92. С. 52 – 62. – https://iul-nasu.org.ua/pdf/kulturaslova/92/4_kspdf
 5. Кравець Л.В. Рідна мова в полікультурному середовищі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 50. С. 76 – 79.
 6. Кравець Л.В. Динаміка пізнавально-інтерпретаційних моделей рідної мови і білінгвізму // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 14. C. 59 – 65.
 7. Кравець Л.В. Лінгвопоетичні виміри рідного слова в мовотворчості Т. Шевченка. // Український світ у наукових парадигмах: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Харків: ХІФТ, 2019. Вип.6. С. 22 – 28.
 8. Кравець Л.В. Метафора як засіб творення картини світу в мові ЗМІ // «Одеський лінгвістичний вісник». 2017. Спецвипуск. С. 97 – 101.
 9. Кравець Л.В. Метафора в українській політичній мові початку ХХ ст. // Література та культура Полісся. Серія: Філологічні науки. Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2016. Вип. 84. №7. С. 93 – 101.
 10. Кравець Л.В. Мовна комунікація в Інтернет-просторі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): Збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «фірма «Планер», 2016. Вип. 23. С. 114 – 118.