Kutatási területek
лінгвостилістика, когнітивна поетика, лінгвокультурологія, культура мови, теорія тексту
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. 1. Кravets Larysa et al. Cognitive-Assessment Content of Zoomorphic Metaphors in Contemporary Ukrainian and English Language Culture a Comparative Aspect / Larysa Kravets, Galyna Siuta, Tetiana Semashko, Nadiia Bobukh // World Journal of English Language. Vol.13, No 6, July 2023. P. 439 – 448. URL: https://www.sciedu.ca/journal/index.php/wjel/article/view/23993
 2. Svitlana Yermolenko, Larysa Kravets, Halyna Siuta, Larysa Kozlovska Ukrainian Political Internet Discourse: Signs of Language Aggression // Studies in Media and Communication. Vol. 10, No. 3; 2022, Special Issue. P. 217 – 225. ISSN: 2325-8071 E-ISSN: 2325-808X Published by Redfame Publishing. URL: https://doi.org/10.11114/smc.v10i3.5854
 3. Kravets Larysa et al. Typology ofmetaphor in political internet-communication / Larysa Kravets, Viktor Drebet, Olha Luzhetska, Tеtіana Semashko, Liliia Lushpynska// AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal – Vol. 11, Issue 2, Special Issue XX. 2021. P.184 – 189. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_32.pdf
 4. Kravets L. et al. Cognitive (Conceptual) Metaphor in the Ukrainian Poetic Discourse // LarysaV. Kravets, Halyna M. Siuta, LyubovV. Struhanets, Yuriy B. Struhanets– JournalofLanguageandLinguisticStudies, 17(SpecialIssue 2), 1308-1319; 2021. URL: https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2601

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Кравець Л. В Концепти християнської культури в новітній українській поезії // Культура слова. 2022, 2 (97). С. 61 – 72.
 2. Кравець Л. В. Онімний простір творів Семена Панька – Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Вип.1(45). 2021. С.262-267. URL: http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/article/view/245416
 3. Кравець Л. В. Концептуалізація вогню в українських фразеологізмах // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – Ужгород: ПП Данило С. І., 2020. Вип. 2(44) – C. 202 -207.
 4. Кравець Л. В. Метафори природи в поетичних текстах М. Рильського та Л. Костенко – // Культура слова. – 2020. – Вип.92. – С. 52 – 62. URL: https://iul-nasu.org.ua/pdf/kulturaslova/92/4_ks_92.pdf
 5. Кравець Л. В. Архетипна основа сучасного політичного міфотворення // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: Збірник наукових праць. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2019. – Вип. 38. – Том 3. – С. 91 – 94.
 1. Кравець Л. В. Рідна мова в полікультурному середовищі // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 50. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С. 76 – 79.
 2. Кравець Л. В. Динаміка пізнавально-інтерпретаційних моделей рідної мови і білінгвізму – Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 14. – C. 59 – 65

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Кравець Л. В. Зв’язність як основна текстова категорія // Текст у сучасних дослідницьких парадигмах: теорія і практика : [колективна монографія] : за заг. ред. О. М.Семеног. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. 248 c. С.48 – 60.  ІSBN 978-966-698-323-0 (PDF)
 2. Кравець Л. В. Художня свідомість українців: метафора як словесно-образна форма освоєння світу // Українське буття у слові й тексті : Студії з лінгвоукраїнознавства: [колективна монографія] / за заг. ред. О. О. Маленко. Харків: ХНПУ; ХІФТ, 2022. – 288 с. С. 53 – 70. ІSBN 978-966-1630-56-6.
 3. Kravets L. Ukrainischer pädagogischer Diskurs: linguistische historische Auslegung // Communicative-pragmatic, normative and functional parameters of the professional discourse: collective monograph / ed. M.Mamych. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2021. – P.117 – 135. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/download/133/1529/3702-1?inline=1
 4. ŁARYSA KRAWEĆ Метафора книги як засіб моделювання картини світу – Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych IV, pod red. A. Kołodziej, E. Tyszkowskiej-Kasprzak, M. Ślawskiej, A. Ursulenko przy współpracy M. Stryszewskiej, A. Oleckiej, ISBN: 978-83-7977-519-4, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020. – C. 119 – 126. URL: https://www.atutoficyna.pl/uploads/att/6/6/2206/Slowianszczyzna_IV_-spis_tresci.pdf

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Кравець Л.В. Проблема мовної картини світу в працях Л.А. Лисиченко Український світ у наукових парадигмах: збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Випуск 10. Харків: ХНПУ; ХІФТ, 2023. С. 125 – 128.
 2. Кравець Л.В., Л.І. Мацько Офіційно-діловий стиль // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=77272
 3. Кравець Л.В. Образність // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74648
 4. Кравець Л. В. Метафоризація концепту життя в мові української поезії // SlavVaria 1/2022. a Pécsi Tudományegyetem Szlavisztika Intézete. P. 141–149. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/slavvaria/article/view/5853
 5. Kravec Larisza, A test metaforikája a kortárs ukrán kötészetben // Szépirodalmi Figyelő – irodalmi, kritikai, szemléző folyóirat. 2022/6. 50 – 69. URL: http://www.szepirodalmifigyelo.hu/
 6. Semashko, T., Kravets, L., & Bondarenko, A. The “friend-foe” opposition in Ukrainian linguoculture. Linguistics and Culture Review, VOL.5 NO. S4 (2021), P. 399-408. URL:https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1561
 7. Кравець Л.В., Мацько Л.І. Науковий стиль – Енциклопедія Сучасної України. Т. 22: «Мр» – «На» / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2020. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=70651
 8.  Кравець Л.В. Лінгвофілософські виміри поняття «рідна мова» // Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин: матеріали міжнародного наукового семінару – Берегове – Ужгород: ЗУІ імені Ф. Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У», 2020. С. 83 – 92.
 9. Kravec L. Метафори слова в українській поезії ХХ ст. –Ucrainica X. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník vĕdeckých článků z mezinárodní konference «Х Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy» (Olomouc, 9-10.09.2020).  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. C. 217 – 221
 10.  Кравець Л.В. Лінгвопоетичні виміри рідного слова в мовотворчості Т. Шевченка Український світ у наукових парадигмах: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Харків: ХІФТ, 2019. Вип.6. С. 22 – 28.