Леврінц Маріанна Іванівна

професор;
доктор педагогічних наук, професор
Відділення англійської філології

Сфера наукових зацікавлень

методика викладання іноземних мов, підготовка вчителів іноземних мов

Публікації

Публікації Scopus або Web of Science (WoS) за 2018–2023 рр.

 1. Lőrincz, M. (2023). A COMPARATIVE CORPUS ANALYSIS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR COVERAGE IN EASTERN AND WESTERN ENGLISH LANGUAGE NEWS RELEASES. The World of the Orient, 3(120), (Scopus).
 2. Lőrincz, M., & Komar, O. (2023). WEATHERING THE STORM: UNRAVELING THE CHALLENGES OF EFL STUDENT TEACHING IN UKRAINE. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(2), (Scopus)
 3. Lőrincz, M., & Greba, I. (2022). DOES EXPERIENCE MATTER? A COMPARATIVE STUDY OF EFL TEACHERS’ CHALLENGES. Advanced Education, 9(21), 40–54. https://doi.org/10.20535/2410-8286.255886(WoS)
 4. Levrints/Lőrincz, M. (2022). FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ KNOWLEDGE BASE AND THE INFLUENCE OF TEACHING EXPERIENCE. Australian Journal of Teacher Education, 47(4), 90−110. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2022v47n4.6  (Scopus and WoS)
 5. Lőrincz, M. (2022). ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ KNOWLEDGE BASE: AN EXPLORATION OF BELIEFS. The Journal of Language Teaching and Learning, 12(2), 101−117. (WoS)
 6. Levrints (Lőrincz), M., Myshko, S., & Lizák, K. (2021). ATTRIBUTES OF EFFECTIVE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS: INSIGHTS FROM UKRAINE. Advanced Education, 8(19), 33–41. https://doi.org/10.20535/2410-8286.235940 (WoS)
 7. Samoilenko,O., Dubaseniuk, O., Orosz, I., Levrints, M., Stratan-Artyshkova, T., Gunko, T. (2020). TRAINING AN ANDRAGOGUE AS A SPECIALIST IN ADULT EDUCATION. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, Vol. 12, 2, 237−250. (WoS)

Публікації за 2018–2023 рр., які включені до переліку фахових наукових видань України:

 1. Комар, О., & Леврінц, М. (2023). Використання рольових ігор для розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей здобувачів базової середньої освіти: ситуаційний аналіз. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 1(9), 102–110. https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(9).2023.279345
 2. Леврінц, М. (2023). Альтернативна освіта педагогів у США: альтернативи для України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1(52). 88−94.
 3. Леврінц, М. (2022). Впровадження позитивного досвіду США у системі іншомовної педагогічної освіти України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (50), 153−158.
 4. Lőrincz, M. (2022). Overview of English language teaching challenges. The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Foreign Philology. Methods of Foreign Language Teaching, Vol. 95, 99-107.
 5. Levrints/Lőrincz, M. (2022). Understanding challenges of foreign language teachers: Ukrainian perspective. Іноземні мови, 2, 47−52.
 6. Греба, І., Леврінц, М. (2022). Міжнародний досвід реалізації інклюзивної освіти на прикладі країн Європи. Витоки педагогічної майстерності, 29, 81−87.
 7. Lőrincz, M. (2022). English language teaching challenges: current and retrospective perceptions of teachers. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (51), 153−158.
 8. Lőrincz, M. (2022). A corpus analysis of the representation of war in Ukraine in the international press. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, 96, 61-68.
 9. Леврінц, М. (2021). Напрями вдосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів  іноземних мов на основі досвіду США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 1 (48), 221−225.
 10. Леврінц, М. (2021). Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти. Іноземні мови, 1 (105), 3−9.
 11. Леврінц, М. (2021). Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», 2 (49), 79−85.
 12. Леврінц, М. (2020). Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Хуманитарни Балкански изследвания. Т. 3, 1(7), 28−32 (5 міжнар. наук. баз).
 13. Леврінц, М. (2020). Моделі підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Научен вектор на Балканите.Т. 4, 1(7), 34−39 (5 міжнар. наук. баз).
 14. Леврінц, М. (2020). Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (95), 30−39 (3 міжнар. наук. бази).
 15. Леврінц, М. (2020). Репрезентування складових, критеріїв і рівнів розвитку професійної компетентності вчителів іноземних мов у нормативних документах стандартів США. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 1(42), 81−90 (4 міжнар. наук. бази).
 16. Леврінц, М. (2020). Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 186, 128−133 (6 міжнар. наук. баз).
 17. Леврінц, М. (2020). Порівняльний аналіз професійної підготовки вчителів іноземних мов в Україні і США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 188, 98−104 (6 міжнар. наук. баз).
 18. Леврінц, М. (2020). Система підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2 (96), 265−276 (3 міжнар. наук. бази).
 19. Леврінц, М. (2020). Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 1(11), 234−239 (8 міжнар. наук. баз).
 20. Леврінц, М. (2020). Сучасні тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні. Імідж сучасного педагога, 2 (191), 45−50 (7 міжнар. наук. баз).
 21. Леврінц, М. (2020). Практична підготовка вчителів іноземних мов в університетах США. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. (6 міжнар. наук. баз).
 22. Леврінц, М. (2019). Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3 (87), 154−165 (3 міжнар. наук. бази).
 23. Леврінц, М. (2019). Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 2(65), 170−176 (2 міжнар. наук. бази).
 24. Леврінц, М. (2019). Конструктивізм як філософсько-епістемологічне підгрунтя підготовки вчителів у США. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, 2(45), 120−124 (5 міжнар. наук. баз).
 25. Леврінц, М. (2019). Стандарти й вимоги до фахової підготовки і професійного розвитку вчителів іноземних мов у США. Хуманитарни балкански изследования, 3(5), 31−36 (5 міжнар. наук. баз).
 26. Леврінц, М. (2019). Гуманізм як концептуальна основа фахової підготовки вчителів іноземних мов у США. Гірська школа українських карпат, 20, 40−45 (2 міжнар. наук. бази).
 27. Леврінц, М. (2019). Підходи до розвитку фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США: загальні тенденції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10 (94), 222−232 (3 міжнар. наук. бази).
 28. Леврінц, М. (2019). Умови ефективності професійної діяльності вчителів іноземних мов у США. Revistă ştiinţifică progresivă, 1, 16−20.
 29. Леврінц, М. (2019). Розвиток культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у педагогічній теорії і практиці США. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 11(395),  97−103 (2 міжнар. наук. бази).
 30. Леврінц, М. (2019). Онтологія проблеми фахової компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр., 4(67), 100−107 (2 міжнар. наук. бази).
 31. Леврінц, М. (2019). Законодавче забезпечення системи підготовки вчителів іноземних мов у США. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 6(93), 179−189 (6 міжнар. наук. баз).
 32. Леврінц, М. (2019). Умови ефективності професійної діяльності вчителів у США. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 3, 110−119 (8 міжнар. наук. баз).
 33. Levrints (Lőrincz), M. (2018). Relationship between communication style and effective teaching.  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота, 2(43), 147– 151 (5 міжнар. наук. баз).

Монографії, книги за 2018–2023 рр.

 1. Lőrincz, M. (2023). Language teaching challenges: a multilevel approach. Берегове: Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ. (монографія)
 2. Леврінц, М. (2020). Фахова підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах США: теоретико-методичні засади. Ужгород−Берегове: ТОВ «РІК−У». (монографія)
 3. Леврінц, М., Кузьмінський, А. (2019). Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США. Riga: Lambert Publishing House. (монографія)

Головні публікації за 2018–2023 рр.