Honosítási szabályzat

A külföldi felsőfokú tanintézményekben szerzett végzettséget igazoló dokumentumok (felsőfokú oklevelek, tudományos fokozatok és címek) II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa általi elismerésének

SZABÁLYZATA

 

І. Általános tudnivalók

A végzettséget igazoló külföldi dokumentumok elismerésének szabályzata (a továbbiakban Szabályzat) Ukrajna Felsőoktatási Törvényével (1556-VII), valamint Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma 2015. május 5-i 504. sz. rendeletével összhangban került kidolgozásra.

1. Jelen Szabályzat határozza meg (felsőfokú oklevelek, tudományos fokozatok és címek) ukrajnai elismerésének jogi és szervezeti alapjait az állampolgárok azon jogainak biztosítása céljából, hogy tanulmányaikat és szakmai tevékenységüket Ukrajna törvényeinek megfelelően folytathassák.

2. Jelen Szabályzat meghatározza az alábbi külföldön szerzett végzettséget igazoló dokumentumok (oklevelek, tudományos fokozatok és címek) felsőfokú tanintézmény általi elismerésének rendjét:

а) azon felsőfokú oktatási intézmények által kiadott dokumentumokét, amelyek saját országuk állami szervei által elismertek, valamint azon ország állami szervei által is, amelynek területén az intézmény oktatási tevékenysége megvalósul;

b) azon képzési programok (tervek) alapján megszerzett dokumentumokét, amelyek saját országuk állami szervei által elismertek, valamint azon ország állami szervei által is, amelynek területén az intézmény oktatási tevékenysége megvalósul.

3. Az elismerés folyamatának lebonyolítása érdekében a felsőfokú oktatási intézmény a külföldi felsőfokú tanintézményekben szerzett végzettséget igazoló dokumentumok elismerésével foglalkozó bizottságot hoz létre, amely szabályzat alapján működik.

Elismerés alá eső dokumentumok:

a) államilag meghatározott mintájú baccalaureus (bachelor) oklevelek;

b) államilag meghatározott mintájú magister (master) oklevelek;

c) a tudományok doktorának és a filozófia doktorának (Ph.D) államilag meghatározott mintájú oklevelei, amelyeket az illető külföldi államok erre feljogosított minősítő szervei adtak ki;

d) tudományos fokozatok odaítélését igazoló dokumentumok, amelyek egyenértékűek az Ukrajnában kiadott alábbi dokumentumokkal:

– valamely tudományterület doktorának vagy kandidátusának oklevele, amely megfelel a filozófia doktora (Ph.D) képesítésnek;

– habilitált doktor oklevele, amely megfelel a tudományok doktora képesítésnek;

e) docensi és professzori cím odaítélését igazoló dokumentumok.

4. Nem szükséges azon dokumentumok elismerési eljárásának lefolytatása, amelyeket a Szovjetunió és az Orosz Föderáció minősítő szervei a vonatkozó disszertációk megvédése alapján 1992. szeptember 1-ig adtak ki.

Azoknak az ukrán állampolgároknak, akik ilyen dokumentumokkal rendelkeznek, joguk van az ukrajnai törvényhozás által a tudományos dolgozók számára meghatározott állami garanciákhoz.

5. Elismerés alá nem eső dokumentumok:

– a nem államilag meghatározott mintájú, tudományos fokozatot igazoló oklevelek;

– a tudományok doktorának oklevele a filozófia doktora (Ph.D) oklevele vagy ezzel egyenértékű dokumentum elismerése nélkül, amelyet az ukrán állampolgár szintén külföldi minősítő szervnél szerzett;

– azon dokumentumok, melyek olyan szakképzettséget igazolnak, ami a képzés szintje alapján nem felel meg a kérelmező által pályázott tudományok doktora (vagy filozófia doktora) képesítésnek;

– azon dokumentumok, amelyeket a külföldi felsőoktatási intézmény jogtalan disszertáció-védési eljárás eredményeként adott ki;

– a nem eredeti dokumentumok;

– azon dokumentumok, amelyek nem hozhatók összhangba az ukrajnai törvényhozás szerinti harmadik képzési-tudományos szinttel vagy a felsőoktatás szintjeivel.

Ilyen esetekben az anyagokat vizsgálat nélkül visszaküldik a kérelmezőnek.

6. A felsőfokú oktatási intézmény Tudományos Tanácsának a végzettséget igazoló dokumentum elismerését kimondó határozata feljogosítja az okmány tulajdonosát tanulmányainak folytatására vagy munka vállalására az adott felsőoktatási intézményben, amiről a külföldi dokumentum elismerését bizonyító igazolást (a továbbiakban Igazolás) adnak ki.

 

ІІ. A végzettséget igazoló dokumentumok benyújtásának rendje

A külföldön szerzett végzettséget igazoló dokumentumok (felsőfokú oklevelek, tudományos fokozatok és címek) benyújtása az okmány tulajdonosának (a továbbiakban Kérelmező) írásbeli kérelme és egyéb dokumentumok beadása alapján történik.

 

1. A végzettséget igazoló oklevelek elismeréséhez benyújtandó dokumentumok listája:

a) kérelem (lásd az 1. sz. mellékletet);

b) a végzettséget igazoló dokumentum eredetije és másolata az okmányt kiállító külföldi ország illetékes hivatalának „Apostille” pecsétjével, illetve annak közjegyző által hitelesített fordítása;

c) a leckekönyv „Apostille” pecséttel ellátott eredetije és közjegyző által hitelesített fordítása, amely tartalmazza a képzés formájával és időtartamával, az értékelési rendszerrel, a tantárgyakkal, óraszámokkal, a tanulmányi hetek és félévek számával, a gyakorlatokkal, évfolyam- és szakdolgozatokkal kapcsolatos információkat;

d) az előzetes tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatai (abban az esetben, ha valamely dokumentum idegen nyelven van kiadva, szükséges mellékelni annak közjegyző által hitelesített fordítását is);

e) a tulajdonos személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány) másolata;

f) a végzettséget igazoló dokumentum tulajdonosának beleegyezése személyes adatainak feldolgozásához, Ukrajna „A személyes adatok védelméről” c. törvényének megfelelően (lásd a 2. sz. mellékletet);

g) névváltoztatás esetén az ezt igazoló dokumentum másolata.

A személyazonosságot igazoló dokumentum, valamint a végzettséget igazoló dokumentumok eredeti példányai az elismerési kérelem befogadása után visszakerülnek a Kérelmezőhöz.

A Kérelmező által benyújtott végzettséget igazoló, illetve egyéb külföldi dokumentumok Ukrajna jogszabályainak megfelelően kerülnek legalizálásra és ukrán nyelvre való fordításra.

 

2. A tudományos fokozatok és címek elismeréséhez benyújtandó dokumentumok listája:

a) kérelem (lásd az 1. sz. mellékletet);

b) a végzettséget igazoló dokumentum eredetije és másolata az okmányt kiállító külföldi ország illetékes hivatalának „Apostille” pecsétjével, illetve annak közjegyző által hitelesített fordítása;

c) a tudományos publikációk jegyzéke;

d) az előzetes tanulmányokat igazoló dokumentumok másolatai (abban az esetben, ha valamely dokumentum idegen nyelven van kiadva, szükséges mellékelni annak közjegyző által hitelesített fordítását is);

e) a tulajdonos személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány) másolata;

f) a végzettséget igazoló dokumentum tulajdonosának beleegyezése személyes adatainak feldolgozásához, Ukrajna „A személyes adatok védelméről” c. törvényének megfelelően (lásd a 2. sz. mellékletet);

g) névváltoztatás esetén az ezt igazoló dokumentum másolata.

A személyazonosságot igazoló dokumentum, valamint a tudományos fokozatot, címet igazoló dokumentumok eredeti példányai az elismerési kérelem befogadása után visszakerülnek a Kérelmezőhöz.

A Kérelmező által benyújtott tudományos fokozatot, címet igazoló, illetve egyéb külföldi dokumentumok Ukrajna jogszabályainak megfelelően kerülnek legalizálásra és ukrán nyelvre való fordításra.

 

ІІІ. A végzettséget igazoló dokumentumok (oklevelek, tudományos fokozatok és címek) felsőfokú tanintézmény általi elismerésének rendje

1. A végzettséget igazoló dokumentumok (baccalaureus v. bachelor, magister v. master oklevelek) elismerési eljárásának lefolytatásához az adott felsőoktatási intézmény megbízza az elismertetési dokumentumcsomag vizsgálatával valamely szervezeti egységét, amelynél a szóban forgó szak szempontjából kompetens szakemberek dolgoznak, akik az intézmény főállású munkatársai.

Amennyiben az adott intézményben nem áll rendelkezésre elegendő számú ilyen szakember, az illetékes szervezeti egység kibővített ülést tart, amelyre más felsőoktatási vagy tudományos intézmények szakembereit is meghívja.

2. A tudományos fokozatok és címek elismerési eljárásának lefolytatásához az adott felsőoktatási intézmény megbízza a disszertáció és a dokumentumcsomag vizsgálatával valamely szervezeti egységét, amelynél a kérdéses tudományterületet képviselő tudományok doktorai és filozófia doktorai (tudományok kandidátusai) dolgoznak, akik az intézmény főállású munkatársai.

Amennyiben az adott intézményben nem állnak rendelkezésre elegendő számban a tudományok doktorai és filozófia doktorai (tudományok kandidátusai), akik kompetensek az adott szakterületen, az illetékes szervezeti egység kibővített ülést tart, amelyre más felsőoktatási vagy tudományos intézmények szakembereit, a tudományok és a filozófia doktorait (a tudományok kandidátusait) is meghívja, vagy esetleg olyan szakembereket, akik rendelkeznek tudományos publikációkkal, monográfiákkal a szóban forgó szakterületen.

A világ egyetemeinek akadémiai rangsorában (Academic Ranking of World Universities – ARWU) szereplő oktatási intézmények által kiadott oklevelek, tudományos fokozatok és címek elismerése vizsgálat nélkül, automatikusan történik az erre feljogosított szerv által.

3. A felsőoktatási intézmény által kijelölt szerv állapítja meg a kapcsolatot a külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett végzettséget igazoló dokumentum, valamint az ukrajnai felsőoktatás képzési szintjei között.

4. Az elismeréssel kapcsolatos határozatot az adott felsőoktatási intézmény Tudományos Tanácsa hozza meg nyílt szavazással a kijelölt szerv ajánlása alapján, majd ezt a Tudományos Tanács vezetője és tudományos titkára látja el kézjegyével.

5. A Tudományos Tanács elismerő/elismerést megtagadó határozata alapján a felsőoktatási intézmény rendeletet ad ki, amely saját weboldalán kerül elhelyezésre.

6. A felsőoktatási intézmény rendelete a külföldön szerzett, végzettséget igazoló dokumentum elismeréséről feljogosítja annak tulajdonosát tanulmányainak folytatására és/vagy munka vállalására az adott felsőoktatási intézményben.

7. A végzettséget igazoló dokumentumok benyújtása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a teljes tanév folyamán lehetséges.


Honosítási szabályzat