A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019/2020-as tanévének második félévére vonatkozó oktatásszervezési tájékoztatója

A karanténidőszak elhúzódása számos problémát okozott a főiskola jelen tanévének második félévére betervezett munka végrehajtásában, továbbá jelenleg azt sem lehet előrejelezni, hogy mikor ér véget a karantén. Ebben a helyzetben figyelembe véve az oktatási minisztérium javaslatait, a következő intézkedésekre van szükség:

1.  A Ba/BSc képzési szint III. évfolyamos, levelező tagozatos hallgatóinak beutazása

A levelező tagozatos hallgatók beutazása a karantén időszakában nem valósítható meg, és amennyiben a karantén májusig véget is érne, beutazási hetet már nem lehet tervezni, tekintettel az oktatási folyamat egyéb komponenseire. Ennek megfelelően, az adott levelező tagozatos évfolyam hallgatóival online módon kell megtartani az előadásokat, online platformokon keresztül kapják meg a feladatokat.

A feladat végrehajtását 2020 áprilisa folyamán kell megvalósítani, mindenképp még a májusi évfolyammunkák és beszámolók előtti időszakban.

Ahogy minden más oktatói tevékenységet, ezt is úgy kell megvalósítani, hogy az kimutatható és visszakövethető legyen.

2.  Elektronikus vizsgalapok

A távoktatásra való átállás miatt a vizsgalapok kitöltését ugyancsak elektronikus formában kell megvalósítani. A KMF tanulmányi osztálya küldje ki e-mailben minden tanszék számára az érvényes „Vizsgalap” dokumentumot, legkésőbb 2020. április 3-ig.

3.  Az MA/MSc képzési szint 6. szorgalmi héten elmaradt vizsgaidőszakának pótlása

A 2020. március 16-20. közötti időszakra tervezett egyhetes vizsgaidőszak a karantén bevezetése miatt nem valósult meg. Pótlására 2020. április 6-17. közötti kéthetes időszakban van lehetőség.

A vizsgarend a 6. hétre elkészült, kint van a KMF weboldalán. Pallay Dezső óra- és vizsgarend-felelős aktualizálja a vizsgarendet, madj ezután kerüljön újra ki a honlapra. A tanszékek a frissített vizsgarendnek megfelelően szervezzék a vizsgákat és beszámolókat.

A vizsgáztatás/beszámolóztatás az adott napokon csak online platformokon valósulhat meg, az érdemjegyeket a tanárok az online programban (amennyiben van rá lehetőség), a tanári naplóban és az elektronikus vizsgalapokban rögzítik. Az elektronikusan kitöltött vizsgalapokat a  tanulmanyi@kmf.uz.ua címre kell visszaküldeni, legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján.

A vizsgalapok kinyomtatására és aláírására a karanténidőszak után kerül sor, a KMF tanulmányi osztályán.

4.  Kreditátviteli kérelmek

A karanténidőszak kezdete előtt az összes, addig beérkezett kreditátviteli kérelem el lett bírálva. A tanulmányi osztály szervezze meg az elbírált kérelmek eljuttatását az érdekelt tanszékek számára. Az elbírált kreditátviteli kérelmeket csak online módon lehet eljuttatni a tanszékeknek (szkennelve, fotózva).

5.  Az MA/MSc képzési szint I. évfolyamának pedagógiai gyakorlata

A jelenleg érvényben lévő tantervekben minden magiszteri szak esetében pedagógiai gyakorlatot kell teljesíteniük a nappali és levelező képzésben résztvevő hallgatóknak. Tekintettel a karanténidőszak korlátozásaira, a pedagógiai gyakorlatot online módon kell megszervezni és végrehajtani, majd pedig az elvégzett munkát ellenőrizni.

A pedagógiai gyakorlat a mesterképzés I. évfolyamán általában a KMF Szakkollégiumában valósult meg eddig, de ugyanúgy lehetséges a gimnáziumokban, líceumokban, vagy középiskolákban való teljesítés is. Tekintettel arra, hogy az oktatási intézményekben online távoktatás zajlik, a hallgatóink be tudnak kapcsolódni ebbe a munkába. A gyakorlatszervezés dokumentumait, amiket a gyakorlat színhelyéül szolgáló intézményeknek szoktunk kiküldeni, most ugyancsak elektronikusan intézzük, a pecséteket és aláírásokat a karanténidőszak után tesszük hozzá.

A mesterképzésben résztvevő hallgatóknak tehát ugyanazokat a feladatokat kell teljesíteniük, mint amiket előírnak a tanszékek által meghatározott szabályzatok, követelmények, a változás a következő:

-a hallgatók online órákat tartanak a választott oktatási intézményben (a tanszéki követelményekben szereplő óraszámnak megfelelően);

  • online módon hospitálják a gyakorlatvezető és egymás óráit (a tanszéki követelményekben szereplő óraszámnak megfelelően);

-a gyakorlat idején (2020. április 6-17. között) segítik a gyakorlatvezető online tananyagának kidolgozását;

  • az összes elkészített online tananyagot (prezentációkat, videókat, jegyzeteket ), illetve a tanszéki követelményekben szereplő teljes dokumentációt feltöltik a Google Classroom-ba, hogy a gyakorlatvezetők ellenőrizni tudják az elvégzett munkát;
  • az iskolai/főiskolai gyakorlatvezetők jelen helyzetben további feladatokkal bízhatják meg a gyakorlaton résztvevő hallgatókat, de csak olyan mértékben, ami teljesíthető az adott gyakorlati időszakon belül.

A tanszéki gyakorlatvezetők a Google Classrooom-on keresztül feltöltött anyagok, illetve az oktatási intézményi gyakorlatvezető pedagógusok jellemzése alapján értékelik az elvégzett munkát. Az érdemjegyeket a tanárok az online programban (Google Classroom), a tanári naplóban és az elektronikus vizsgalapokban rögzítik. Az elektronikusan kitöltött vizsgalapokat a  tanulmanyi@kmf.uz.ua címre kell visszaküldeni, legkésőbb 2020. április 24-ig.

A vizsgalapok kinyomtatására és aláírására a karanténidőszak után kerül sor, a KMF tanulmányi osztályán.

6.  A Ba/BSc képzési szint vizsgaidőszaka a 11-12. szorgalmi hetekben

Az oktatási minisztérium javaslatainak megfelelően a végzős évfolyamok előre betervezett oktatási folyamatát nem áll módunkban módosítani. Ennek megfelelően:

-a 2020. április 21-30. közötti kéthetes vizsgaidőszakot a BA/BSc képzési szint IV. évfolyamán online platformokon kell megvalósítani;

-a tanszékek, Pallay Dezső óra- és vizsgarend felelőssel közösen, állítsák össze az adott időszakra a vizsgarendet, figyelembe véve az érvényben lévő követelményeket (vizsgák között eltelt időszak, csoportbontások stb.);

-az online vizsgák rendjét legkésőbb 2020. április 14-én fel kell tölteni a KMF vonatkozó weboldalára;

-a tanszékek, tanszéki kollégák az adott tantárgy sajátosságainak, illetve a csoportlétszámok figyelembevételével válasszák meg a vizsgák/beszámolók online platformját. A feladatok, az elvégzett munka és az eredmények legyenek kimutathatóak, visszakövethetőek.

Az érdemjegyeket a tanárok az online programban, a tanári naplóban és az elektronikus vizsgalapokban rögzítik. Az elektronikusan kitöltött vizsgalapokat a tanulmanyi@kmf.uz.ua címre kell visszaküldeni, legkésőbb 2020. május 8-ig.

A vizsgalapok kinyomtatására és aláírására a karanténidőszak után kerül sor, a KMF tanulmányi osztályán.

7. A végzős évfolyamok szakdolgozatainak és diplomamunkáinak UNICHECK- ellenőrzése

Az előző pontban elmondottaknak megfelelően, a végzős hallgatók esetében a félévszerkezetnek megfelelő munkamenetben haladunk tovább. Ennek megfelelően:

-a BA/BSc képzési szint IV. évfolyamán a szakdolgozatok ellenőrzésére 2020. május 4-15. között kerül sor;

-az MA/MSc képzési szint végzőseinek diplomamunka-ellenőrzése két  lépésben  valósul meg: az elsőre 2020. április 27. és május 8. között kerül sor, a másodikra pedig május 18-22. között.

-amennyiben az adott időszakokban még mindig karantén lesz érvényben, az ellenőrzés teljes mértékben online módon történik, a tanszéki felelős (UNICHECK-koordinátor) és az UNICHECK- adminisztrátor (Moca Andrij) között. A kiállított szertifikátokat az adminisztrátor elektronikusan küldi el a címzettnek, aki csatolja azt az elkészült munkához.

8.  Évfolyammunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák leadása, védése

Az évfolyammunkák, szakdolgozatok és diplomamunkák leadását az érvényes félévszerkezetben szereplő határidőkön belül kell teljesíteni.

Abban az esetben, ha a karantén időszaka 2020 májusában is tartani fog, a hallgatóknak csak elektronikus formában kell majd leadniuk a munkájukat. A véglegesített munkát a tanszékek által meghatározott szerkesztési követelményeknek megfelelően, PDF formátumban kell leadni a témavezetőknek, illetve a tanszéki koordinátoroknak, akik nyilvántartják a leadott munkákat.

A karantén elhúzódása esetén az évfolyammunkák védését online módon kell megvalósítani a félévszerkezetben szereplő időhatárokon belül. Ebben az esetben is az érdemjegyeket a tanárok a tanári naplóban és az elektronikus vizsgalapokban rögzítik. Az elektronikusan kitöltött vizsgalapokat a tanulmanyi@kmf.uz.ua címre kell visszaküldeni, legkésőbb 2020. május 26-ig.

A vizsgalapok kinyomtatására és aláírására a karanténidőszak után kerül sor, a KMF tanulmányi osztályán.

9.  Beszámoló- és vizsgaidőszak

A minisztériumi javaslatoknak megfelelően, amennyiben a 2020. május 18-29. közötti beszámolói időszakban, illetve a 2020. június 2-19. közé tervezett vizsgaidőszak idején még mindig karantén lesz érvényben, a teljes beszámoló- és vizsgaidőszakot online platformokon kell majd megvalósítani. Ennek a menetére és a szervezési kérdésekre szükség esetén 2020 májusának elején térünk vissza.

10.  Záróvizsgák, szakdolgozatok és diplomamunkák védése

A végzős évfolyamok esetében nincs lehetőség az oktatási folyamat megváltoztatására, ezért amennyiben a 2020. június 2-12. közötti vizsgaidőszak idején még mindig karantén lesz érvényben, a záróvizsgákat és a munkák védését online platformokon kell majd megvalósítani. Ennek a menetére és a szervezési kérdésekre szükség esetén ugyancsak 2020 májusának elején térünk vissza.

 

Beregszász, 2020. március 30.

Rácz Béla
oktatási rektorhelyettes