A kárpátaljai magyar nyelvű közoktatásban, szórványterületeken dolgozó pedagógusok 2019/2020-as tanévre szóló támogatása

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közreműködésével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/D. §-a alapján meghirdeti a Bethlen Gábor Alap 2019. évi “Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére történő felhívást az alábbiak szerint.

1. A támogatás célja
A kárpátaljai magyar közösség megmaradását és anyanyelvhasználatát biztosító alapfeltételek között a magyar tanítási nyelvű közoktatási tevékenység szakmai és személyi feltételeinek biztosítása. A célok teljesülése érdekében a közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek támogatására a Támogató felhívást hirdet meg.

2. A támogatásra jogosultak köre
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személy (Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy), aki:
– Ukrajnában lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik a tevékenységének ellátásához szükséges magyar nyelvtudással,
– Ukrajnában szórványvidéken működő, a lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra található akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel, ennél alacsonyabb fokozatú általános köznevelési intézménnyel, illetve magyar nyelv oktatását végző egyéb oktatási-nevelési intézménnyel a 2019/2020-es tanévben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
– rendelkezik a nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számlával,
– rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal.

3. Az igényelhető támogatás mértéke
3.1. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 40 500 000 Ft.
3.2. A támogatás összege személyenként összesen 900 000 Ft (egy félévre vonatkozóan 450 000 Ft).
3.3. A Támogató a támogatási összeget egy összegben, banki átutalás útján teljesíti a kedvezményezett fizetési számlájára (készpénzben történő kifizetésre, vagy egyéb fizetési módon történő folyósításra nincs lehetőség).
3.4. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.5. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%.

4. Támogatási kérelmek benyújtásának módja
A jelen felhívás alapján igényelhető támogatásra 2019. december 30.-2020. január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.
A támogatási kérelmet postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az alábbi címre:
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
90200 Beregszász O. Kobiljanszka u. 17.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló fenti határidő elmulasztása jogvesztő!

5. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok
5.1.Támogatási kérelem (Adatlap)
A támogatási kérelem (Adatlap) a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Támogató honlapjáról tölthető le (www.kmpsz.uz.ua; www.bgazrt.hu).
5.2.A támogatási kérelem mellékletei:
– érvényes személyazonossági igazolvány fénymásolata;
– adóazonosító számot igazoló okmány fénymásolata;
– diploma (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata és annak magyar nyelvű fordítása;
– munkáltatói igazolás eredeti példánya, (az oktatási intézmény(ek) igazolásának eredeti példánya a pedagógus munkaviszonyáról);
– szakmai önéletrajz;
– a kérelmező nevére szóló EUR vagy HUF fogadására alkalmas fizetési számláról igazolás.

6. Hiánypótlás
Amennyiben a támogatási kérelem vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a támogatási kérelmet benyújtó a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget, a támogatási kérelem érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Támogatási kérelem elbírálási és eljárási rendje
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
a) ellenőrzi, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a támogatási kérelem érvényességi feltételeknek,
b) ha szükséges, hiánypótlási értesítést küld az érintett kérelmezőnek,
c) az érvényes támogatási kérelmek alapján javaslatot tesz a Támogatónak a támogatások odaítéléséről.
A támogatási kérelmekről a Bethlen Gábor Alap Bizottsága hoz támogatási döntést.

8. A támogatási jogviszony létrejötte
Az érvényes támogatási kérelmet benyújtó személyek részére – a Bizottság jóváhagyó döntését követően – a Támogató támogatói okiratot vagy a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B. § (4) bekezdése szerinti hivatalos értesítőt bocsát ki. A Támogató a támogatási kérelemmel kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak sincs helye.

9. A támogatás igénylési csomag elemei
Támogatási kérelem (Adatlap), valamint annak kötelező mellékletei
A támogatási kérelemmel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Email: pedagogusszovetseg@gmail.com
Telefon: (+380) 66 537 9183
https://bgazrt.hu/kulhoni-tamogatasok-2020/