Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj a KMTA-tól

Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

Bevezető, a pályázat célja

 • A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő – hallgatók ösztönzésével, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.
 • A kiírt Felsőoktatási Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a felsőoktatási képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, illetve egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki alkotás.

Az ösztöndíj formája

 • A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról a KMTA gondoskodik
 • Az ösztöndíj összege: 400 000 Ft /fő. 3,5 hónapra, mely összeg a program végén kerül kifizetésre a feltételek teljesülése esetén.
 • Az ösztöndíj időtartama: 4 hónap (2022. szeptember – 2022. december 31.)

Támogatott szakterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható, ami innovációkhoz köthető és előnyt jelent, ha a pályázó az alábbi témák egyikét műveli és ezen a területen már releváns tapasztalattal rendelkezik:

 • gépjárművek dinamikája,
 • intelligens rendszerek és azok szabályozása,
 • orvostudomány,
 • precíziós állattenyésztés,

Pályázat benyújtására jogosultak

 • Jelen ösztöndíjpályázatra azok az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 30. életévüket még be nem töltött nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, akik:
 • az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben képzésben fennálló (nappali tagozatos) aktív hallgatói jogviszonyukat,
 • vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével, a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány és a felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik,
 • vállalják, hogy a KMTA rendezvényein részt vesznek (előre egyeztetett időpontban),
 • vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt minimum 3 magyar és 3 idegennyelvű nyomtatott szakirodalmat feldolgoznak és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek;
 • 4.6 vállalják, hogy saját néven magyarországi bankszámlát vezetnek, melyet a szerződéskötésre szükséges benyújtani;
 • vállalják, hogy a kutatásról minimum 30 oldal, illetve minimum 300 karakter (lábjegyzet, tartalom, felhasznált irodalom, hivatkozás, stb. nélkül) kutatási beszámolót adnak le a KMTA által előírt formai követelményeknek megfelelően, melyet a mentor is elfogad,
 • vállalják, hogy a kutatás eredményét publikációjukat közlésre elfogadják,
 • vállalják, hogy az Alapítvány innovációs programjában 2023.12.31-ig részt vesznek, több napos képzéseken, innovációs csoportokban és esetleg startup vállalkozásokban (melyben a tagok a KMTA támogatottjaik).

Kizáró okok

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó: akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, aki a Pályázati Kiírásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, a KMTA rendezvényein nem vesz részt nem küldi a szerződésben megadott idősávban a beszámolókat, nem tartja be a határidőket illetve nem publikálja a kutatási eredményt.

A pályázat tartalma:

 • iskolai tanulói jogviszony igazolás
 • kutatási terv (a kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. ) A kutatási tervet a mentornak ellen kell jegyeznie és írásban nyilatkoznia hogy végig részt vesz mentorként a kutatásban. A kutatási tervet a mentornak ellen kell
 • A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló
 • Szakmai önéltrajz- bemutatkozás- amiben a jelentkező bemutatja eddigi eredményeit
 • végzős diákok nyilatkozzanak arról, mely intézményekbe és milyen szakokra adták be a továbbtanulási jelentkezésüket

A támogatásban részesíthető pályázók száma

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 12 fő részesülhet támogatásban.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2022. augusztus 22. – 2022. szeptember 10. 16:00 között lehet benyújtani.

A pályázat beadásának határideje: 2022. szeptember 10. 16:00 (16 óra)

Jelentkezés módja:

E-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon. A hiányos pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázatot egy fileban pdf formában kell benyújtani. Idegennyelvű jogviszony igazolást le kell fordítani magyar nyelvre. A több fileban benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a www.kmta.hu oldalon a regisztrációt követően a belső adatlapot le kell zárni. A file neve a jelentkező neve (X.Y. jelentkezés Felsőoktatási Kutatói Ösztöndíjra) – a több fileban benyújtott pályázatokat és a helytelenül elnevezett pályázati dokumentációt nem vesszük figyelembe. Azokkal a pályázókkal, akiket a bíráló testület támogatásra javasol, személyesen interjút készítünk, melyre 2022. szeptemberben kerül sor. A nyerteseket szeptemberben értesítjük.