Kertészeti vállalkozásfejlesztési szak

A képzés célja

A Kertészeti vállalkozásfejlesztési szakirányú továbbképzési szakon folytatott képzés keretében a hallgatók naprakész, problémamegoldásra fókuszáló tudást szereznek, amely hozzájárul olyan szakemberek képzéséhez, akik hosszabb távon kívánnak kertészeti vállalkozások működtetésével foglalkozni és ismereteket szeretnének szerezni a felelős gazdasági döntéshozatalhoz. Céljaink szerint a képzés során a hallgatók problémafelismerő és problémamegoldó képességét, rendszerező és szervezőkészségét fejlesztjük.

A részvétel feltételei: Agrár vagy gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. A felvételi bizottság a jelentkezéshez beadott dokumentumok és motivációs levél alapján dönt a jelentkezők felvételéről. 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: az alapvégzettség mérnöki vagy nem mérnöki jellegétől függően kertészeti vállalkozásfejlesztő szakmérnök (mérnöki diploma esetén) vagy kertészeti vállalkozásfejlesztő szakember. 

A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 10 fő jelentkezése esetén indul.

Főbb tanulmányi területek

A képzésben oktatott ismeretkörök:

  • alapozó ismeretek (25 kredit): multifunkcionális agrárgazdaság, agrárjog és a gazdasági élet joga, pályázatírás alapjai, kertészeti vállalkozások gazdaságtana, kertészeti termékpiacok szervezése;
  • szakhoz kapcsolódó specifikus ismeretek (25 kredit): kertészeti termékek marketingje és eladásösztönzése, farmmenedzsment, támogatások a kertészetben, pénzügyi és adózási ismeretek;
  • szakdolgozat készítése (10 kredit).

Az ideális jelentkező

Agrár, vagy gazdaságtudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkező szakember, aki már hosszabb – rövidebb időt eltöltött a szakmájában. Szakmai gyakorlat a felvételnek nem előfeltétele, de a gyakorlattal rendelkezők a felvétel során előnyben részesülhetnek.

Elhelyezkedési lehetőségek

A szakirányú továbbképzést elvégzők megszerzett ismereteiket egyrészt saját kertészeti vállalkozásuk indításához, illetve már működő vállalkozásuk vezetéséhez használhatják fel, másrészt sikeresen pályázhatnak a kertészeti vállalkozások, a kertészeti ágazatokban működő szakmai érdekképviseleti szervezetek és termelői csoportok által meghirdetett állásajánlatokra.

A szakhoz kapcsolódó korszerű, kertészet specifikus gazdasági, piacszervezési, marketing, vállalatszervezési és jogi ismeretek elősegítik a képzési területen foglalkoztatottak megbízható tanácsadói munkáját is, amely lehetővé teszi a kertészeti vállalkozások számára nyújtott szolgáltatási területen történő elhelyezkedést.

Információk a képzésről:

Kezdete: tavaszi félévben 2020. február

Időtartama: 2 félév

Gyakorisága: két hét (10 munkanap) / félév

Finanszírozási forma: Önköltséges (EFOP 3.10.1. keretében ingyenes)

Önköltségi díj: 190.000 Ft/félév, azonban az EFOP 3.10.1 projekt keretéből a képzés teljes időtartamára – a pályázatban előírt feltételek teljesítése esetén – tandíjmentességet tudunk biztosítani.

A képzés helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Kossuth tér 6. 90202 Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna).

Minimális indulólétszám: 10 fő,   Maximális létszám: 25 fő

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák teljesítéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából áll.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a tantervben előírt tárgyak teljesítése;
  • két bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Záróvizsga részei:

  • szóbeli szaktárgyi komplex vizsga a két félév során tanult ismeretek alapján;
  • a szakdolgozat sikeres megvédése.

Záróvizsga eredménye: a szakdolgozat védésére adott érdemjegy meghatározásánál figyelembe vételre kerül a bírálók véleménye és az általuk javasolt érdemjegy. A záróvizsga érdemjegye a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára és a szakdolgozatvédésre adott érdemjegy egy tizedes jegyre kerekített átlaga.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

( https://kertk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesek/kerteszeti-vallalkozasfejlesztesi-szak )

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata

Motivációs levél (max 2 A/4 gépelt oldal), amely kitér az alábbiakra:

  • az eddigi munkaköreinek, szakmai feladatainak bemutatása;
  • milyen módon kötődik a választott szakirányú továbbképzési szakhoz;
  • hogyan befolyásolja a szak elvégzése a jövőbeli munkáját, tevékenységi köreit.

Jelentkezési határidő: 2020. január 25.

Jelentkezési lap beküldendő vagy munkaidőben személyesen leadható:
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tanulmányi és Karrierkövetési Osztályon, Pecsora Irénkénél.
(Cím: 133 teremben, Kossuth tér 6. 90202 Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna)