Kutatási területek
сучасна українська література, теорія літератури, методика викладання, компаративістика
Publikációk

Головні публікації останніх років:

  1. Чонка, Т. С. Діалог “автор – герой – читач” у творчості Володимира Набокова[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Чонка Тетяна Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
  2. Чонка Т.С. Творчі паралелі: Бруно Шульц і Володимир Набоков (спроба інтерпретаційного прочитання)//Пограниччя: Польща/Україна. Польсько-український науковий інтердисциплінарний щорічник. – Дрогобич: Коло, 2007. – С. 173 – 182.
  3. Чонка Т.До проблеми викладання сучасної літератури в школі: буденно про головне у ТСН-ках Юрія Андруховича / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 300-304.
  4. Чонка Т.«Тема еміграції в сучасній українській літературі (за романами Ірен Роздобудько)» / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 23. – С. с.372-378.
  5. Чонка Т.С. Проблеми сучасності крізь призму літературної інтерпретації: література про літературу // Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія” 2019 Випуск 38. – с. 174 – 182.

НБУВ ID: 0108183 
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0108183