Pősze Andrea

docens;
a pedagógiai tudományok kandidátusa, docens
Ukrán Tanszéki Csoport

Kutatási területek

педагогіка, методика викладання української та угорської мов, вступ до мовознавства

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Andreya Pevse, Natalka Libak, Yudita Pavlovich, Olena Stativka, Liudmyla Potenko. The influence of interactive technologies ont he formation of foreign language communicative competence of students of philology majors /2022, AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, 12/02/XXXI. (VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXXI.), C. 30-35 (WoS) http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/PDF/120231.pdf
 1. Oleksandra Islamova, Nataliia Nazarenko, Olga Strelnyk, Andreya Pevse, Yuliya Zapolska. Implementation of the continuity principle in teaching foreign languages for philology-students/ 2020, LAPLAGE EM REVISTA, № Extra-C, с. 19-29 https://www.researchgate.net/publication/348084839_Implementation_of_the_continuity_principle_in_teaching_foreign_languages_for_philology-students
 1. Volodymyr V. Hoblyk, Viktor V. Hoblyk, Hreta T. Molnar, Andreya A. Pevse, Habriella L. Loskorikh. (2020). Assessment of the Tailing Dumps State of the Gold Processing Enterprise. International Journal of Advanced Science and Technology, 29 (08), 2117 – 2123 . /http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/23337 (Scopus)

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1.  Макаренко Л.Л., Певсе А.А. Дидактичний потенціал цифрових технологій у системі професійної підготовці фахівців філологічного профілю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 88. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2022.–С.140-147. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/88/28.pdf
 2. Певсе Андрея, Чурман-Пушкаш Аніко. [Рецензія на]: Вільмош Газдаг «Слов’янські елементи в угорських говорах Берегівського району Закарпатської області». Тирикбалінт : Спілка «Терміні», 2021. 227 с. / [REVIEW]: Vilmos Gazdag «Slavic Elements in the Hungarian dialects of the Berehovo district of Zakarpattia area». Terekbalint : Termini Union», Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2022. Вип. 35. — С. 133-136
 3. Павлович Ю. П., Певсе А. А. Удосконалення змісту навчальних програм з іноземних мов для початкової школи в країнах Вишеградської четвірки // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка — Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 53. Том 2. — С. 250-259
 4.  Павлович Ю., Певсе А. Інтерпретація фольклорного образу русалки в словесній та художній творчості Т.Г.Шевченка // Закарпатські філологічні студіі. – Ужгород, 2021.- Вип.20.-Т.2.-С.109-117 http://www.zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/20/part_2/21.pdf
 5. Допополик Катерина, Певсе Андрея, Смирнова Ірина. Досвід Ізмаїльського державного гуманітарного університету в галузі впровадженнѐ освітніх інновацій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – № 9 (103). 130-141. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/92020.pdf
 6. Певсе Андрея. Інформаційна культура особистості вчителя у соціокультурному вимірі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Випуск 31 : збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019./ URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30863

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 1. Беца С. Д., Павлишина М. В., Павлович Ю. П., Певсе А. А. Українська мова: підручник для 6 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти(з аудіосупроводом). Чернiвцi: Букрек, 2023. 260 с.
 2. Беца С. Д., Павлович Ю. П., Певсе А. А. Українська мова: підручник для 5 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти(з аудіосупроводом). Чернiвцi: Букрек, 2022. 248 с.: іл.
 3. Беца С. Д., Павлишина М. В., Павлович Ю. П., Певсе А. А. «Українська мова. Робочий зошит для 6 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти». Чернiвцi: Букрек, 2023. 99 с.
 4. Світлана Беца, Юдіта Павлович, Андрея Певсе. Українська мова. Робочий зошит для 5 класу з навчанням угорською мовою ЗЗСО. Чернівці: Букрек, 2022. 88 с.: іл.ISBN 978-966-997-125-8

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi:

 1. Певсе А.А., Молнар Г.Т. Особливості використання засобів цифрових технологій в освітньому процесі ЗВО.// Інноваційні освітні технології в системі неперервної освіти: вітчизняний і світовий досвід упровадження: матеріали Міжнародної науково-практичної. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 211-213.
 2. Певсе А.А., Молнар Г.Т. Роль сучасних технологій у процесі педагогічної роботи.//Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 квітня 2023 р. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 71-74.
 3. Певсе А.А., Лібак Н.А. Роль інформаційної компетентності викладача у процесі викладання мов. // Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези XXV Мжнародної науково-практичної конференції (1-2 червня 2023 року, м. Харків, Україна). Харків, 2023. С. 114–116.
 4. Певсе А., Особливості методики викладання української мови як iноземної// Hungaro-Ruthenica IX. Kocsis Mihály (szerk.) – Кочіш М. (ред.). Сеґед – Szeged, 2021. 135–143.
 5. Певсе Андрея. Інформаційна культура педагога як складова професійної майстерності особистості в інформаційному суспільстві. Наукове видання. Психологічний і педагогічний дискурс: Наукові записки вчених / за заг. ред. проф. Т. О. Олефіренка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 140-142.
 6.  Певсе Андрея. Сучасний стан викладання української мови в школах Закарпаття з мовами національних меншин//Андрея Певсе//Україністика в Угорщині та поза її межами. Матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., Ніредьгазький університет// Nyíregyháza: RIK-U, 2019. −С. 21.
 7. Певсе Андрея. Інформаційна компетентність майбутнього філолога – ключ до результативної педагогічної праці//Певсе А.А.// 51 Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2019. −С.51 – 54.
 8. Певсе Андрея. Az IKT eszközök kompetencia fejlesztése fiatal pedagógusok körében// Pősze Andrea// Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között//Tartalmi összefoglaló// XI. Kiss Árpád emlékkonferencia, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2019. szeptember 20–21//Debrecen. 2019. −C.42
 9. Певсе Андрея. Проблеми та їх уникнення при вивченні угорської мови серед населення Закарпатської області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 48. ‒ С. 178-181с.
 10. Макаренко Л.Л., Певсе А.А. Соціокультурний аспект формування інформаційної культури сучасного педагога. Тенденції сучасної підготовки майбутніх учитeлів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Умань: Візаві, 2019. – С.89