Publikációk

Monográfiák:

Силадій І.М. Глобалізація системи освіти: механізми демократичної модернізації / – Ужгород : РІК-У, 2020. – 376 с.

Силадій І.М. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова, – К.: Аграр Медіо Груп, 2015. – 384с.

Web of Science

Training of Future Teachers for the Patriotic Upbringing of Senior Preschool Children. – 2021, Vol. 13 №1(2021): Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. http://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674

Yakimenko, S., Filimonova, T., Shcherbak, I., Syladii, I., Sopivnyk, I., & Ishchenko, L. (2021). Preparing of Future Specialists for Civic Education of Preschool Children. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala13(1), 298-323. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/374

 

Tudományos folyóiratokban megjelent publikációk:

Democratization as a Response to Education to the Challenges of a Globalized World. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2021. Вип. 14 (Ч. 2). С. 35–44.    https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36700/1/Proshkin_PP_FITU.pdf

Наукове видання категорії «Б» Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів. Управління закладом освіти: Теоретичні засади. Випуск 3(50) 2022. С. 25-31.

Модернізація професійної підготовки майбутніх керівників закладу освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 66. С 141-150.

До питання формування професійної майстерності викладачів у глобальному вимірі демократизації освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Вип. 6 (137)  С. 79–82. 14. Децентралізація – стимулючий чинник демократизації освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. 2021. № 1 (13). С. 65–67.

І. М. Syladiy (2021). AXIOLOGICAL AND ACMEOLOGICAL ASPECTS IN DEMOCRATIZATION OF EDUCATION. Frankfurt. TK Meganom LLC. Paradigm of knowledge. 1(45). doi: 10.26886/2520- 7474.1(45)2021.12

Силадій, І. М. Соціальний запит на педагога-новатора / І. М. Силадій // Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2020. – Вип. 26 (9). – С. 81-90. – DOI 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-8.

Силадій І. М. Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. «Освітній дискурс». Вип. 13(5), 2019, С.45-56.

Силадій І. М. Відповідальність педагога і свобода вибору змісту і технологій освіти. «Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип.1, 2019, С.83-91.

Силадій І. М. Аксіологічні основи демократизації освіти. Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітніх школах: КПІ Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62. Т.1 С.152-154.

Силадій І. М. Педагогічна творчість як основа демократизації освіти. Вісник Чернігівський колегіум. Вип. 2(158). 2018, С. 303-307.

Силадій І. М. Необхідність впровадження у педагогічних університетах курсу «Основи демократії». Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник праць: Донбаського державного педагогічного університету. №4(90), 2018, С. 141-158.

Силадій І. М. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді. Наукові записки «Педагогіка», серія педагогічні науки в НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 140, 2018, С.194-204.

Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді//ВОУ. – №3. – 2017. – С. 76-83.

Силадій І. Нові тенденції у розвитку вітчизняної освіти//ВОУ. – №1. – 2017. – С. 59-61.

Силадій І. Основні напрями наукової актичності педагога-новатора / Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис/ Інститут вищої освіти АПН України. – К. : «Педагогічна преса», 2017. №2. С.39-45.

Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. Педагогіка.К. : Вища Освіта України, № 4, 2016 року, С.34-38.

Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу//ВОУ. – № 1- 2016. – С. 54-59.

Силадій І. М. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: «Видавництво Гілея», 2016. – Вип.115(12) – 500 с.