Publikációs lista 

Monográfia – 5; Külföldi publikáció – 7, tudományos cikk – 42, szakmai cikk – 3, konferencia tézis – 20

Monográfia

 1. Бачо Р.Й. Регулювання та безпека розвитку страхового підприємництва в регіоні: Монографія /Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, М.В. Тимчак. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2012. – 256 с.
 2. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія/ наук. ред. та кер. кол. авт. д-р екон. наук., проф. Н.М. Внукова. – Харків: ТО Ексклюзив, 2014. – 218 с.
 3. Бачо Р.Й. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання [Текст]: монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, І.І. Січка – Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2014. – 208 с.
 4. Бачо Р.Й. Регіональний розвиток кредитної кооперації в України: Монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо, М.Д. Щербан. – Ужгород: вид-во УжНУ «Говерла», 2016. – 240 с.
 5. Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору : монографія / наук. ред. канд.екон.наук Р.Пукала і докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків : Ексклюзив, 2016. – 166 с.

Külföldi publikáció

 1. Cenkler N.I., Semyon V.S., Makarovych V.K. Contabilita e supporto analitico per la formayione di gestione contabile factoring // Italian Science Review. – 2014. – October. – P. 5-9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ias-journal.org/archive/2014/october/Cenkler.pdf
 2. Бачо Р.Й. Региональные особенности страховой культуры и финансовая безопасность страховщика в условиях устойчивого развития экономики/ Р.Й. Бачо // Sustainable development: international journal. – Varna (Bulgary), 2011. – №2. – рр. 73-76.
 3. Бачо Р.Й. Экономическая безопасность регионов и преодоление угроз в современных условиях / Р.Й. Бачо// Sustainable development: international journal. – Varna (Bulgary), 2013. – №6. – рр. 126-129.
 4. Бачо Р.Й. Занятость на рынке финансовых услуг Украины в посткризисный период / Р.Й. Бачо // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2015. – № 1(20). – С. 7-10.
 5. Bacho Robert. State Regulation of Non-banking Financial Services Markets in Ukraine / Robert Bacho// Economic, Political and Legal Issues of International Relations: Volume of Scientific Papers. – Virt (Slovakia): Vydavateľstvo EKONÓM, – 2015. – pp. 21-24.
 6. Бачо Р.Й. Государственное регулирование рынков финансовых услуг в странах ЕС / Р.Й. Бачо // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2015. – № 3 (4) . — — doi: 10.18334/grfi.2.3.497.
 7. Бачо Р.Й. Роль кредитных союзов в формировании кредитной системы Украины / Р.Й. Бачо // Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета. Серия: Экономика и управление. – 2015. – № 2(21). – С. 9-14. 

Tudományos cikkek

 1. Семйон В.С. Особливості складання та подання фінансової звітності: український та зарубіжний досвід / В.С. Семйон, К.Й. Варга // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць.  – 2012. – Вип. 22.9. – С. 259-264.
 1. Семйон В.С. Особливості використання ситуаційно-матричного моделювання в бухгалтерському обліку / В.С. Семйон // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2014. – Випуск 2 (43). – С. 185-189.
 2. Семйон В.С. Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти / В.С. Семйон, І.М. Вигівська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2014. – Випуск 3 (44). – С. 173-175.
 3. Семйон В.С. Облікова політика підприємства: вітчизняний і зарубіжний досвід / В.С. Семйон // Економіка і організація управління: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск № 3 (19) – 4 (20). – С. 244-249.
 4. Семйон В.С. Теоретичні аспекти застосування компаративного методу в контексті забезпечення глобалізаційних процесів бухгалтерського обліку / В.С. Семйон // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Випуск 2. – С. 1279-1283 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.global-national.in.ua/vipusk-1-2014/304-semjon-v-s
 5. Семйон В.С. Методы расчета резерва сомнительных долгов: преимущества и недостатки / В.С. Семйон, І.В. Замула, Т.М. Прут // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 3 (30). – С. 148-158.
 6. Бачо Р.Й. Проблеми й стратегії розвитку ринку страхових послуг у регіонах України / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2011. − Випуск 32. − С.158-162.
 7. Бачо Р.Й. Екстраполяційне прогнозування демографічних показників Закарпатської області / Р.Й. Бачо, В.С. Морoхович, Ю.Ю. Фекете // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2011. − Спецвипуск 33 (Частина 1). − С. 11-14.
 8. Бачо Р.Й. Діяльність страхових брокерів як суб’єктів страхового підприємництва / Р.Й. Бачо // Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – №1(55). – С.316-317.
 9. Бачо Р.Й. Сучасний стан нагляду за страховим ринком Угорщини/ Р.Й. Бачо// Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2011. − Випуск 34. − С. 255-258.
 10. Бачо Р.Й. Роль небанківської системи в економічному зростанні України / Р.Й. Бачо, Г.Т. Шелестак // Вісник університету Банківської справи Національного Банку України. – 2012. – № 2(14). – С. 275-280.
 11. Бачо Р.Й. Державний борг Угорщини: ретроспективний аналіз та політика управління / Р.Й. Бачо. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – №1 (63). – С. 218-221.
 12. Бачо Р.Й. Оцінка ролі місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової безпеки органів місцевого самоврядування / Р.Й. Бачо, Н.М. Гапак, Е.Й. Иллар. // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2013. − Випуск 4 (41). − С. 16-25.
 13. Бачо Р.Й. Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах / Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо. // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2014. − Випуск 1 (42). − С. 140-145.
 14. Бачо Р.Й. Особливості проведення та аналіз ефективності операцій зі страхування майна в страховій компанії / Бачо Р.Й., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й., Мароші Ж.Ш. // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2014. − Випуск 2 (43). − С. 111-117.
 15. Бачо Р.Й. Оцінка тенденцій розвитку страхування майна громадян в Україні/ Бачо Р.Й., Тимчак М.В., Иллар Е.Й., Бачо Є.Й. // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2014. − Випуск 2 (43). − С. 162-169.
 16. Бачо Р.Й. Оцінка розвитку інститутів саморегулювання кредитної кооперації України/ Р.Й. Бачо// Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2014. − Випуск 3 (44). − С. 126-137.
 17. Бачо Р.Й. Тенденції іноземного інвестування в економіку Угорщини/ Р.Й. Бачо, Е.Й. Иллар, Є.Й. Бачо// Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2014. − Випуск 3 (44). − С. 202-204.
 18. Bacsó Róbert-Pallay Katalin. Az ukrán és magyar államadósság jelenlegi állapota és hatása a nemzetgazdaságra: komparatív összehasonlítás a gazdasági válság tükrében./ Р.Й. Бачо, К.Д. Поллоі // LIMES: Науковий вісник Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. – 2014. – №1. – С. 11-21.
 19. Бачо Р.Й. Компаративний аналіз регулюючого впливу держави та саморегулівних організацій на розвиток кредитних спілок України /Р.Й. Бачо // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 8. – С. 69-79.
 20. Бачо Р.Й. Оцінка діяльності небанківських кредитних установ в Україні / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 8.– Ч. 5. – С. 123-127.
 21. Бачо Р.Й. Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг України: ретроспективний аналіз / Р.Й. Бачо // Теорія та практика державного управління. – Вип. 4 (47). – 2014. – С. 186-196.
 22. Бачо Р. Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС / Р. Бачо // Світ фінансів. – №4. – 2014. – С. 150-115.
 23. Бачо Р.Й. Причини та наслідки реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в Угорщині / Р.Й. Бачо // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. – 2014. – Випуск 8 (4). – С. 14-19.
 24. Бачо Р.Й. Теорія потенціалів в сучасному управлінні туристично-рекреаційною галуззю регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1.– Ч. 3. – С. 123-126.
 25. Бачо Р.Й. Загальна характеристика сучасної системи регулювання ринку фінансових послуг в Європейському Союзі / Р.Й. Бачо // Економіка та організація управління. – № 1(17)-2(18). – 2014. – С. 37-42.
 26. Бачо Р.Й. Сутність та принципи регулювання ринків небанківських фінансових послуг / Р.Й. Бачо // Финансы, учёт, банки. – №1(20). – 2014. – С. 38-43.
 27. Бачо Р.Й. Стан ринку небанківських фінансових послуг Автономної Республіки Крим у новітніх умовах функціонування / Р.Й. Бачо // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – №5(48). – 2014. – С. 15-19.
 28. Бачо Р.Й. Способи регулювання рину небанківських фінансових послуг/ Р.Й. Бачо // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – Вип. 1. – 2015. – С. 28-32.
 29. Бачо Р.Й. Фінансовий арбітраж як перспективний напрям удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні (на матеріалах Фінансової арбітражної Комісії Угорщини) / Р.Й. Бачо // Бізнес-Інформ. – №3. – 2015. – С. 204-208.
 30. Бачо Р.Й. Сучасний стан ринку небанківських фінансових послуг України / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2015. − Випуск 1 (45). − С. 180-183.
 31. Бачо Р.Й. Оцінка регіональних програм розвитку туристично-рекреаційної галузі в Закарпатській області у посткризовий період / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2015. − Випуск 1 (45). − С. 47-52.
 32. Бачо Р.Й. Сучасні тенденції розвитку страхування здоров’я в Україні у посткризовий період / Р.Й. Бачо // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. – 2015. – Випуск 10. – С. 218-223.
 33. Bacsó Róbert. A makró- és mikroprudenciális szabályozás sajátosságai. // Tudományos közlemények. – Ungvár: AUTDOOR-SHARK, 2015. – 167-174.
 34. Бачо Р.Й. Дефініції та класифікація небанківських фінансових установ в сучасних умовах/ Р.Й. Бачо// Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Економіка – 2015. –Том 20. – Вип. 1/1.– С. 124-127.
 35. Бачо Р.Й. Еволюція альтернатив державному регулюванню /Р.Й. Бачо // Теорія та практика державного управління. – Вип. 2 (49). – 2015. – С. 157-166.
 36. Бачо Р.Й. Функціонування Моторного (Транспортного) страхового бюро України на національному ринку небанківських фінансових послуг / Р.Й. Бачо//Актуальні проблеми економіки. – № 9 (171). – 2015. – С. 358-364. (Scopus).
 37. Бачо Р.Й. Стан ринку страхових послуг Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у нових умовах функціонування / Р.Й. Бачо// Бізнес-Інформ. – №8. – 2015. – С. 225-231.
 38. Бачо Р.Й. Оцінка рівня забезпеченості регіонів України небанківськими фінансовими послугами / Р.Й. Бачо. // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2016. − Випуск 1(47). − С. 338-344.
 39. Бачо Р.Й. Методика оцінки рівня забезпеченості регіонів небанківськими фінансовими послугами / Р.Й. Бачо. // Науковий вісник Ужгородського університету: серія Економіка. – 2015. − Випуск 2(46). − С. 277-282. (наукометрична Index Copernicus, ResearchBib).
 40. Bacsó Róbert. Az Ukrajnai pénzügyi szolgáltatások állami szabályozásának fejlődése – kiemelten a hitelszövetkezeti szektor példáján / R. Bacsó. // A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. – Ungvár:Grafika kiadó, 2015. – 23-31 o.
 41. Pataki Gábor. Kárpátaljai vállalkozások helyzetértékelése a magyar lakta területek mentén. II. RF KMF – konferenciakötet, 2016.

 

Szakmai cikkek

 1. Szemjon V. Az adózás aktuális kérdései Ukrajnában // Kárpátaljai Vállalkozók Lapja. – 2015. – 1. évf. 1. szám. – P. 10-11.
 1. Szemjon V. Magánvállalkozók éves adóbevallása: gyakorlati kérdések // Kárpátaljai Vállalkozók Lapja. – 2016. – 1. évf. 2 szám. – P. 14-16.
 2. Szemjon V. 2016-os adóváltozások – új év, új szabályok // Kárpátaljai Vállalkozók Lapja. – 2016. – 2. évf. 1 szám. – P. 15.

 

Konferencia tézisek

 1. Семйон В.С. Актуальні можливості гармонізації бухгалтерського обліку України та Угорщини в умовах фінансової кризи / В.С. Семйон // Механізм державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27-28 вересня 2013 р.) / відп. за випуск к.і.н. проф. М.М. Палінчак. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 167-170.
 2.  Семйон В.С. Особливості оподаткування військовим збором в Україні / В.С. Семйон, Н.С. Брохун // Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці: тези Другої міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород, 21-22 квітня 2015 р.). – Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2015. – 272 с. – С. 207-209.
 3. Szemjon Viktória. Káosz elmélet a gyakorlatban, avagy az ukrán adórendszer sajátosságai // Gazdasági fejlődés kihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai tapasztalatok összefüggésében: nemzetközi tudományos gazdasági konferencia absztraktjai (Beregszász, 2016.05.6-7). – Beregszász, 2016. – P.82-84.
 4. Бачо Р.Й. Стан страхового підприємництва Закарпаття: ретроспективний аспект/ Р.Й. Бачо // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої дню слов’янської культури та писемності «Слов’янська  культура та писемність: минуле та сучасність». Ужгород: ПП Бреза, 2011. – С. 403-406.
 5. Бачо Р. Сучасний стан іноземного інвестування в економіку Угорщини/ Р. Бачо// Науковий збірник: збірник наукових праць за матеріалами круглого столу «Куди прямуєш, Центральна Європо?» 21 березня 2013 року./ Гол. ред. Приходько В.П.; ред. Лендьел М.О., Палінчак М.М. – Ужгород: Ліра, 2013. – С. 168-175.
 6. Бачо Р.Й. Сучасні виклики та напрями розвитку регіонального страхового ринку / Р.Й. Бачо. // Теоретичні та прикладні аспекти проблематики функціонування банківських та парабанківських установ Закарпаття: матеріали науково-практичного семінару 20 березня 2013 року. – Ужгород: ПАТ «Видавництво «Закарпаття», 2013. – С. 16-19.
 7. Бачо Р.Й. Поняття та засоби регулювання ринку небанківських фінансових послуг / Р.Й. Бачо // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 листопада 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 186-188.
 8. Бачо Р.Й. Функционирование европейской системы финансового надзора / Р.Й. Бачо // Украйна-България – Европейски Съюз: современно състояние и перспективи. Сборник с доклади от междунарона научна конференция. – Том 3. – Варна-Херсон: Издательство «Наука и икономика», 2014. – с. 7-11.
 9. Бачо Р.Й. Розвиток інституційного регулювання як необхідна умова інтеграції України в європейський ринок фінансових послуг // Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів: Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2014 р. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. ІІ. – с. 87-89.
 10. Бачо Р.Й. Новітні виклики державного регулювання ринку фінансових послуг в умовах європейської інтеграції України/ Р.Й. Бачо // Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції конференції (м. Полтава, 9-11 жовтня 2014 р.). – Ч. 1. – Полтава: ПолНТУ, 2014. – C. 132-133.
 11. Бачо Р.Й. Актуальні напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг України/ Р.Й. Бачо //Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23-25 квітня 2015 р.). – Ужгород: ПрАТ «Видавництво «Закарпаття», 2015. – С. 24-27.
 12. Бачо Р.Й. Ознаки відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом на ринку небанківських фінансових послуг в Угорщині / Р.Й. Бачо // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 10 квітня 2015 р.). – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – С. 26-28.
 13. Бачо Р.Й. Роль лізингових компаній у фінансуванні житлово-комунального господарства / Р.Й. Бачо // Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства у галузі житлово-комунального господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 1-28 лютого 2015 р.). – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 52-53.
 14. Бачо Р.Й. Фінансова арбітражна комісія як новітній засіб посилення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг / Р.Й. Бачо // Розвиток національної економіки: теорія та практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 квітня 2015 р., м. Івано-Франківськ-м. Тернопіль). – Івано-Франківськ: Крок, 2015. – С. 65-66.
 15. Бачо Р.Й. Сутність та базові принципи регулювання ринку небанківських фінансових послуг / Р.Й. Бачо. // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 вересня 2015 р., м. Львів). – Львів: ТзОВ «Простір-М», 2015. – С. 23-24.
 16. Бачо Р.Й. Існуючі підходи державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг / Р.Й. Бачо. // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.) – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. – 419 с.
 17. Bacsó Róbert. Az ukrajnai zálogházak működésének jelenlegi kihívásai és fejlődésének főbb irányai //Gazdasági fejlődéskihívásai és lehetőségei a nemzetközi eggyütműködések és európai tapasztalatok összefüggésében (Beregszász, 2016 május 6-7), 45-47 o.
 18. Бачо Р.Й. Оцінка рівня забезпеченості небанківськими фінансовими послугами регіонів України // Фінансова політика України в умовах євро інтеграційних процесів: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. – Київ, 25 березня 2016 року / За редакцією професора В.М. Фурмана. – К.: КІБС, 2016. – С. 16-20.
 19. Pataki Gábor. Kárpátalja vállalkozásainak helyzetértékelése országos és kárpát-medencei relációban. II. RF KMF, 2016., 97. old.
 20. Pataki Gábor. Mikro-finanszírozási hitelek, mint Kárpátalja gazdaságélénkítésének lehetséges finanszírozási stratégiája. II. RF KMF (FKK), 2013.