Történész oktatóink Erasmus-mobilitása az ELTE-n

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének tanárai, Kész Barnabás és Braun László az Erasmus+ mobilitási program keretében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének munkájában vettek részt.

2022. november 10-én a doktoranduszhallgatók képzésén előadást tartottak Gazdasági viszonyok és gazdálkodás az Északkeleti-Felvidéken a XIX. század végén, a XX. század elején címmel. A főiskola tanárai saját kutatási eredményeiket mutatták be a hallgatók számára. Az előadáson jelen volt a képzést vezető Erdődy Gábor professzor, illetve Fehér György, a történelemtudományok kandidátusa.

A két előadás témájában és anyagában összefüggő képet jelenített meg a mai Kárpátalja vidéki életéről. Braun László a korszak jogi, gazdasági és népesedési viszonyain keresztül ábrázolta a területet érintő változásokat és a bevezetett reformokat. Kiemelt hangsúlyt kapott a hegyvidéki akció gazdaságpolitikája és társadalomszervező munkája.

Kész Barnabás néprajzi bemutatója hűen tükrözte a korszak falusi életmódját, az emberek lakhatási körülményeit és az azok közötti különbséget, a mindennapi munkát. Helyet kapott előadásában a népi díszítőművészet, rávilágított annak gazdagságára, kifejezésmódjára és különbözőségeire egyes régiókban. Az előadó a paraszti élet sokrétűsége kapcsán megjegyezte, őseink tudása nem volt kevesebb a mai emberekétől, hanem más volt, hiszen az élet másfajta tudást követelt meg tőlük, ami még sokszor mélyebb is volt mai ismereteinknél.

Az előadásokon kívül tapasztalatszerzés, új munkamódszerek megismerése céljából is hasznosnak tekinthető a program. Az ELTE doktori programjában kiemelt szerepet kapnak a hallgatók önálló, egyéni kutatásai, valamint a közös és egyéni konzultációk, ahol egy-egy adott témát a hallgató részletesen megvitat a vezető tanárával, illetve hallgatótársaival. A problémák közös megvitatása egyaránt pozitívan hat egy adott kutatás témájára, irányára és gyakorlati módszereire.

Az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke és a II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke közel egy évtizede szoros kapcsolatban áll egymással, ami nemcsak a tanárok csereprogramjában nyilvánul meg, de ugyanilyen jelentős a diákok mobilitási programja is. A kapcsolattartás hozzájárul az intézmények munkájának a fejlődéséhez és a szélesebb tudományos látókör kialakításához.