Rektori beszámoló a 2020/2021-es tanév szakmai eredményeiről

Elhangzott és elfogadásra került

a Tudományos Tanács (Szenátus)

2021.június 17-i ülésén.

Tisztelt Tudományos Tanács!

Kedves Kollégák, Hallgatók!

Ukrajna felsőoktatási törvényének 34. cikk 5. pontja előírja, hogy az egyetemek, főiskolák rektorai évente egyszer kötelesek beszámolni tevékenységükről az alapító, illetve az intézmény polgárai előtt, és ennek a beszámolónak az anyagát nyilvánossá kell tenni az intézmény hivatalos honlapján. Főiskolánk hamarosan egy újabb tanévet zár, így eljött az ideje, hogy a rektor megtartsa éves beszámolóját.

Mielőtt 2020. október 27-én megválasztottak volna a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorává, a poszt betöltésére kiírt pályázatnak megfelelően kidolgoztam egy programot, amelyben felvázoltam, szerintem melyek a szakmai előrelépés lehetséges irányai. Már ekkor, a tervezés időszakában megnyugvással állapítottam meg, hogy a Rákóczi Főiskola rektora rendkívül kedvező helyzetben van, hiszen az intézmény az alapszabályban meghatározott duális vezetési modellben működik, melynek keretében az elnök és a rektor jól elhatárolt felelősségi és feladatkörökkel rendelkezik, ahol a gazdasági, pénzügyi vonatkozású stratégiai és operatív döntések az elnök hatáskörébe tartoznak. Főiskolánk minden munkatársa és hallgatója láthatja és tapasztalhatja, hogy a főiskola fenntartójának és elnökének munkája, illetve támogatóink jóvoltából az intézmény financiális helyzete stabil, az infrastruktúra fejlesztése folyamatos, az anyagi-műszaki bázis korszerű, a munkavégzés és a tanulás feltételei kedvezőek, és folyamatosan, jó irányba változnak. A főiskola pénzügyi beszámolói – a felsőoktatási törvény 79. cikk 4. bekezdése alapján – megtekinthetők az intézmény hivatalos honlapján. E dokumentumból, illetve az utóbbi évek beruházásai és fejlesztései alapján láthatjuk, hogy nekünk valóban csak a szakmai munkára és fejlődésre kell koncentrálnunk.

A szakmai fejlődés, illetve a belső minőségbiztosítás területén elvégzett szakmai munkáról a főiskola Tudományos Tanácsa által 2020. december 23-án jóváhagyott, a 2021–2025-ös évekre szóló komplex intézményfejlesztési tervével és belső minőségbiztosítási koncepciójával összhangban számolok be. Ez a stratégiai dokumentum Ukrajna az oktatásról, illetve a felsőoktatásról szóló törvényei alapján készült, tekintettel a főiskola alapszabályában foglaltakra és az intézmény küldetésnyilatkozatára. A koncepció kidolgozása során figyelembe vettük a Bolognai Nyilatkozatot, illetve az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetsége standardjait (ESG), Ukrajna Felsőoktatási Minőségbiztosítási Nemzeti Ügynökségének (НАЗЯВО) követelményeit, valamint Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma ide vonatkozó rendelkezéseit és irányelveit. A komplex intézményfejlesztési tervben és belső minőségbiztosítási koncepcióban meghatároztuk az intézmény küldetésnyilatkozatához illeszkedő stratégiai célokat és feladatokat, majd kijelöltük az ezek eléréséhez szükséges konkrét lépéseket. Megjegyzem, már az 5 éves komplex fejlesztési tervnek a kidolgozása, megvitatása és elfogadása is ennek a tanévnek az eredménye.

A 2020–2021-es tanévben előttünk álló feladatok között kiemelt helyet foglalt el két mesterképzési program: a tanító és az angol filológia szak akkreditációja. E téren, sajnos, csak részsikerekről számolhatunk be, hiszen minden igyekezetünk ellenére mindkét képzési program csupán 1 évre szóló akkreditációt kapott, ezért a következő tanévben ismét előttünk áll ez a feladat.

A tanév folyamán kezdeményeztük a főiskola intézményi akkreditációját, mégpedig a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál (MAB). Sikere esetén a nemzetközi akkreditáció akkor is jelentős szakmai előrelépést jelenthet a főiskola számára, ha eredményét az ukrán oktatási kormányzat esetleg nem ismeri el. A MAB által lefolytatott minőség-ellenőrzés ugyanis feltárhatja a gyenge pontokat, kijelölheti a további szakmai fejlesztések irányát, és hozzásegíthet egy, az ESG-rendszerre épülő, jól működő belső minőségbiztosítási rendszer kialakításához és hatékony működtetéséhez. A reményeink szerint sikeres nemzetközi akkreditáció révén megerősíthetjük a főiskola szakmai pozícióit, presztízsét is. Úgy vélem, hogy már maga az intézményi akkreditációra való felkészülés folyamata is hozzájárult saját belső minőségbiztosítási rendszerünk fejlődéséhez. Éppen ezért a főiskola vezetése nevében itt szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik tevékeny részt vállaltak az akkreditációra történő előkészületekben, az önértékelés kidolgozásában. Az akkreditációs eljárás a következő tanév során esedékes.

Az akkreditációs előkészületek miatt kevesebb figyelem jutott a főiskolán a képzési kínálat bővítésére, vagyis a szakindítások előkészítésére. Ez azonban nem jelenti azt, hogy letettünk volna erről, a következő tanév során dolgozni fogunk ezen is. Tovább bővült azonban azon szakok listája, amelyeket magyarországi partnereinkkel közösen hirdetünk meg. A már korábban is meghirdetett, 6 magyarországi felsőoktatási intézménnyel közösen elindított 13 képzés mellett 2021-től már a testnevelő tanár és ének-zene tanár másoddiplomás képzésekre is lehet jelentkezni. Tovább bővül az Egán Ede Szakképzési Centrum nagydobronyi, tiszapéterfalvi és beregszászi képzési központjaiban választható szakképzési szakok száma is.

A felsőoktatási törvény 16. cikke alapján a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítási szabályainak szerves és kötelező része az oktatás minőségének folyamatos monitoringja, továbbá a belső minőségbiztosítási rendszer állandó fejlesztése. Ezeken a területeken a 2020–2021-es tanévben számos eredményt értünk el.

Létrehoztuk a főiskola Oktatási és Módszertani Tanácsát. A tanács az egyes tanszékek és képzési programok képviselőiből, illetve a szakfelelősökből áll, élén az osztályvezetővel. A tanács keretein belül folyó szakmai-módszertani munka már az első tanév után is kétségkívül eredményes. A tanács tevékenyen vett részt az intézmény 19 képzési programjának kidolgozásában, illetve szakmai átdolgozásában, hozzájárult ahhoz, hogy a tanév során 43 olyan szabályzatot, ügyrendi dokumentumot fogadtunk el vagy újítottunk meg, melyek meghatározzák intézményünk belső működését. A tanács működésének egyik legjelentősebb eredménye az, hogy ma már minden szakunkon van az ESG és a NAZJAVO standardjainak megfelelően kidolgozott és jóváhagyott, az érintettek számára nyilvánosan elérhető képzési program. Persze ez nem jelenti azt, hogy a következő tanévre érvényes képzési programok áttekintésének és jóváhagyásának fontos és felelősségteljes feladata alól mentesülnénk: ez a munka még előttünk áll, nyilvánvaló azonban, hogy ehhez a szakmai alapokat a most záruló tanévben már leraktuk.

E tanévtől kezdve bevezetésre került az oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak azonos és összevethető szempontok alapján történő teljesítmény-értékelése, melynek révén ma már összevethető adatokkal rendelkezünk az intézmény munkatársainak szakmai fejlődéséről, teljesítményéről. A teljesítmény-értékelés alapját képezi az oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak minősítésének, azt figyelembe veszik a főiskolai beosztások kialakítása, valamint a docensi és professzori előterjesztések során, illetve a főiskolai kitüntetések, elismerések odaítélésekor.

A 2020/2021-es tanévtől a rektor, a szakgimnázium igazgatója, a tanszékvezetők, valamint az oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársak és a KMF között munkaszerződés jött létre. A szerződéseket maximum 5 éves időszakra kötöttük. A szerződés időtartama függ attól, hogy az adott oktató hogyan teljesít a teljesítmény-értékelés adatai szerint, illetve mennyire felel meg az oktatói-kutatói aktivitás központilag meghatározott követelményeinek (Наукова та професійна активність викладача). A szerződések tartalmazzák a felek jogait és kötelezettségeit. A szerződésben rögzítésre kerülnek a munkavállalók szakmai fejlődésével, előrelépésével kapcsolatos követelmények is. A munkatársakkal kötött munkaszerződések reményeink szerint motiváló tényezőként hatnak az intézmény dolgozóira, és a tanév eredményei alapján úgy tűnik, hogy a motiváló hatás a gyakorlatban is érzékelhető.

A hatályos jogszabályokra alapozva kidolgoztuk az oktatói követelményrendszert (Кадрові вимоги), ezzel átláthatóvá, világossá tettük, hogy a főiskola oktatói-kutatói munkakörben dolgozó munkatársainak vagy az ilyen munkakör betöltésére jelentkezőknek milyen szakmai és tudományos követelményeknek kell megfelelniük. A következő tanévtől csak az tarthat órákat az alap- és mesterképzésben a kötelező és/vagy választható blokkban szereplő tantárgyak keretében, akik megfelelnek a kormány 2021. március 24-én kiadott 365. rendeletében megfogalmazott minimális követelményeknek. Minden oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársunknak meg kell felelnie továbbá a 2021. március 23-án elfogadott szakmai sztenderdeknek (Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»). Adósak vagyunk még azonban az egyéb munkakörben foglalkoztatott munkatársakkal (például az osztályvezetőkkel, a kutatókkal, a laboránsokkal stb.) szemben támasztott, hasonlóan pontos és világos követelmények megfogalmazásával, a pontosított munkaköri jogok és kötelezettségek összeállításával.

A 2020/2021-es tanév során létrehoztuk a főiskola tudományos titkára munkakört és beosztást. A főiskola tudományos titkára (Учений секретар ЗУІ) egyben a Tudományos Tanács (Вчена рада) titkári feladatait is ellátja (Секретар Вченої ради). Ennek a munkakörnek a létrehozása és betöltése lendületet adott a Tudományos Tanács tevékenységének éppúgy, mint a munkatársak szakmai előmenetelének. A Tudományos Tanács ülései előkészítése terén jelentős előrelépést értünk el például azzal, hogy a tervezett napirend, illetve a megvitatásra kerülő dokumentumok, előterjesztések rendszerint egy héttel az ülés előtt már megtekinthetők és véleményezhetők az e célból létrehozott belső internetes felületen, s így a tanács valódi demokratikus vitafórumként működhet. A felpezsdülő aktivitást jelzi, hogy 2020 augusztusa óta minden hónapban ülésezett ez a fórum, és ez idő alatt a Tudományos Tanács határozatai alapján 59 rendelet született.

A tudományos titkár által a docensi és professzori címek előterjesztésének előkészítésében nyújtott szakmai és módszertani segítség is hozzájárult véleményem szerint ahhoz, hogy ezen a területen jelentős előrelépést sikerült elérnünk, hiszen a 2020/2021-es tanév folyamán Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma már hat kollégánk (Orosz Ildikó, Beregszászi Anikó, Lőrincz Marianna, Huszti Ilona, Molnár József és Sztojka Miroszláv) esetében megerősítette a főiskolánk Tudományos Tanácsa által odaítélt docensi címet. További 3 munkatársunk várja a tanács által odaítélt docensi, 1 pedig a professzori cím megerősítését és az erről szóló okmány kiállítását. Nagy örömömre szolgál, hogy a június 17-ei ülésünkön újabb kollégák kapcsán dönthetünk arról, érdemesek-e arra, hogy számukra is javasoljuk a docensi cím odaítélését. Tekintve, hogy a Tudományos Tanács által jóváhagyott fejlesztési koncepcióban az szerepelt, hogy a 2020–2021-es tanév végéig az intézményben legalább 3-5 munkatárs docensi és/vagy professzori címének odaítélési eljárását el kell indítani, megállapítható, hogy ezt a célkitűzést sikerrel teljesítettük.

A tanév során kidolgoztuk az oktatóink szakmai fejlődéshez szükséges továbbképzéseken és/vagy oktatói mobilitásban való részvételének szabályzatát. A szakmai továbbképzéseken való részvétel (5 év alatt összesen 6 kredit, azaz 180 óra értékben) követelménye minden oktatói-kutatói munkaszerződésbe bekerült. Ezzel párhuzamosan diverzifikáltuk és demokratizáltuk, illetve kibővítettük a továbbképzések megszervezésének lehetséges helyszíneit, és már az első saját, belső továbbképzésünket is megszerveztük a „képzők képzése” program keretében. Intézményünk történetében az első ilyen belső továbbképzést az Apáczai Csere János Könyvtár szervezte meg A publikálás szerzői eszköztára: publikáció-típusok, azonosítók, hozzáférések, önarchiválás címmel és nagy sikerrel.

Sikerült növelnünk a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát. A tanév folyamán 6 munkatársunk (Lechner Ilona, Fodor Katalin, Hnatik Katalin, Sass Enikő, Hadnagy István, Hires-László Kornélia) védte meg sikeresen disszertációját és szerzett PhD tudományos fokozatot, 1 oktatónk (Beregszászi Anikó) sikeres habilitációt abszolvált, Lőrincz Marianna és Poida-Noszik Nina pedig a tudomány doktora lett. Szakmai sikerükhöz gratulálunk.

Az intézmény munkatársai a tanév folyamán összesen 42 olyan tudományos közleményt jelentettek meg, melyek szerepelnek a Scopus és/vagy a Web of Science nemzetközi tudománymetriai adatbázisokban. 16 monográfia is napvilágot látott oktatóink-kutatóink közreműködésével, illetve közel 20 oktatási-módszertani kiadványt jelentettünk meg.

Több oktatónk részesült különböző elismerésekben, kitüntetésekben:

 • Magyarország köztársasági elnöke, Áder János magas kitüntetést adományozott Orosz Ildikónak, Kész Barnabásnak és Csernicskó Istvánnak.
 • A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által Értékteremtő Közösségekért díjat adományozott Váradi Natáliának.
 • Fodor Gyula a Magyar Földrajzi Társaság „Pro Geographia” oklevelében részesült.
 • A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága elismerő oklevéllel tüntette ki Molnár D. Erzsébetet.
 • Bacsó Róbert és Scsuka Galina akkreditációs szakértői minősítést kapott a NAZJAVO-nál.
 • Loszkorich Gabriella ismét elnyerte az „Ágazat büszkesége” címet, amely az országos szinten kiemelkedő ipari vállalatok pénzügyi-szakmai díja.
 • Andrik Éva, Bacsó Róbert és Gönczy Sándor átvehette a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” díját.
 • Bárány Erzsébet megkapta a Vinnyicai Egyetem elismerő oklevelét.
 • Andrik Éva, Bacsó Róbert, Beregszászi Anikó, Lőrincz Marianna és Pősze Andrea a főiskola elismerő oklevelében részesült az oktatói-kutatói munkakörben dolgozók teljesítményértékelésén elért kiemelkedő eredményeiért.

Követendő jó gyakorlatként szeretném kiemelni az TV21 Ungvár televíziós csatorna és a főiskola Biológiai és Kémia Tanszéke, illetve Fodor István Kutatóközpontja együttműködésében megvalósult „Tudománia” című tudománynépszerűsítő műsor elkészítését.

2021 tavaszán 35. alkalommal került megrendezésre az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), a világjárvány miatt idén online formában, melynek 16 szekciója közül 12 tudományterületen Kárpátalja is képviselve volt. Főiskolánk munkatársai közül 18 oktató a zsűri tagjaként, 3 pedig megfigyelőként vett részt az OTDK-n. Hallgatóink közül 14-en mutatták be pályamunkájukat, és 1 második, valamint 1 harmadik helyezés mellett 3 diákunk különdíjban részesült. Az ukrajnai tudományos diákköri konferenciák munkájában összesen 4 hallgatónk vett részt.

A tanév folyamán átláthatóvá tettük a főiskola által kínált fakultatív tárgyakra vonatkozó szabályokat, illetve az informális és nem formális képzésben megszerzett ismeretek elismerésének módozatait. Meghatároztuk és szabályzatban rögzítettük, hogyan viszonyulnak ezek a tárgyak a szabadon választható tantárgyakhoz, ér(het)nek-e kreditet, beszámít(hat)anak-e a tanulmányi átlagba, milyen követelményeket kell teljesíteniük a fakultatív tárgyak vonatkozásában a hallgatóknak stb.

Előreléptünk az oktatás-módszertani fejlesztések, illetve a képzés színvonalának emelése terén is. Ennek részeként az oktatási kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítésének és meghozatalának folyamatába sikerült jobban bevonni egyrészt az intézmény oktatóit, illetve a hallgatói önkormányzatokat (például az Oktatási és Módszertani Tanács és a főiskolai Tudományos Tanács révén). A hallgatók képviselőit bevontuk a képzési követelményekkel kapcsolatos döntések előkészítésébe, illetve a képzési programok kidolgozásának és felülvizsgálatának folyamatába is. A képzési programokkal kapcsolatos döntések előkészítésébe, a képzési és kimeneti követelmények elemzésének és alakításának folyamatába bevontuk továbbá az úgynevezett stakeholdereket, azaz külső érintetteket (potenciális munkaadók, gyakorlóhelyek képviselői) is.

A 2019–2020-as tanév második félévében a COVID-19 járvány korábban nem tapasztalt kihívások elé állította az egész világot, és természetesen intézményünket is. A pandémia következtében bevezetett távoktatás azonban előrelépéseket is hozott, hiszen ma már gyakorlatilag minden tantárgyunkhoz tartozik Google Classroom, ahol a hallgatók szabadon, a számukra legalkalmasabb időpontban elérhetik a követelményeket, a tananyagokat, az ellenőrzés szempontjait és módjait, megtervezhetik saját, egyénre szabott tanulási folyamatukat. Honlapunkon elérhetők digitálisan a rövid tárgyleírások (sillabuszok), nagyon sok online tananyag, tankönyv, jegyzet, módszertani segédanyag készült el és került fel a főiskola honlapjára. Ezeket a járvány által is inspirált jó gyakorlatokat tovább kell vinni.

A kellő alapossággal meghozott döntésekhez, a minőség biztosításához és fejlesztéséhez megbízható és rendszeres időközönként összegyűjtött adatokkal kell rendelkeznie az intézmény egységeinek és vezetésének (ezt az ESG 1.7 standardja is megköveteli). Ennek keretében a 2020/2021-es tanévtől elkezdtük nemcsak az oktatók teljesítményértékelését és a hallgatói véleményezést, hanem a hallgatói tanulmányi adatok rendszeres gyűjtését és elemzését is. A belső minőségbiztosítási rendszer működtetése érdekében az alábbi adatok és információk ma már nyilvánosan elérhetők a hallgatókról:

 • a jelentkezők és beiratkozók száma;
 • alapvető teljesítménymutatók a felvételt nyert hallgatókról (pontszámok);
 • a hallgatók teljesítménymutatói a vizsgaidőszakokban (a hazai és ECTS skála szerint, tantárgyanként);
 • a lemorzsolódási ráták szakonként, tagozatonként;
 • a hallgatói mobilitás adatai;
 • a végzettek karrierútja, életpályája.

A jogszabályokban előírt módon sikerül részben átalakítanunk a főiskola hivatalos honlapját. A honlap ugyanis hivatalos információforrásként szolgál az intézmény tevékenységéről a leendő és a jelenlegi hallgatók, továbbá a végzettek, a többi érintett, valamint a nyilvánosság számára is. Ennek érdekében a főiskola honlapját összhangba hoztuk az ESG és az ukrajnai felsőoktatási törvény követelményeivel, hogy megfelelő nyilvános információkat nyújtsunk tevékenységünkről, képzési programjainkról, azok felvételi követelményeiről, az elvárt tanulási eredményekről, a megszerezhető képesítésekről, a tanítási, tanulási és értékelési eljárásokról, a sikerességi arányokról, valamint a hallgatóknak kínált tanulási lehetőségekről és a végzettek elhelyezkedéséről. A hallgatókra és a képzési programokra vonatkozó adatok mellett megjelenítettük a honlapon az oktatók alapvető adatait is, továbbá nyilvánosan elérhető módon közzétettük ukrán és magyar nyelven az intézmény működését szabályozó ügyrendet (alapszabály, működési szabályzatok, alapdokumentumok). Van még feladatunk e téren is, nem is kevés, hiszen az adatok és információk folyamatos frissítése, illetve a további fejlesztések nélkül a honlapon közölt adatok és információk rendkívül gyorsan elavulnak.

A digitalizáció terén elért eredmények közé sorolható a könyvtár bázisán kialakított repozitórium, amely saját http-elérhetőséggel rendelkezik (https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/), és az interneten regisztráció alapján érhető el. Ebben a repozitóriumban folyamatosan kerülnek elhelyezésre az intézmény oktatói-kutatói munkatársainak publikációi, disszertációi, illetőleg a hallgatók szakdolgozatai, diplomamunkái. Az online is elérhető repozitórium anyagai révén javulhat a főiskolai oktatók-kutatók hivatkozási indexe is, mivel könnyebben elérhetővé válnak a munkatársak publikációi. A repozitórium létrehozása megkönnyíti a plágium kiszűrését, ezáltal a kutatói etika növelését is.

Sikerült elérnünk, hogy az intézmény tanszékeinek és kutatóközpontjainak legyen egységes, központi kutatási témája. Nagyrészt olyan kutatási témákat és irányokat jelöltek ki a tanszékek és kutatóközpontok, amelyek segítik az intézmény stratégiai céljainak megvalósítását, illetve amelyek eredményei beilleszthetők, hasznosíthatók az oktatási folyamatban, beépíthetők a főiskolán oktatott tantárgyak programjaiba. Törekedni kell arra, hogy a tanszéki kutatómunkában minden oktató részt vállaljon, illetve támogatni kell a tehetséges hallgatók bevonását a kutatási programokba, például a szakdolgozatok, diplomamunkák témakiírásai révén is.

A 2020/2021-es tanévben bevezettük a hallgatói elégedettség kérdőíves mérését. A rövid, gyorsan (kb. 15 perc alatt) kitölthető online kérdőív célja, hogy a hallgatók javaslatai, kezdeményezései, esetleg problémafelvetései közvetlenül eljuthassanak az intézmény vezetéséhez, s ezzel út nyílhat nemcsak a „top down”, hanem a „bottom up” kezdeményezések számára is. A hallgatói véleményezés eredményei alapul szolgálnak a képzési programok áttekintéséhez, az egyes egységek, osztályok működésének javításához stb. A hallgatói kérdőívezés első tapasztalatai pozitívak, a diákok által megfogalmazott javaslatok közül több (például a választható és fakultatív tárgyak rendszerének áttekintése, a belső szabályzatok kétnyelvűsítése stb.) megvalósításra került.

Munkatársaink szociális védelmének biztosítása érdekében megújítottuk a főiskola és az intézményben dolgozó munkavállalók között megkötött kollektív szerződést.

A tanév folyamán elfogadásra került a konfliktushelyzetek feloldásának szabályzata (fellebbezési, jogorvoslati, etikai és fegyelmi szabályzat), pszichológiai szakszolgálat működik, melynek szakemberei segítenek az e területen esetleg felmerülő kérdések rendezésében. A főépület egyik forgalmas helyén külön gyűjtődobozt helyeztünk ki az esetleges panaszok, javaslatok egyszerű és gyors begyűjtésére. Eddig egyetlen javaslat érkezett ezen a csatornán keresztül, melynek a főiskola örömmel tett eleget, így a felvetett probléma megoldásra került.

A KMF tudatosan szélesíti kapcsolati hálóját. Stratégiai partnerséget alakítottunk ki középiskolákkal, tehetséggondozó műhelyekkel (például az ismét sikeres akkreditáción átesett Genius Jótékonysági Alapítvánnyal mint tehetséggondozó intézménnyel). A régió társadalmi, gazdasági igényeinek megfelelően szervezünk a Felnőttképzési Központunkban különféle továbbképzéseket, tanfolyamokat.

A 2020/21-es tanév elején hoztuk létre a Földtudományi és Turizmus Tanszék bázisán a „Rákóczi-Tours” Turisztikai Információs Központot.

A főiskola az intézmény infrastruktúrájának szabad kapacitásaival bekapcsolódik a helyi kulturális, turisztikai és egészségfejlesztő városi, illetve térségi oktatási, tudományos, kulturális és sport programokba; könyvtárával közreműködik klasszikus és korszerű információs tartalmak széles körben történő eléréséhez; oktatói-kutatói munkatársai kutatómunkája eredményei révén pedig tudományos és szakmai tartalmak előállításában.

Intézményünkben bevezetésre került a Google G Suite for Education rendszere. Az alkalmazott domain név: kmf.org.ua A felhasználói nevek és csoportok úgy lettek létrehozva, hogy abból azonosítható legyen a diák neve és csoportja is. Jelenleg ez az elsődleges távoktatási platform. Közel 2000 felhasználó és több mint 200 csoport azonosító lett létrehozva ebben a rendszerben. A rendszerhez tartozó belső e-mailcím hatékonyabbá teszi a belső kommunikációt, megkönnyíti az információáramlást.

A sikerek mellett sajnos vannak olyan területek is, ahol terveink és szándékaink ellenére sem sikerült érdemi eredményeket elérni. A már említett, csak 1 évre megkapott akkreditációk mellett ide sorolható például:

 1. a tudományos folyóirataink minősítésének (egyelőre) elmaradása;
 2. a hallgatói kompetenciamérés, illetve a dolgozói elégedettségmérés elindításának következő tanévre halasztása;
 3. nem jutott elég idő és energia a főiskola Kiadói Részlegének megreformálására, effektivitásának növelésére;
 4. bár az elmúlt tanévhez viszonyítva nőtt a felvételt nyert diákok száma és a hallgatói létszámunk, az idei felvételi kampányidőszak startját szándékaink ellenére sem sikerült lendületesebbé és figyelemfelkeltőbbé tenni, mint az előző években;
 5. bár már legalább adataink vannak a hallgatói lemorzsolódás mértékéről, mindeddig nem tudtunk időt és energiát szánni ezek okainak felderítésére és a lemorzsolódás csökkentéséhez szükséges intézkedések elindítására;
 6. ezzel lehet összefüggésben az, hogy a hallgatói lemorzsolódás mértéke sajnos nem csökkent jelentősen: miközben a tanévet az alap- és mesterképzésben 941 hallgatóval kezdtük meg, a tanév végi vizsgaidőszak előtt már csak 830 hallgatónk van, azaz a tanév során lemorzsolódók száma 111 fő (s vegyük figyelembe, hogy ez a szám nagy valószínűséggel nőni fog, hiszen a vizsgaidőszak még nem ért véget);
 7. a szakgimnáziumban egy év alatt lemorzsolódók száma 3 fő;
 8. sikerült az intézmény működését érintő szinte minden területre kidolgozni a vonatkozó ügyrendet, ám a szabályzatok összehangolása, egy koherens, hallgatócentrikus belső jogszabályi környezet megteremtése még nem történt meg;
 9. sikerült fokozni a hallgatói érdekképviseletek bevonását a Tudományos Tanács és az Oktatási-Módszertani Tanács munkájába, de a hallgatói önkormányzatokkal való sorosabb kapcsolattartás kialakítása további feladat;
 10. jelentősen átalakult a főiskolai honlap, ám működtetésének, folyamatos és naprakész frissítésének kérdése máig nem megoldott;
 11. sikerült nagyszerű technikai és személyi feltételekkel létrehozni a főiskola stúdióját, ám egyelőre ennek a modern technikai háttérnek az oktatási folyamatban vagy az intézmény kulturális életében csak nagyon kevéssé lehet érzékelni a hatását;
 12. a világjárvány sajnos gyakorlatilag lehetetlenné tette az utazásokat, ezért az oktatói, munkatársi és hallgatói nemzetközi mobilitási programokban való részvételre nem kerülhetett sor, s csak részben sikerült hatékonyan kihasználni az online tér nyújtotta lehetőségeket;
 13. a felsőoktatás nemzetköziesítése terén sem sikerült élnünk a technikai fejlődés, a digitalizáció révén megnyíló lehetőségekkel, pedig Kárpátalja és Beregszász – akár Kijev, akár Budapest felől nézzük – peremvidék, távol a jelentős központoktól, és ha nem akarunk provinciális főiskolaként működni, akkor egyrészt az oktatói és hallgatói mobilitás révén, másrészt meghívott neves tudósok, oktatók, művészek révén közelebb kell hozni a világot; kihasználva a koronavírus-járvány miatt élénkké vált digitális kapcsolattartás eszközeit, a jövőben minél több olyan, korábban elérhetetlennek vélt előadót kell az online térben vendégül látnunk interaktív találkozók, előadások, konferenciák keretében, akik nemzetközi mércével mérve is egy-egy tudományterület legkiemelkedőbb képviselői közé tartoznak;
 14. az OTDK-n és a KTDK-n egyre több hallgató vesz részt, ám szándékaink ellenére sem sikerült valóban hatékonyan bekapcsolódnunk az ukrajnai tudományos diákköri konferenciák sorozatába.

Mindent egybevetve azonban úgy vélem, hogy a sikerek és az eredmények száma és jelentősége meghaladja a kisebb-nagyobb kudarcokét. Mindezeket az eredményeket egybevetve így megállapítható, hogy a 2020/2021-es tanév során, részben az intézményi akkreditációra való felkészülés jegyében, sikerült a főiskola belső minőségbiztosítási rendszerét a nemzetközi viszonyítási pontnak számító ESG standardjaihoz igazítani.

A 2020/2021-es tanévben elért eredményeket csak és kizárólag közösen, együtt gondolkodva és együtt dolgozva sikerült elérnünk, ezért a főiskola minden polgára – oktatók és adminisztratív munkatársak, technikai alkalmazottak, és persze a hallgatók – köszönetet érdemelnek. Köszönettel tartozunk azért is, mert a főiskola alapítója és elnöke, támogatóinkkal szorosan együttműködve, a szakmai munkához és fejlődéshez szükséges minden feltételt biztosítottak számunkra.

Az anyagi és tárgyi feltételek megteremtése, az infrastrukturális beruházások és bővítések, felújítások terén elért eredményekről, az e területeken előttünk álló nem kis feladatokról és kihívásokról az egész tanév folyamán rendszeresen tájékoztatást kaphattunk a főiskola elnökétől, illetve a gazdasági ügyeket felügyelő rektorhelyettestől, ezért csak néhány jelentősebb dologról teszek említést:

 • E tanévben került sor a természettudományi képzéseink gyakorlati bázisának jelentős bővítésére. A főiskolának régóta szerepelt a tervei között, hogy magashegyi kutatóbázissal és terepgyakorlati hellyel rendelkezzen. 2016-ban Buczkó István, a Biológia és Kémia Tanszék vezetője az intézménynek ajándékozta a Róna-havas aljában, Lipovec (Hárs) községben lévő hétvégi házát a hozzá tartozó 1333 m2 területű telekkel. A telken eredetileg álló romos parasztház lebontásra került, a helyére pedig olyan komplexum épült, amely mintegy 50 fő befogadására alkalmas, és lehetőséget biztosít a főiskola Földtudományi és Turizmus, valamint Biológia és Kémia Tanszékének hallgatói számára a szakmai terepgyakorlatok megvalósítására. Remek lehetőséget nyújt a magashegyi kutatóközpont és terepgyakorlati bázis a Fodor István Természettudományi Kutatóközpont kutatói számára is, hogy a tematikus terepi kutatásaik alkalmával több időt tölthessenek a Róna-havast övező hegyvidék megismerésével, természeti kincseinek feltárásával.
 • Ugyancsak a 2020–2021-es tanévben sikerült befejezni a Nagydobronyi kutatóbázis, terepgyakorlati hely és erdei iskola kialakítása című projektet. 2016-ban vásárolta meg a főiskola a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén az egykori erdészház épületét. Az erdészház és a hozzá tartozó melléképületek az 1960-as években épültek. A 2000-es évek elején az épületek részleges felújításon estek át. Az erdészház felújítását, berendezését követően egy környezeti nevelési oktatói, tudományos és szabadidő-központ jött létre Nagydobronyban. Az erdészház környezetében kutatóbázis és kalandpark, továbbá erdei iskola, valamint sportbázis is kialakításra kerülhet. A beruházás nyomán nemcsak a biológus és földrajz szakos hallgatók nyertek így gyakorlati bázist, hanem az általános iskolások számára szervezett nyári táborok az összes pedagógusképzésben tanuló hallgatónk számára kínálnak lehetőséget a pedagógiai gyakorlatokon való részvételre.
 • Kiemelt infrastrukturális fejlesztésünk volt a tanév során a Szikura József Botanikus Kert és a rá épülő kutatóbázis további fejlesztése és laboratóriummal való bővítése Nagyberegen.
 • Tanári szolgálati lakások kialakítása. Munkatársaink szociális helyzetének javítása, a főiskola nemzetköziesítési folyamatokban való aktívabb részvétele, valamint a neves ukrajnai vendégoktatók Beregszászba történő meghívása szempontjából meghatározónak tartottuk az oktatói vendéglakás programunk megvalósítását. A tanév végére összesen 14 szolgálati vendéglakás kialakítására került sor, az igénylésükre kiírt pályázat már meghirdetésre került.
 • A befejezéséhez közeledik és terveink szerint a következő tanévben már használatba vehető lesz az egykori 2-es számú középiskola teljes átalakítása a szakgimnázium céljainak megfelelően.
 • Terveink szerint szeptemberben elindul a főiskola által alapított P. Frangepán Katalin Központ beregszászi óvodája, ahol a főiskola munkatársainak, hallgatóinak gyermekei előnyben részesülnek az elhelyezés során.

Végezetül ismételten köszönöm mindenkinek az egész tanévben végzett munkáját, hálás vagyok az együttműködési hajlandóságért és az aktív közreműködésért, és azt kívánom valamennyiünknek, hogy a következő tanév sokkal jobb, eredményesebb és sikeresebb legyen. Ehhez azonban továbbra is számítunk, számítok Önökre, Rátok. Munka és feladat ugyanis a következő tanévben is lesz bőven, ezt megígérhetem.

 

Beregszász, 2021. június 17-én,

Csernicskó István