Rektori beszámoló a 2021/2022-es tanév szakmai (oktatásszervezési, illetve oktatási-kutatási) eredményeiről

Elhangzott és elfogadásra került

a Tudományos Tanács (Szenátus)

2022. június 28-ai ülésén.

 

Elhangzott továbbá

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

2022. július 1-jén rendezett ünnepélyes tanévzáró ünnepségén

az intézmény munkatársai, hallgatói

és a széles nagyközönség előtt.

Tisztelt Tudományos Tanács!

Kedves Kollégák!

Ukrajna felsőoktatási törvényének 34. cikk 5. pontja előírja, hogy a felsőoktatási intézmények rektorai évente egyszer kötelesek beszámolni tevékenységükről az alapító, illetve az intézmény polgárai előtt, és ennek a beszámolónak az anyagát nyilvánossá kell tenni az intézmény hivatalos honlapján. Főiskolánk hamarosan egy újabb tanévet zár, így eljött az ideje, hogy a rektor megtartsa éves beszámolóját.

Eljött tehát a tanév vége és a tanévzáró ünnepség ideje idén is, ahogy minden tanévben, ám ezúttal sajnos más ez az ünnep, mint szokott. Már az elmúlt két évben is formabontó volt a diplomaátadó, hiszen a koronavírus-járvány maszkot kényszerített ránk, ebben az évben azonban Radnóti Miklóssal együtt mi is elmondhatjuk, hogy

Oly korban éltem én e földön,

mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,

s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.

Idén február 24-én ugyanis arra ébredt Ukrajna, hogy háború van, és kifordult sarkaiból a világ. Milliók kényszerültek arra, hogy elhagyják szülőföldjüket, otthonaikat, mások fegyvert ragadtak, vagy segítő kezet nyújtottak a menekülőknek. A háború közvetlen borzalmai – Istennek hála – elkerültek bennünket, ám ahogyan Beregszász, Kárpátalja, illetve Ukrajna egésze, sőt az egész világ, úgy a főiskola normális élete is felbolydult február végén. Több olyan hallgatónk is van, akiknek közvetlen hozzátartozói harcolnak az első vonalban az agresszor állam katonái ellen. Már a háború első napjaiban menekültek százainak adtunk otthont a főiskola kollégiumaiban, vendégházaiban, ahol a mai napig összesen közel 711 ember fordult meg, akik számára nemcsak szállást, hanem – támogatóink révén – napi kétszeri meleg étkezést is. 151 oktatónk, munkatársunk és hallgatónk vállalt szerepet különböző segélyakciókban: voltak, akik a magyar és az ukrán nyelvet egyaránt beszélő tolmácsként segítették a Magyarországra érkező ukrán állampolgárokat; mások a menekülteknek létrehozott telefonos segélyvonalak működtetésében vállaltak szerepet, és persze olyanok is voltak szép számmal, akik a humanitárius segélyek szervezésében, célba juttatásában segédkeztek.

A segítségnyújtás nem állt le, ma is 83-an laknak Ukrajna harcok sújtotta régióiból érkezett menekültek intézményünk kollégiumaiban, és munkatársaink közül többen vállalták azt is, hogy segédkeznek abban, hogy a Magyarországon tartózkodó ukrán állampolgárok Magyarországon, ukrán nyelven írhassák meg a Nemzeti Multitesztet; a főiskola az idei felvételi kerete terhére 24 helyet biztosít az ország háborús övezeteiből menekült fiatalok számára, amivel térítésmentes képzés, kollégium és ösztöndíj jár.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola immáron több, mint negyedévszázados történetében hagyománnyá vált, hogy a rektor az ünnepélyes tanévzárón értékeli az évet, és beszámol a legfontosabb történésekről. Mivel azonban intézményünk egyre nagyobb, évről évre egyre több eseményről, eredményről kell szót ejtenünk. Az idő és a hallgatóság türelme pedig véges, különösen egy tanévzáró ünnepségen. Éppen ezért a részletes rektori beszámolót a főiskola Tudományos Tanácsának (Szenátusának) június 28-ai ülésén tartottam meg, s az írott beszámoló hamarosan elérhető lesz a főiskola honlapján. Itt és most csak röviden szeretném értékelni a mögöttünk hagyott tanévet, néhány fontosabb dologra kitérve.

Egy felsőoktatási intézménynek az oktatás és a kutatás a fő feladata. Büszkék lehetünk arra, hogy már a háború első napjai okozta sokk után sikerült visszaállítanunk az online oktatást, hála a Covid-19 idején kialakult rutinnak, később pedig már a vegyes oktatási formára is áttérhettünk, ahol az előadásokat online tartottuk ugyan, ám a labormunkákra, gyakorlatokra a hallgatók és az oktatók is bejöhettek a főiskolára. Így, ilyen körülmények között, a háború árnyékában telt a 2021–2022-es tanév második fele, de sikerült befejeznünk az évet, és sikerült megtartani, és – számos eredményt elérve – megerősíteni az intézményt.

A beszámolóban mindenképpen le kell szögeznek, hogy a Rákóczi Főiskola rektora rendkívül kedvező helyzetben van, hiszen az intézmény az alapszabályban meghatározott duális vezetési modellben működik, melynek keretében az elnök és a rektor jól elhatárolt felelősségi és feladatkörökkel rendelkezik, ahol a gazdasági, pénzügyi vonatkozású stratégiai és operatív döntések az elnök hatáskörébe tartoznak. Főiskolánk minden munkatársa és hallgatója láthatja és tapasztalhatja, hogy a főiskola fenntartójának és elnökének munkája, illetve támogatóink, elsősorban Magyarország Kormánya jóvoltából az intézmény financiális helyzete stabil, az infrastruktúra fejlesztése folyamatos, az anyagi-műszaki bázis korszerű, a munkavégzés és a tanulás feltételei kedvezőek, és folyamatosan, jó irányba változnak. Intézményünk infrastrukturális állapotát jól jellemzi, hogy az idei tanévben az egyik képzési program akkreditációjának során a szakértői bizottság a főiskola anyagi-műszaki bázisát egy hatjegyű skálán az „A”, azaz a legjobb minősítéssel értékelte. A főiskola pénzügyi beszámolói – a felsőoktatási törvény 79. cikk 4. bekezdése alapján – megtekinthetők az intézmény hivatalos honlapján. E dokumentumból, illetve az utóbbi évek beruházásai és fejlesztései alapján láthatjuk, hogy nekünk valóban csak a szakmai munkára és fejlődésre kell koncentrálnunk.

A főiskola legfőbb döntéshozó szerve, mondhatjuk úgy, parlamentje, azaz a Tudományos Tanács összesen 11 ülést tartott a tanév során. Az üléseken hozott határozatok alapján 117 elnöki és rektori rendelet született, illetve 6 szervezeti-működési szabályzatot fogadtunk el, 15 szabályzatot pedig a körülményekhez és követelményekhez igazodva frissítettünk.

Az oktatási és minőségbiztosítási területen elért eredményeinkről a legfontosabb, amit el kell mondanom, hogy a mögöttünk hagyott tanév során három mesterképzési programot akkreditáltattunk sikeresen Ukrajnában, és mindemellett sikerrel zárult az intézmény nemzetközi akkreditációs eljárása is. Az akkreditációk mellett még arra is jutott energiánk, hogy új képzéseket is engedélyeztessünk, illetve hirdessünk meg. Ezzel az idei felvételi kampányban az alapképzésben 4, a mesterképzésben pedig további 3 új képzési programra várjuk a jelentkezőket, összességében pedig az alapképzésben 18, a mesterképzésben pedig 10 szakra hirdetünk felvételt. Tovább bővül az Egán Ede Szakképzési Centrum nagydobronyi, tiszapéterfalvi és beregszászi képzési központjaiban választható szakképzési szakok száma is.

Az Oktatási és Módszertani Tanácsban végzett munka talán kevésbé látványos, mint az akkreditáció és a szakindítás, de legalább annyira fontos. Ezen a területen számos jelentős eredményt sikerült elérnünk már az elmúlt a tanév során is, de idén sem tétlenkedtünk, s ebben a tanévben is sokat léptünk előre. Például:

 • kidolgoztuk és elfogadtuk azokat a minőségmutatókat és teljesítményindikátorokat, amelyek elérésével tovább javulhat az intézményben folyó oktatói és kutatói munka színvonala és hatékonysága;
 • megújítottuk az összes képzési programunkat;
 • gyakorlat-orientáltabbá tettük a képzéseinket, megemelve a szakmai gyakorlatok kreditértékét;
 • enyhítettük a hallgatók megterhelését a kötelező heti óraszámok csökkentésével;
 • bevezettük a kompetenciamérést az alapképzés első évfolyamán;
 • továbbfejlesztettük a főiskolai módszertani kiadványok véleményezésének eljárását;
 • átalakítottuk a szabad tárgyválasztás rendszerét, a diákok kényelmét szem előtt tartva elektronikus felületet hoztunk létre erre a célra;
 • ugyanilyen megfontolásból lehetővé tettük a krediátviteli kérelmek elektronikus rendszeren keresztüli benyújtását;
 • kidolgoztuk az oktatói elégedettségmérés rendszerét, és megszerveztük az első mérést;
 • átalakítottuk a záróvizsgák rendszerét, követelményeit;
 • bővítettük a hallgatók lehetőségeit a nem formális és informális képzésekben szerzett eredményeinek elismertetésére, egyszerűsítettük az elismertetési mechanizmust;
 • erősítettük a hallgatók bevonását a döntéselőkészítésbe: ma már nemcsak a Tudományos Tanácsban és az Oktatási és Módszertani tanácsban, hanem az egyes képzési programok munkacsoportjában is van hallgatói képviselet;
 • lehetővé tettük a hallgatók számára, hogy online felületen és a véleményezési folyamat során kifejtsék álláspontjukat a képzés, az oktatók, a munkatársak és a főiskola kapcsán;
 • bővítettük a fakultatív nyelvtanulási, illetve a sportolási lehetőségeket;
 • külön karrierkövető egységet hoztunk létre a végzősök elhelyezkedési mutatóinak monitoringja céljából;
 • térítésmentessé tettük a hallgatók számára a kötelező plágiumellenőrzést;
 • külső érintetteket, azaz potenciális munkaadókat, gyakorló szakembereket vontunk be nemcsak a képzési programok átdolgozásába, hanem az államvizsgák bizottságaiba is;
 • felállítottuk a belső minőségbiztosítási rendszer új struktúráját, igazodva az akkreditációs eljárások során kapott javaslatokhoz.

A tanév során egyértelművé vált, hogy az elmúlt tanévben az oktatókkal kötött munkaszerződések és az azokban megfogalmazott világos követelmények jó hatással voltak a tanáraink szakmai teljesítményére. Továbbra is adósak vagyunk azonban az osztályvezetőkkel, a kutatókkal, a laboránsokkal stb. szemben támasztott, az oktatókéhoz hasonlóan pontos és világos követelmények megfogalmazásával, a pontosított munkaköri jogok és kötelezettségek összeállításával.

Tudományos téren is sikereket értünk el. Fontos eredmény volt a Kárpátalja történetét csaknem 800 oldalon szintetizáló kötetnek a megjelentetése, illetve a Kárpát-medence földrajza című összefoglaló mű elkészülése. Eredménnyel járt továbbá két főiskolai tudományos folyóirat (Acta Academiae Beregsasiensis. Ecomics, illetve Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica) hivatalos állami bejegyeztetése is, egy harmadik (pedagógiai irányultságú) szakfolyóirat alapítása folyamatban van.

Ami a publikációs eredményeket illeti… Az intézmény munkatársai a tanév folyamán összesen 73 olyan tudományos közleményt jelentettek meg, melyek szerepelnek a Scopus és/vagy a Web of Science nemzetközi tudománymetriai adatbázisokban, illetve 154 közleményt ukrajnai szakfolyóiratokban. 31 monográfia is napvilágot látott oktatóink-kutatóink közreműködésével. Kiemelkedő a Kárpátaljai Élőlény-monitorozó néven a Biológia és Kémia Tanszék által létrehozott önálló fejlesztésű interaktív bio- és térinformatikai programcsomag kidolgozása és elindítása. Folytatódott a TV21-Ungvár televíziós csatornával közösen elindított Tudománia című tudományos-ismeretterjesztő sorozat.

A tanév során 13 oktatónk kapta meg Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumától a docensi oklevelét, további 3 munkatársunk pedig már csak a miniszteri jóváhagyást várja. A legutóbbi tanévzáró ünnepség óta 4 munkatársunk szerzett PhD tudományos fokozatot, 1 kolléga pedig tudomány doktora címet.

Az Oktatási és Módszertani Tanács 57, a tanszékek által beterjesztett szakmai-módszertani és tudományos kiadvány megjelentetést hagyta jóvá.

Nemzetközi konferenciákkal, összefoglaló kiadványokkal és egyéb szakmai programokkal ünnepeltük meg három kutatóközpontunk létrejöttének kerek évfordulóit, számos jelentős nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk. Kandidátusi értekezésének magyar nyelvű, jegyzetekkel ellátott kiadásával emlékeztünk meg egykori rektorunk, Soós Kálmán születésének 60. évfordulójáról.

Több oktatónk részesült különböző elismerésekben, kitüntetésekben. Néhány példa:

 • Kohut Erzsébet részére a Magyar Természettudományi Társulat Elnöksége Bugát Pál – Szentágothai János emlékérmet adományozott;
 • Csoma Zoltán, Pallay Katalin és Molnár Attila átvehette a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács „a kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért” díját;
 • egyik munkatársunkat a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta;
 • Pszichológiai Szakszolgálatunk és annak munkatársa köszönő levélben részesült a munkájáért az oktatási intézmények állami ellenőrző szervétől;
 • Molnár Ferenc az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (European Aviation Safety Agency (EASA)) által kiállított A1/A3 kategóriájú drón-vezetői jogosítványt szerzett.

Szinte nincs olyan oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott munkatársunk, aki az utóbbi egy évben nem vett részt valamilyen szakmai továbbképzésen, akadémiai mobilitási programban, és hallgatóink között is egyre többen vannak olyanok, akik éltek a kínálkozó mobilitási lehetőségekkel. Sikeres Erasmus+ ösztöndíjpályázatot nyújtott be 28 hallgató, 45 oktató és 13 adminisztratív munkatárs. A Makovecz kimenő mobilitási ösztöndíjprogram esetében ezek a számok a következők: 103 hallgatói, 65 oktatói és 43 adminisztratív munkatársak által benyújtott pályázat lett sikeres.

A kimenő mobilitással tehát elégedettek lehetünk, ám a bejövő, intézményünkbe érkező vendégoktatók és vendéghallgatók vonatkozásában kisebbet léptünk előre, mint terveztük; ebben persze az elhúzódó koronavírusjárvány és a tanév második félévének elején kitört háború is közrejátszott. Talán épp ezen okok miatt maradtak el a belső, képzők képzése típusú, saját bázisunkon szervezendő továbbképzéseink is.

A régió társadalmi, gazdasági igényeinek megfelelően szervezünk a Felnőttképzési Központunkban különféle továbbképzéseket, tanfolyamokat. Az ECL Nyelvvizsga Központban 37 fő szerzett nemzetközi nyelvvizsgabizonyítványt. Az angol, magyar, német, orosz és ukrán nyelvből szervezett kurzusokon például mindösszesen 6793 fő vett részt. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a fiatalok tehetséggondozására. A Collegium Talentum Tehetséggondozó Programban 6 diák és 6 tutor, a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban pedig 25 diák és 25 témavezető vett részt a tanév során. A XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferencia szakmai munkájában 18 előadó pályamunkáját 21 zsűritag értékelte. A XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián 34 előadó, 32 zsűritag, összességében közel száz fő vett részt. A Soós Kálmán-ösztöndíj három alprogramjára 48 fő nyújtotta be sikeresen pályázatát.

Európa egyetemein egyre nagyobb teret hódít az egészséges életmódra nevelés és az egyetemi sport támogatása. E téren is tettünk lépéseket. Nemcsak arra gondolok, hogy intézményünk bázisán kiváló lehetőségek vannak a sportoláshoz, hanem arra is, hogy ez a bázis folyamatosan fejlődik, és hamarosan – ha minden jól alakul – egy újabb sportcsarnokkal és egy tanuszodával is bővül a sportolás infrastrukturális háttere. Azzal is dicsekedhetünk, hogy a mostoha körülmények ellenére diákjaink csapatai a nemzetközi színtéren is helyt álltak. A főiskolai hallgatókból és oktatókból álló kispályás focicsapatunk például júniusban mindhárom nemzetközi mérkőzését megnyerve elhódította a Barátság Kupát. A főiskolás lányokból és fiúkból álló vegyes csapatunk pedig épp a napokban nyerte meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem által Regatta Fesztivál néven szervezett sárkányhajó versenyt, 21 ellenfelet maga mögé utasítva. A sport és a közösségi kapcsolattartás egybefonódása jegyében idén először szerveztük meg főiskolánk bázisán azt a futsal-bajnokságot, amelyen 10, az egész Kárpátalját reprezentáló csapat mellett főiskolánk válogatottja is részt. A magas színvonalú, nagy érdeklődést kiváltó teremfoci-tornát sajnos a háború miatt nem tudtuk befejezni, a tervezett 9 fordulóból csak 9-et sikerült lejátszani. A versenysport mellett nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy egyre több diák vegyen részt s sportéletben. Idén először a kötelező, és éppen ezért széles körben gyűlölt testnevelés órák helyett fakultatív sportköröket hirdettünk meg a hallgatók körében, és nagyon örülünk annak, hogy a tanév során 224 hallgató vett részt ezeknek a sportköröknek a foglalkozásain. Arra is büszkék lehetünk, hogy a különböző sportversenyeken 83 hallgatónk vállalt szerepet.

Kedves Kollégák, Hallgatók! Eredményeink, melyekre méltán lehetünk büszkék, elsősorban az Önök munkájának eredményei, amiért mindenképpen szeretnék köszönetet mondani. A főiskola vezetése nevében köszönöm a kitartó és áldozatos munkát, a helytállást és a lojalitást a rendkívüli időszakban.

Őszintén remélem, hogy mihamarabb véget érnek a háború borzalmai, és újult erővel, lendülettel és lelkesedéssel, és főleg békében és biztonságban indíthatjuk el az új tanévet. Bízom és reménykedem abban is, hogy sok fiatal bízik bennünk továbbra is, és egyre több ifjú tehetség választja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát vagy társintézményeit továbbtanulása intézményéül. Nagyon szeretném, hogy két koronavírusos tanév és egy háborús félév után végre a szó legszorosabb értelmében véve normális, nyugodt és kiszámíthatóan békés tanévek következzenek.

Kívánom, hogy minél előbb véget érjen a háború, mielőbb hallgassanak el a fegyverek, és legyen béke, végre béke már.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és kérem, tegyék meg javaslataikat az elhangzottakhoz, majd – amennyiben egyetértenek – fogadják el a beszámolót.

 

Beregszász, 2022. június 28.

 

Csernicskó István