Kutatási területek
XX. századi magyar, amerikai és orosz háborús regény
Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Gazdag Vilmos, Barany Adalbet: Csernicskó István Ukrainian multilinqualism: Two Sides of a coin. Méry ratio /Foundation for minoritien – pro Minoritate, 2022. 1–156 pp. ISBN 978-615-6284-21-1. // Language Policy 2023. https://doi.org/10.1007/s10993-023-09654-7 (2023)
 1. Chonka Tetyana, Banias Volodymyr, Banias Nataliya, Baran Adalbert, Siladi Vasyl Mystical function of leitmotifs which individualize different characters in sylvie germain’s novel “The book of nights”. Synesis, V. 15, N. 4. Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, 2023. 273–288. ISSN 1984-6754
 2. Lechner Ilona, Bárány Adalbert: Gazdag Vilmos Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban. In. Studia Slavica Hungarica 66 (2021): 217–221.
 3. Барань Є., Барань А. Філологічні досягнення Іштвана Удварі. In: Slavia. Časopis pro Slovandkou filologii 90 (2021): 355–363.
 4. Барань А., Барань Є. К 70-летию Андраша Золтана. Studia Slavica Hung. 64/2 (2019). 467–469

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Чонка Т., Барань А. Категорія гри як філософський естетичний чинник творчості Германа Гессе. // С. Шуляк (гол. ред.) Філологічний часопис. Випуск 1. Уманський державний університет ім. Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. 146–155.
 2. Барань Є., Барань А. Вплив будапештської славістичної школи на формування наукового світогляду закарпатських студентів (перша половина 40-х років ХХ ст.). In: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Випуск 1 (45). Ужгород, 2021. 65–73.
 3. Baran Adalbert, The interpretation of light, sound and colour effects in the novels “Life and fate” by V. Grossman and “Fatelessness” by I. Kertész. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія / гол. ред. С. В. Волкова. Київ, 2020. Том 23/2. 9–18.
 4. Барань Є., Барань А. Внесок Іштвана Удварі в реабілітацію наукової спадщини Антонія Годинки.Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 33. С. 364–378.
 5. Барань А. Особливості зображення подій Другої світової війни у прозі Росії, США й Угорщини ХХ століття (за романами Василя Гроссмана «Життя і доля», Джеймса Джонса «Віднині і повік», Імре Кертеса «Знедоленість»). // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. / гол. ред. Ігор Соляр; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 3 433–447.
 6. Барань А., Барань Є. Лінгвоукраїністика в науковому доробку угорських мовознавців (на матеріалі праць Шандора (Олександра) Бонкала. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / гол. ред. Є. Б. Барань. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2020. Вип. 30. 13–22.

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

 

Az elmúlt öt év fontosabb publikációi:

 1. Барань А., Рецепція та інтерпретація українського та російського перекладу роману І. Кертеса «Знедоленість». In: Ukrainisztika Magyarországon és a határon túlon II.: Україністика в Угорщині та поза її межами II. Nyíregyháza, Magyarország : Nyíregyházi Egyetem (2021) 46 p. p. 29.
 2. Барань Є., Барань А., Закарпаття у працях угорських дослідників (кінець ХІХ–перша половина ХХ століття): історія, етнографія, мова. // Угорсько-українське пограниччя: етнополітичні, мовні та релігійні критерії самоідентифікації населення: монографія / [від. ред. І. Патер; упоряд.: О. Муравський, М. Романюк]; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів. 2020. С. 221–234.
 3. Bárány A. Восприятие авторской позиции В. Гроссмана и место его романа «Жизнь и судьба» в контексте русской военной прозы XX века. In: Katalin Balázs, Sanda Misirianțu (ed.) Studii de limbă, literatură şi metodică. Lucrările simpozionului internaţional „100 de ani de slavistică la Cluj” (Cluj-Napoca, 30-31 mai 2019). Cluj: UBB Cluj, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi și literaturi slave, 2020. 186–203.
 4. Барань Є., Барань А. Угорські лексичні запозичення у мові творів західноукраїнських письменників. // Ioan Herbil, Michaela Herbil (ed.) Don% Deceni de la înfiinţarea specializ%rii Limba şi literatura ucrainean% la Facultatea de Litere – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Volum Aniversar. // Два десятиліття від заснування Відділу української мови та літератури Філологічного факультету Університету ім. Бабеша-Бойої м. Клуж-Напока. Ювілейний збірник. Сasa C%rţii de Ştiinţ% Сluj-Napoca – Editura RCR Editorial Bucureşti, 2020. 52–67.