Kutatási területek

az angol nyelv tanításának módszerei, a magyar mint idegen nyelv oktatásának módszerei, a jövőbeli idegen nyelvű hallgatók szakmai identitásának kialakítása

Publikációk

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi a 2018–2023 évi időszakból

 1. Dudikova, L., Melnychuk, I., Hnatyk, K., Fodor, K., Didenko, O., & Luzan, P. (2021) Research of Ethical Competence of Future Doctors at Medical Universities. Postmodern Openings (Web of Science), 12(3), 311-335. https://doi.org/10.18662/po/12.3/342

Ukrajnai tudományos folyóiratokban megjelent cikkek a 2018–2023 évi időszakból

 1. Фодор К.Й. -Гнатик К.Б. -Лізак К М. (2023) Розвиток навичок письма англійською мовою у студентів немовних спеціальностей. Інновацйна педагогіка. Вид. «Гельветика» Випуск 61Том2 ст.139-142 DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/61.2.27 http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/61/part_2/27.pdf?fbclid=IwAR1NC4W4w-xQtH_5D8BWU6Da6T9gqmIvHEpi-h0puirMizCY6sINL1nYtEQ
 2. Гнатик К.Б., Фодор К.Й. (2023) Новітні методи та технології викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2023. Вип 92. Том 1. C.31-35 https://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/92/part_1/6.pdf
 3. Гнатик К.Б., Фодор К.Й. (2023) Особливості застосування сучасних підходів у вивченні іноземних мов.  Інноваційна педагогіка2023. № 59. С.113-116.http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/59/23.pdf
 4. Гнатик К.Б – Лехнер І.Г.(2022) Праксеологічний аспект викладання іноземної мови від відбору навчальних матеріалів до розробки алгоритму роботи з професійно зорієнтованимтекстом. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : КПУ,  Вип. 80. 242 с. Том 1 С.119-123  DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.80.1.22
 5. Hnatyk- K. Fodor.(2022) Grammatical aspect of learning a foreign (English) language: from theory to practice Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Випуск 49 Том 1. С. 165-170. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/49-1-26
 6. Гнатик К.Б. (2020) Організація експериментального дослідження та аналіз результатів розвитку професійного потенціалу майбутніх учителі іноземних мов в процесі фахової підготовки. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Випуск 34 Том 2, с.210-214
 7. Гнатик К.Б. (2020)Теоретичне обгрунтування структурно-функціональної моделі розвитку професійного потенціалу майбутніх учителів  іноземних мов  у процесі фахової підготовки. Інноваційна педагогіка.  Вип. 30 Том 1 с. 28-31  DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/30-1.5
 8. Гнатик К.Б.(2020) Структура професійного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2020 Вип. 29 Том 1 с. 98-101 DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/29-1.19
 9. Гнатик К.Б. (2020) Організація та аналіз результатів експеріментальної перевірки педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика 2020 – Вип. 25 Том 2 с. 32-35 DOIhttps://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/25-2.6
 10. Гнатик К.Б.-Лізак К.М. (2020)Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Науковий вісник  Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 1(11) c-289 c.60-62  DOI10.31339/2413-3329-2020-1(11)-60-63 
 11. Гнатик К.Б. (2020) Структура професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземних мов. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.  Вип 73 Том 1 с.58-62  DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-1.12 
 12. Гнатик К.Б. (2019) Сутність і зміст міждисциплінарної взаємодії як умови ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля,  –  Вип. 6 (93). с.73-82 DOI: https://doi.org/10.33216/2220-6310-2019-93-6-73-82
 13. Гнатик К.Б.Семантично-етимологічний аналіз професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови як філософської і психолого-педагогічної категорії. Інноваційна Педагогіка, науковий журнал Вид-во Гельветика  Вип. 19 Том 1 с. 69-73 DOI https//:doi.org./10.32843/2663-6085-2019-19-1-15
 14. Hnatyk. K. Historical aspects of Hungarian as foreign language teaching. Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія «Педагогіка та психологія» Випуск 2(8)’ 2018. Вид-во МДУ, с.52-55. DOI 10.31339/2413-3329-2018-2(8)-52-55

Könyvek és monográfiák a 2018–2023 évi időszakból

 

Az elmúlt öt év további fontosabb publikációi

 1. Katalin Hnatyk (2021) Pedagogical conditions of professional potencial of future foreign language teachers in the process of their professional training. Pedagogy and Education Management  Review (PEMR). Tallinn, Estonia: Scientific Center of Innovative Researches  OÜ Issue  3 c.66-73
 2. Hnatik Katalin (2020) Magyar nyelvoktatás másként. LIMES a II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve VII. évkönyve I. kötet. Kiadó: Beregszász-Ungvár o.201-210
 3. Гнатик К.Б. (2020) Професійний потенціал майбутніх вчителів іноземної мови vs професійна ідентичність концептуальний взаємозв’язок. «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (Мукачево, 22-23 жовтня 2020 р.). Мукачево: Вид-во МДУ, 104-106
 4. Гнатик К.Б. (2020) Актуальність формування суб’єктності майбутніх бакалаврів іноземної мови як складової професфйної ідентичності. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». Збірник тез Вид-во МДУ, 2020. с.65-67
 5. Гнатик К.Б. (2020) Роль компетенцій у процесі професійного становлення майбутніх бакалаврів іноземної мови. Міжнародна науково-практична конференція «Неформальна та інформальна освіта як ресурс розвитку особистості» Збірник тезів. Вид.-во Гельветика, с.27-30
 6. Гнатик К.Б. (2019) Професійна ідентичність як міждисциплінарна наукова категорія. IV Міжнародна наукова-практична конференція Dynamics of the development of world science Ванкувер Збірник тез с.922-927
 7. Hnatik K. (2019) A magyar mint idegen nyelv tanulásának lehetséges buktatói nyelvtanulói szemmel Szerk. Berghauer-Olasz E.-Gavriljuk I-Hutterer É-Pallay K. Nemzetközi tudományos konferencia, tanulmánykötet. Kiadó RIK –U Kft. Ungvár, 2019 111-118 o.
 8. Гнатик К.Б. (2018) An insight into the mysteries of learning Hungarian as a foreign language ІІ. Міжнародній науково-практичній конференції«Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції 25–26 жовтня 2018 р., м. Мукачево Мукачево. Вид-во МДУ, с. 96-98.
 9. Hnatyk K. (2018) New winds in foreign language teaching in Transcarpathia.Multiculturalism and Diversity in the 21st Century. International Academic Conference. Edited by: Enikő Nagy-Kolozsvári-Szilvia Kovács , „RIK-U”LLC Uzhorod, pp.118-122
 10. Hnatik K. (2018) A MagyarOK tankönyvcsalád a magyar mint idegen nyelv oktatásában Kárpátalján. Közoktatás: A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Lapja XXIII:(1-2) Beregszász