Основні публікації кафедри

Біда Олена Анатоліївна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Shevchenko, O., Bahinska, O., Markova, O., Broiakovskyi, O., Bielkova, T., Honcharenko, I., & Bida, O. (2022). Use of Multimedia Technologies in the Training of Physical Culture and Sports Specialists. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(7), 245-251. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.30  (Використання мультимедійних технологій при підготовці фахівців фізичної культури та спорту)

Semchuk, B., Havryliuk, S., Karnaukh, L., Balakirieva, V., Palshkova, I., Leonova, V., & Bida, O. (2022). Professional Mobility as a Factor of Professional Success of a Modern Specialist in the Conditions of Distance Learning. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8),260-268. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.8.32 (Професійна мобільність як фактор професійної успішності сучасного фахівця в умовах дистанційного навчання)

Bida O., Prokhorchuk O., Fedyaeva V.,  Radul O., Yakimenko P., & Shevchenko О. (2021) Covid-19 and Distance Education: Analysis of the Problems and Consequences of the Pandemic. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21 (12), 629-635. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.86

Chagovets A., Chychuk A., Bida O., Kuchai O., Salnyk I., Poliakova I: Formation of Motivation for Professional Communication among Future Specialists of Pedagogical Education Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, Issue 1 (2020): 20–38. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2212

Семеніхіна Олена, Юрченко Анна, Сбруєва Алина, Кузьмінський Aнатолій, Кучай Олександр, Біда ОленаВідкриті цифрові освітні ресурси у галузі ІТ: кількісний аналіз. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 75, Випуск 1 (2020): 331–348.  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3114 

Akseonova О., Varetska O., Klopov R., & Bida O. Efficiency of Social and Educational Experimental Training “New Physical Culture for the New Ukrainian School”. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensional. Volume 12, No 1 Sup1 (2020): 1–18 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2537

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna, Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Kuchai T.P. INFORMATION SUPPORT OF EDUCATIONALISTS AS AN IMPORTANT FUNCTION OF A POSTGRADUATE EDUCATION SYSTEM // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Біда Олена Анатоліївна, Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

 

Статті:

Біда О. А., Горохівська Т. М., Козловський Ю. М., Білик О. С. (2023) Гуманізація професійної підготовки в закладі вищої освіти: теоретичні засади. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Педагогічні науки. 1 (51), 73-78

Біда Олена Анатоліївна, Кучай Тетяна Петрівна, Сироєжко Ольга Василівна, Богів Евеліна Іванівна. Теоретичні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в Україні Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2023. 10-15

Біда О. А., Шовш К. С., Радик І. Л., Шімон Д. І., Кучай Т. П. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. 65 – 74

Біда О., Шевченко О., Сироєжко О., Шовш К., Вiзавер В., Теорія і методика організації групової взаємодії здобувачів освіти в командних видах спорту. Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія». Том 14, № 1 (2023). 16-23. http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog14(1).2023.16-23

БІДА Олена Анатоліївна, ОРОС Ільдіко Імріївна, ЧИЧУК Антоніна Петрівна ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА МОЛОДІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 8-11. 

Єжова О. В., Мукан Н. В., Біда О. А., Білик О. С. ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ / Вісник післядипломної освіти. Випуск 19(48) Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б») Bulletin of Postgraduate education. Issue 19(48) 

Мельничук І.М., Мукан Н.В., Біда О.А., Пашко М.З. Особливості розвитку вищої медичної освіти в США у ХХ–ХХІ ст. «Інноваційна педагогіка», Випуск 44, том 1, 2022.С. 150-153. Веб сайт: www.innovpedagogy.od.ua

Біда О. А., Зорочкіна Т. С., Чичук А. П., Орос І. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УЧНЯМИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ / HUMANITARIAN STUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY (Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія ) Міжнародний науковий журнал. Випуск 13 (1) 2022 С 16-24 https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01 

Bida, O., Kuczaj, O., & Czyczuk A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój edukacji. Annales: pedagogia-psychologia, 35(1). 33-43. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.1.33-43 (зарубіжне видання)

Біда О., Чичук А., Кучай О., Гончарук В., Кучай Т. (2022). Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.19-25

Біда Олена, Орос Ільдіка, Гончарук Віталій. Розвиток системи освіти дорослих у різних країнах світу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2022. – Випуск 70. – С.98-103

Виховання громадянської відповідальності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / Кузьмінський А., Біда О.,Білецька І. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 205 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 252 -257

Застосування андрогогічного підходу при підготовці фахівців у ЗВО / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 205 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 12 – 18

Біда О. А., Сироєжко О. В., Шовш К. С. Роль дослідницької компетентності при підготовці майбутніх фахівців. Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 206 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 12-17

Кучай О. В., Біда О. А. Зародження та розвиток природничої освіти у XI–XІX ст. Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 206 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 151-157

Шовш Катерина Степанівна, Біда Олена Анатоліївна, Маргітич Агнета Іванівна. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2022. Випуск 207. 376-380

Бжузи Г., Біда О. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2022. 8-11

Біда О., Орос І., Гончарук В. СТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 200. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022. – С. 10–13. 

Біда О., Орос І., Чичук А. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ВАЖЛИВОГО ФАКТОРУ УСПІШНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ / / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 196. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–14.

Біда О., Орос І., Чичук А. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІДЕРСТВО» / / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 17–21. 

Біда О. А., Кучай О. В., Кучай Т. П. ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 61. 

Кузьмінський А. І., Кучай О. В., Біда О. А., Чичук А. П., Сігетій І. П., Кучай Т. П. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 60. С.50-58. 

Біда О. Орос І, Чичук А, Гончарук В СКЛАДОВІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ // Acta paedagogika volynienses, 4, 2021. С. 28–33

О. А. Біда, Т. С. Зорочкіна, І. І. Орос, О. В. Кучай, А. П. Чичук, Т. П. Кучай ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ // Академічні студії. Серія «Педагогіка», Видавничий дім «Гельветика» Вип. 3, Ч. 2, 2021. С. 3-10

Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н, Біда О. ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СШАНаукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.116-122

Біда О., Орос І., Чичук А., Гончарук В. ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. – Випуск 68. – С.82-87

Потапчук, Т., Біда, О., Гундер, Л. (2021). Аналіз сучасного досвіду застосування нетрадиційних підходів до процесу співацького розвитку молодших школярів. Acta Paedagogiсa Volynienses, 6, 15–23, 

Біда Олена, Орос Ільдіка, Гончарук Віталій: Формування екологічної культури в учнів початкової школи. Наукові записки ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 186 (2020): 16-19.

Мукан Наталія, Сулим Володимир, Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 9 (103) (2020: 380-385.

Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Дзямко Вікторія: Розробка перспективних напрямів розвитку освіти України: цивілізаційні зміни. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 57 (2020): 174 – 181.

Кузьмінський Анатолій, Біда Олена, Чичук Антоніна, Кучай Олександр: Інформаційне забезпечення педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 56 (2020): 78-90.

Біда Олена, Кузьмінський Анатолій, Чичук Антоніна: Педагогічна культура майбутніх магістрів. Наукові записки КДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 190 (2020): 10–15.

Біда Олена, Дзямко Вікторія, Маринець Надія: Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери. Наукові записки ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 188 (2020): 16–20.

Біда Олена, Мукан Наталія, Гончарук Віталій: Підготовка майбутніх фахівців в умовах компетентнісно-орієнтованого наставництва. Наукові записки ЦДПУ ім. Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 189 (2020): 14–19.

Біда О.А.  ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ // Біда О. А., Гончарук В., Гончарук В. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 17–22.

Біда О.А. УПРОВАДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВУ ШКОЛУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ / Кучай Т.,Кучай О.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика: Навчання і виховання. –№31. – К.: Логос, 2019– С.23–27

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА СУБ’ЄКТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 17. – С. 38–45.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / Біда О. А., Шевченко О. В., Кучай О. В. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 21–25

Біда О.А. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Освіта для миру: збірник наукових праць:у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти: Міжнародна науково-практична конференція. м. Берегово (Закарпатська область), 28–29 березня 2019 р./ За ред. Емьовке Бергхауер-Олас, Ілони Гаврилюк, Єви Гуттерер, Каталін Поллоі. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2019. – С. 41–45.

Біда О.А. КОНКРЕТИЗАЦІЇ ІДЕЙ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ //Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія // Збірник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 1. – С. 12–15

Біда О.А. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16–20.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (63). Т.2.– Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С.57-61.

Біда О.А. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИЛЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ/О.А. Біда, О.В. Кучай // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 20-25.

Біда О.А. ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ/ А.І. Кузьмінський, О.А. Біда // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 150-155.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 317-322.

Біда О.А. КРОСКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ//Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. –К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 312-317.

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 166. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 10-13.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О.А. Біда, І.І. Орос // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 165. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. СТРАТЕГІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ // Біда О., Прокопенко Л., Чичук А. // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 (59). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 89-93.

Біда О.А. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 15 – Черкаси, 2017. – С.3-6

Біда О.А. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 159. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 10-13.

Біда О.А. АНАЛІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (58), вересень 2017  – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 33-39

Біда О.А. РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 10 – Черкаси, 2017. – С.18-24

Біда О.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ У ЗДОРОВОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, Бердянськ, 14 вересня 2017 року. – Бердянськ, 2017. – С.196-198

Біда О.А. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ В УКРАЇНІ // Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід,реалії,перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 14 квітня 2017 р. / [ред. кол.: Комар О.А. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2017. – C.11–15.

Біда О.А. ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – 314 с. – С.16-18

Біда О.А. ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року)/ Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 142-143.

Біда О.А. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 156. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2017. – С. 25-29

Біда О.А. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. Випуск – № 6 – Черкаси, 2017. – С.3-7.

Біда О.А. ТОЛЕРАНТНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА  ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ // Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Київ, Україна, 2 грудня 2016 року).- Івано-Франківськ: НАІП, 2017.- С.16-21


Кучай Тетяна Петрівна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Postolenko I., Biletska I., Kmit’ O., Paltseva V., Mykhailenko O., Yatsyna S., & Kuchai T. (2022). Learning a Foreign Language Using Information Technologies for Comfortable Implementation of the Professional Position of a Future Specialist in a Foreign Language Environment. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(11), 63-70.

Minenok, A., Donets, I., Telychko, T., Hud, H., Smoliak, P., Kurchatova, A., & Kuchai, T. (2022). The Role of Innovative Activities in Training Students Using Computer Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8), 105-112

Tverezovska, N., Kovbasa, T., Pryhalinska, T., Mykhniuk, S., Lopushan, T., Radionova, O., & Kuchai, T. (2022). Use of Multimedia Technologies in Extra-Curricular Works in Order to Improve the Quality of Training of Future Specialists, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 35-42

Tverezovska, N., Kubitskyi, S., Dlubovska, A., Ihnatenko, N., Bodnaruk, I., Lisovyi, V., & Kuchai, T. (2022). Management of the Educational Process Using Information Technologies for High-Quality Training of Specialists in Higher Education Institutions. JCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 561-568.

Shevtsova, O., Tiutiunnyk, M., Bosyi, O., Zharovska, O., Patsaliuk, I., Bielikova, V. & Kuchai, T. (2022). Aesthetic Education of Young People As a Necessary Condition for Cultural Development of the Individual in Modern Conditions of the Information Society. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(10), 207-213

Biletska O., Kuchai T., Kravtsova T., Bidyuk N., Tretko V., Kuchai O. (2021) The Use of the Activity Approach in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 13, Issue 2. 243-267.

Kuchai, O., Yakovenko, S., Zorochkina, T., Okolnycha, T., Demchenko, I., & Kuchai, T. (2021). Problems of Distance Learning in Specialists Training in Modern Terms of The Informative Society During COVID-19. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY, 21(12). 143-148. DOI10.22937/IJCSNS.2021.21.12.21

Kuchai T.P., Kuzminskyi A.I., Bida O.A.,Kuchai O.A., Yezhova O.V., Information Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263-279.

Кучай Т. П. Аналіз підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти у Великій Британії та Україні // Science and Education. – №2. – 2017.– С. 126-133.

Кучай Т. П. Studying the peculiarities of education development in Japan (in terms of primary education) // Science and Education. – 5`2017/CLVIII. – 2017. – p. 34-40

Статті:

Біда Олена Анатоліївна, Кучай Тетяна Петрівна, Сироєжко Ольга Василівна, Богів Евеліна Іванівна. Теоретичні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в Україні Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький : Видавництво «Код». 2023. 10-15

Біда О. А., Шовш К. С., Радик І. Л., Шімон Д. І., Кучай Т. П. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. 65 – 74

Кучай Т. П., Шовш К. С., Чичук А. П., Гаврилюк І. Ю., Зорочкіна Т. С., Орбан І. К. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. 114-123

Біда О., Чичук А., Кучай О., Гончарук В., Кучай Т. (2022). Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.19-25

Кучай Т., Кучай О., Рокосовик Н., Зорочкіна Т. (2022). Етична компетентність – базова складова професійності педагога. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2022. Випуск 29. С.142-146

Кучай Т., Сулим В., Рожак Н., Рокосовик Н., Зорочкіна Т. (2022). Роль позааудиторної роботи у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців іноземної мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1. (115). 269-275

Кучай Т., ГОНЧАРУК В., Рокосовик Н.,Зорочкіна Т. (2022) Розвиток нового екологічного мислення як шлях до збереження навколишнього середовища. Гірська школа Карпат. 26. 21-24

Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Шовш К. С., Іванченко Г. Б. (2022). УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки. Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 3(50). 25-31

Кучай Т. П., Гончарук В. В., Кучай О. В., Візавер В. А., Сироєжко О. В. (2022 ) ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки. Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 3(50). 86-91

Кучай О. В., Біда О. А., & Кучай Т. П. (2022). ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У XI–XІX СТ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (206), 151-157. 

Тетяна Кучай, Наталя Мукан, Марія Запотічна, Тетяна Зорочкіна, Олександр Кучай. Проєктна компетентність як показник особистісного розвитку у сучасному освітньому середовищі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. – Випуск 68. – С.13-16. 

Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н, Біда О. Періоди розвитку вищої педагогічної освіти в США. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.116-122. 

Біда О., Орос І., Кучай Т. Сутність та зміст поняття «Екологічна культура». Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 199. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–13. 

Тетяна Кучай, Наталя Мукан, Марія Запотічна, Тетяна Зорочкіна, Олександр Кучай. Проєктна компетентність як показник особистісного розвитку у сучасному освітньому середовищіНаукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. 13-16. 

Кучай Тетяна Петрівна, Запотічна Марія Іванівна, Ієвлєв Олександр Миколайович, Сулим Ольга Іванівна. Мукан Наталя Василівна Кучай Олександр Володимирович, Біда Олена Анатоліївн. Формування проектної компетентності у майбутніх бакалаврів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми. № 9 (113) 2021. 84-90. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Біда Олена: Праксеологічний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців вищої школи України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 56 (2021): 56-60. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Біда Олена: ‘Теоретичні основи підготовки фахівців аграрного профілю. Наукові записки. Випуск 194 (2021): 10-13. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Швиденко Валентина: Педагогічні основи виховання особистості в закладах позашкільної освіти. Наукові записки. Випуск 196 (2021): 12-19. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Біда Олена. Праксеологічний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців вищої школи України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 56 (2021): 56-60. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Швиденко Валентина: Педагогічні основи виховання особистості в закладах позашкільної освіти. Наукові записки. Випуск 196 (2021): 12-19. 

Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Ірхіна Юліана: Теоретичні засади підготовки вчителів у Закарпатті. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  № 3 (2020): 25-29. 

Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Кучай Тетяна: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній діяльності студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 8 (102) (2020): 201-207. 

Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія, Греба Ільдіко, Череп’яна Вікторія: Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020): 357-364. 

Кучай Тетяна, Чичук Антоніна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія Гончарук Віталій: Світогляд та світосприйняття у дітей 5-8 років. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 9 (103) (2020): 375-383. 

Мукан Наталія.,  Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія Комунікативна діяльність учнів молодшого шкільного віку при вивчення іноземної мови. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020): 365-370. 

Мукан Наталія, Сулим Володимир, Біда Олена, Кучай Тетяна, Кучай Олександр, Чичук Антоніна: Позиція іноземної мови в освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 9 (103) (2020): 380-385.

Кемпінська Уршуля, Біда Олена, Кучай Олександр, Рокосовик Наталія, Кучай Тетяна: Проблеми естетичного виховання молоді в сучасних умовах розвитку суспільства. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 10 (104) (2020). 21-30. 

Кучай Т., Кучай О. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців у Франції і Великій Британії // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №3 (14). – C.10–14.

Кучай Т., Кучай О. Досвід Франції, Великої Британії та США у підготовці фахівців // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Кучай Т. Самодостатність особистості у контексті концепції освіти дорослих // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №2 (13). – 2019. – С. 20-27

Кучай Т. Освіта дорослих як пріоритет політики держави: досвід словацької республіки //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 30: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.111-113

Кучай Т. Кучай О. Роль педагогічної системи Я. А. Коменського у вихованні особистості // Гірська школа Українських Карпат. – 2019. – Вип.20 – С. 252-255.

Кучай Т.  Кучай О. Упровадження англомовної освіти у початкову школу в сучасній Україні \\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 31: Збірник наукових праць / За наук.ред. академіка В.І.Бондаря.– К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.– С.23-27

Кучай Т. Кучай О. Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 2.- (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2019.- С. 46-49.

Кучай Т. Кучай О. Вивчення досвіду США в сфері інклюзивної освіти // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 31-33.

Кучай Т. П. Пансофічна освіта Я. Коменського – необхідна передумова гармонізації суспільних відносин // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 36-40.

Кучай Т. П. Організація навчання іноземних мов в гімназіі // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, №3 (10). – 2018. – С. 119-125.

Кучай Т.П Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 291. – С. 16-20.

Кучай Т.П  Академічно-громадське навчання – вагома складова професійної підготовки студентів у США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 328-331.

Кучай Т.П Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 353-357.

Кучай Т. П. Екзамен як підсумковий етап перевірки отриманих знань учнів у навчально-виховному процесі школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2018. – Вип. 279. – С. 123-126.

Кучай Т. П. Вдосконалення освітнього процесу засобами мультимедійних технологій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. Тетяни Степанової. – Випуск 1.45 (106). – (Серія «Педагогічні науки»).- Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського,2018.– 362 с.


Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна

Монографії:

Orban-Lembryk L. Psychologia komunikacji społecznej: Monografia (Психологія соціальної комунікації). Тернопіль: Видавець і виготовлювач ПП «РіКОМ», 2019. – 300 с. (мова – польська)

Orban-Lembryk L. Podstawy psychologii społecznej: Monografia (Основи соціальної психології). Івано-Франківськ: Видавництво «Нова зоря», 2014. – 240 с. (мова – польська)

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 528 с.

Орбан-Лембрик Л.Е., Подгурецькі Ю. Психологічні засади спілкування: Монографія. Івано-Франківськ: Видавництво “Нова зоря”, 2008. – 416с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Основи психології управління: Монографія. Івано-Франківськ: “Плай”, 2002. – 426 с.

Підручники і навчальні посібники:

Подано до друку навчальний посібник: Психолого-педагогічні засади спілкування. 207 с.

Orban-Lembryk L., Podgórecki J. Atrybucje psychologii spolecznej (Атрибуції соціальної психології). Namislow, 2010. – 418 s. (Підручник, 2-е видання, мова – польська)

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2-х кн.. Кн.. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 464 с.

Орбан-Лембрик Л. Е.Психологія управління: Навч. посібник. – 2-ге видання, доп. К.: Академвидав, 2010. – 544 с.

Орбан-Лембрик Л. Е., Кощинець В.В. Юридична психологія. Навчальний посібник. Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – 360 с.

Orban-Lembryk L., Podgórecki J. Atrybucje psychologii spolecznej (Атрибуції соціальної психології). Namislow, 2007. – 418 s. (Підручник, мова – польська)

Orban-Lembryk L. Psychologia spoleczna (Соціальна психологія). Namislow, 2007. – 256 s. (Підручник, мова – польська)

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія К.: Либідь, 2006. – 569 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. 2-ге видання. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець В.В. Юридична психологія: Курс лекцій. Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 320 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціально-психологічні аспекти суїциду // Психологія суїциду: Посібник / За ред. В.П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – С. 82 – 144.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія (у двох книгах). Книга 1. Соціальна психологія особистості і спілкування: Підручник. К.: Либідь, 2004. – 573 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. – 695 с.

Книги:

Орбан-Лембрик Л. Е. Ось так і живемо: Дорожні нотатки психолога. Чернівці-Івано-Франківськ: Видавництво «Книги – ХХІ», 2015. – 224 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Люди й мурахи: Дорожні нотатки психолога. Чернівці-Івано-Франківськ: Видавництво «Книги – ХХІ», 2013.- 264 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Острів Святого Стефана: дорожні нотатки психолога. Чернівці – Івано-Франківськ: Книги – ХХІ, 2008. – 248 с.


Орос Ільдіко Імріївна

 SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Vakulyk, I., Koval, V., Lukiianchuk, I., Romanenko, N., Grygorenko, T., Balalaieva, O., & Oros, I. (2022). Formation of a Professional Communication Culture Among the Students Using Information Technologies. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 75-82. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.12 http://paper.ijcsns.org/07_book/202209/20220912.pdf

Sadovyi, M., Terenko, O., Filimonova, T., Malanchuk, S., Vovkochyn, L., Paslawska, A., & Oros, I. (2022). The Use of Information and Communication Technologies in Education of Students’ Civic Responsibility. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22 (7), 213-219. DOI: https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.26

Tverezovska, N., Bilyk, R., Rozman, I., Semerenko, Zh., Orlova, N., Vytrykhovska, O., & Oros, I. (2022). Latest Information Technologies in the UK Adults Education System. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 22(8), 25-34.

Berbets T., Ivanova V., Bryk R., Vytrykhovska O., Kurach M., Yakymenko S., Oros I. (2022). Innovative Development of the Education System in the International Space. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(11),609-615. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.86 http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221186.pdf

Mamchych O., Poliakova A., Drobin A., Kravchenko O., Bodnaruk I., Vytrykhovska O., Oros I. (2022). Tasks of Modern Education in an Innovative Society. International Journal of Computer Science and Network Security, 22(11), 459-466. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.11.66.  http://paper.ijcsns.org/07_book/202211/20221166.pdf

Samoilenko O., Dubaseniuk O.,  Orosz I., Levrints M., Stratan-Artyshkova T., Gunko N. (2020) Training an Andragogue as a Specialist in Adult Education. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. Volume 12, № 2. 237-250.

Орос І. І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА / Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. // Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського // Наука і освіта. – Серія: Педагогіка. – № 10. – Одеса, 2017. – С. 82–89.

Монографії:

Orbán-Lembrik Lídia – Orosz Ildikó (2021): A kommunikáció pszichológiai-pedagógiai útvesztői. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород.

Orosz Ildikó – Pallay Katalin (2021): A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Beregszász–Ungvár.

Орос Ільдіко – Поллоі Каталін (2021): Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород. (564 c. арк. 45,8).

Освіта дорослих у Великій Британії: теоретичні і методичні засади: монографія / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2019. – 399 с.

Особливості інформатизації освіти в системі неперервної освіти / НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИМІРАХ : колективна монографія / Н. Г. Ничкало (голова) ; за . ред. проф. В. М. Cлaбка / Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; кафедра освіти дорослих. – Київ : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – 264 c.

Orosz Ildikó: Húsz év mérlege és a jövő. A magyar nyelvű/nyelvi oktatás stratégiai kérdései Kárpátalján 2025-ig. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2017

Підручники і навчальні посібники:

Orosz Ildikó – Zsiguc György – Pallay Dezső: Tudományos kutatás alapjai a természet- és társadalomtudományokban. II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Ungvári Nemzeti Egyetem, Beregszász–Ungvár. 2020

Орос І. ОСВІТА ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 95 с.

Орос І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 107 с.

Орос І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ З ДОРОСЛИМ НАСЕЛЕННЯМ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ : навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 89 с.

Орос І. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2018. – 117 с.

Орос І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: навчальний посібник / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 141 с.

Орос І. СЛОВНИК-ДОВІДНИК ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ З ОСВІТИ ДОРОСЛИХ / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 104 с.

Орос І. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ: програма спецкурсу / за ред. А.І. Кузьмінського / І. І. Орос. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2017. – 28 с.

 

Статті:

Формування усвідомленого батьківства молоді. БІДА Олена Анатоліївна, ОРОС Ільдіко Імріївна, ЧИЧУК Антоніна Петрівна. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 203. С. 8-11.

Особливості роботи учителів початкової школи з учнями в міжкультурному просторі Закарпаття / Біда О., Зорочкіна Т., Чичук А., Орос І. HUMANITARIAN STUDIOS: PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, PHILOSOPHY (Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія ) Міжнародний науковий журнал. Випуск 13 (1) 2022 С 16-24 https://doi.org/10.31548/hspedagog2021.01  

Біда Олена, Орос Ільдіка, Гончарук Віталій. Розвиток системи освіти дорослих у різних країнах світу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2022. – Випуск 70. – С.98-103

Застосування андрогогічного підходу при підготовці фахівців у ЗВО / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 205 – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022 – С. 12 – 18

Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Шовш К. С., Іванченко Г. Б. (2022). УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки. Глухів: Вид-во Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 3(50). 25-31

Орос Ільдіко. Зміст концептуальних положень формування освітньої системи дорослих України / Розвиток інтелекту й обдарованості у дітей дошкільного віку (ХІХ–ХХ ст.) // Світові виклики сучасній освіті: матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / гол. ред.: Осадченко І. І. 22–24 лютого 2022 року. Умань: Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», . Вип. 1. 2022. С 68-73

Орос І. Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: стратегічні цілі забезпечення екологічної стійкості / Біда О., Орос І., Гончарук В. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 200. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2022. – С. 10–13.

Орос І. Складові підприємницької компетентності майбутніх педагогів // Біда О. Орос І, Чичук А, Гончарук В / Acta paedagogika volynienses, 4, 2021. С. 28–33.

Орос І. Сутність та зміст поняття «Екологічна культура» / Біда О., Орос І., Кучай Т. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 199. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–13.

Орос І. Формування екологічної культури фахівців // О. А. Біда, Т. С. Зорочкіна, І. І. Орос, О. В. Кучай, А. П. Чичук, Т. П. Кучай / Академічні студії. Серія «Педагогіка», Видавничий дім «Гельветика» Вип. 3, Ч. 2, 2021. С. 3-10.

Зміст та сутність поняття усвідомленого батьківства. Біда О., Орос І., Чичук А., Гончарук В. Наукові записки Вінницького державного  педагогічного  університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. –2021. –Випуск 68. – С.82-87.

Орос І. І. Формування лідерських якостей як важливого фактору успішності професійної діяльності фахівців / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 196. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 10–14.

Орос І. І. Зміст та сутність поняття «лідерство» / Біда О., Орос І., Чичук А. / Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 197. – Кропівницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2021. – С. 17–21.

Кучай О., Орос І., Кучай Т. Професійна підготовка вчителя у контексті євроінтеграційних процесів // ZESZYTY NAUKOWE KSW. Tom L. Półrocznik. seria C: Nauki pedagogiczne. Zeszyt 17: Współczesne problemy polskiej i europejskiej pedagogiki. Włocławek, 2020. 165-174 (Закордонне видання)

Орос І. І. Гармонійне поєднанная формальних і неформальних періодів навчальної діяльності дорослого населення. In: «Виклики  XXI. століття у сфері середньої та вищої освіти Східної та Центральної Європи в процесі реформування освіти» Збірник наукових робіт 2019 р.

Орос І. І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ / Біда О.А. // Освіта для миру: збірник наукових праць: у 2 т./ редкол.: Кремень В. Г. (голова), Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:Видавництво ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 2. – С.466–476

Орос І. І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ФРАНЦІЇ ТА БЕЛЬГІЇ // Наукові записки кафедри педагогіки: Збірник наукових праць. – Вип. 44. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. – C. 188–198.

Орос І. І. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2019. – Т. 3. № 1(3). – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С. 26–28.

Орос І. І. ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ НАВЧАННЯ РОБІТНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 174. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 56–59.

Орос І. І. РОЛЬ ФОРМАЛЬНОЇ, НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 1 (64). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 181–185

Орос І. І. ФОРМИ РОБОТИ З ДОРОСЛИМИ СТУДЕНТАМИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. – №1 (12). – С. 19–24.

Орос І. І. СТРУКТУРА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 1 (85). – С. 171–180.

Орос І. І. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 2 (86). – С. 149–158.

Орос І. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2019. – № 15. – С. 38–45.

Орос І. І. СТАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИЧИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Випуск 1 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; [голов. ред. : О.І. Безлюдний]. – Умань: Візаві, 2019. – C. 100–105.

Орос І. І. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХ СТ. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету Випуск 2 / МОН України, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини ; [голов. ред. : О.І. Безлюдний]. – Умань: Візаві, 2019. – C. 90–96.

Орос І. І. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 178. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 56–61.

Орос І. І. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (65). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 218–223

Орос І. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ  (КІНЕЦЬ VI ст. – 1945 р. ХХ ст.) / І. І. Орос // Науковий вісник  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: науковий журнал [ред. кол.: Смолюк  І.О. (гол. ред.) та інші]. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №9 (382) – C.10–17.

Орос І. І. РОЗВИТОК НАПРАВЛЕНЬ ОСВІТИ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – C. 266–272.

Орос І. І. ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 173. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 12–18.

Орос І. І. ПОДІБНІ ТА ВІДМІННІ ОЗНАКИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ КРАЇН ЄС (ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ, ДАНІЇ, БЕЛЬГІЇ, УГОРЩИНИ) ТА АНГЛОМОВНИХ КРАЇН (США, КАНАДИ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ) / І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3 (62). Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 223–231.

Орос І. І. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Хуманитарни Балкански изследвания. – 2018. № 1. – Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С.57–60.

Орос І.І. Підготовка майбутніх фахівців до здоров’язбережувальної діяльності. // Наукові записки. серія педагогічні науки, випуск 163 (2018), Кропивницький-2018. cт. 70-73.

Орос І.І. Формування у студентів культури професійного спілкування засобами інтерактивних технологій. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» 279/2018. ст. 22-27.

Орос І. І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ/ І. І. Орос // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – №3 (10). – C.58–66.

Орос І. І. РОЗВИТОК ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 154 Том 2 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; гол.ред. Носко М.О.– Чернігів: НУЧК, 2018. – С. 32–36.

Орос І. І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ / О.А. Біда, І.І. Орос, Р. Бжежинська // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 167. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2018. – С. 25–27.

Орос І. І. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ / О. Кучай, Т. Кучай, І. Орос // Збірник наукових праць: Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В, О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. Випуск 2 (61). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 132–137.

Орос І. І. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ// Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Балканско научно обозрение (Balkan Scientific Review). – 2017. № 1. Болгарія. Плопдив: «Научен хронограф» ЕООД. – С.19–25.

Орос І.І. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни магістрантами педагогічних спеціальностей. // ДП «Укртехінформ» , Київ. Педагогіка вищої школи, ЗУІФР 2017.

Орос І.І. Моделі і підготовки майбутніх учителів у Європейських країнах // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, збірник наукових праць педагогічні науки. №4(59) грудень, 2017. ст. 285-290 (Внесено до переліку фахових видань України)

Orosz I. A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetéről és minőségéről. // Szülőföldön magyarul. iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. old. 42-71

Орос І.І. Формування етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному регіоні засобами громадянської освіти: мовний аспект // Етнонаціональна політика України: досвід Закарпаття. Інформаційно-аналітичні матеріали м. Ужгород -2017. ст. 23-38.

Орос І.І. Роль громадського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті конституційно-правовий аспект. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 травня 2017 р. м Ужгород. ст. 27-42.

Орос І.І. Magyar nyelvű pedagógusképzés Kárpátalján // Szakmai szocializáció a felsőoktatásban, a pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Partium könyvkiadó, 2016. old. 52-65.

Орос І.І. Можливості інноваційних методів навчання у вимірі закарпатської угорськомовної освіти Закарпаття. // Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України, Берегово, 2016. ст. 11-30.

Орос І.І. Угорськомовна підготовка педагогів на Закарпатті.// Професійна соціалізація в вищій освіті, Видавництво Патріум, Нодьварод-Будапешт-2015.


Силадій Іван Михайлович

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Training of Future Teachers for the Patriotic Upbringing of Senior Preschool Children. – 2021, Vol. 13 №1(2021): Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. http://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2674

Yakimenko, S., Filimonova, T., Shcherbak, I., Syladii, I., Sopivnyk, I., & Ishchenko, L. (2021). Preparing of Future Specialists for Civic Education of Preschool Children. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala13(1), 298-323. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/374

Монографії:

Силадій І.М. Глобалізація системи освіти: механізми демократичної модернізації / – Ужгород : РІК-У, 2020. – 376 с.

Силадій І.М. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. // Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова,  – К.: Аграр Медіо Груп, 2015 – 384с.

Методичні видання:

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисциплін магістрантами педагогічних спеціальностей.// ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, затверджено ВР протокол №4 від 07.04.2017 – 32 с.  м. Берегово

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інформаційні технології і системи управління ” для магістрів. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, затверджено ВР протокол №1 від 28.08.2017 – 30 с. м. Берегово

Силадій І.М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Педагогічний менеджмент ” магістрантами. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, 38 с. м. Берегово

Силадій І.М. Методичні матеріали майбутнім випускникам педагогічних спеціальностей. // ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ, 72 с. м. Берегово

Статті:

Democratization as a Response to Education to the Challenges of a Globalized World. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2021. Вип. 14 (Ч. 2). С. 35–44.    https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36700/1/Proshkin_PP_FITU.pdf

Наукове видання категорії «Б» Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів. Управління закладом освіти: Теоретичні засади. Випуск 3(50) 2022. С. 25-31.

Модернізація професійної підготовки майбутніх керівників закладу освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 66. С 141-150.

До питання формування професійної майстерності викладачів у глобальному вимірі демократизації освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2021. Вип. 6 (137)  С. 79–82. 14. Децентралізація – стимулючий чинник демократизації освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченко. 2021. № 1 (13). С. 65–67.

І. М. Syladiy (2021). AXIOLOGICAL AND ACMEOLOGICAL ASPECTS IN DEMOCRATIZATION OF EDUCATION. Frankfurt. TK Meganom LLC. Paradigm of knowledge. 1(45). doi: 10.26886/2520- 7474.1(45)2021.12

Силадій, І. М. Соціальний запит на педагога-новатора / І. М. Силадій // Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство «Наука-технології-інформація», 2020. – Вип. 26 (9). – С. 81-90. – DOI 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-8.

Силадій І.М. Аксіологічні основи демократизації освіти. // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітніх школах: КПІ Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62. с.152 Т.1.

Силадій І.М. Відповідальність педагога і свобода вибору змісту і технологій освіти. // «Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип.1, 2019, с.83-91.

Силадій І.М. Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. // «Освітній дискурс». Вип. 13(5), 2019, с.45-56.

Силадій І.М. Педагогічний дискурс – основні технології і спрямування. // Науковий вісник Мукачівського державного університету, серія «Педагогіка та психологія», вип.1(9), 2019, с. 158-161.

Силадій І.М. Основні моделі демократичного управління освітою у провідних країнах світу.// Міжнародна науково-практична конференція «Виклики 21 століття у сфері середньої та вищої освіти східної та центральної Європи в процесі реформування освіти». Берегово, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт ст.401.

Силадій І.М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві.// Освітній дискурс: збірник наукових праць.Вип.4(3-4),2 с.54-62. Гірська школа українських Карпат. Наукове-фахове видання. ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет ім. В Стефаника». №19, 2018, Івно-Франківськ, с. 13-17.

Силадій І.М. Необхідність впровадження у педагогічних університетах курсу «Основи демократії» // Гуманізація навчально-виховного процесу Донбаського державного педагогічного університету. №4(90), 2018, с. 141-158.

Силадій І.М. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді. // Наукові записки «Педагогіка», серія педагогічні науки в НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 140, 2018, с.194-204.

Силадій І.М. Демократична освіта для демократичного суспільства в умовах євроінтеграції. // Міжнародна науково-практична конференція „Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах евроінтеграції  – Мукачево :МДУ, 2017 – 224с. Науковий вісник  „Педагогіка та психологія”.

Силадій І.М. Освіта  в умовах трансформації. // XXVIII Міжнародна наукова інтернет-конференція „Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації” ДВЗ „Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди. 2017р.

Силадій І.М. Demokratic education to prepare future pedagoguec in pedagogical universities. // НПУ імені М.П. Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2017. – Вип.117(2) – 206 с.

Силадій І.М. Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти. // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 59-64

Силадій І.М. Професійні компетенції педагога – менеджера в управлінні освітнім процесом. // Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції ”. м. Кропивницький НАУ 16 -17.03.2017 року.

Силадій І.М. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти.// НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2016. – Вип.115(12) – 500 с.

Силадій І.М. „Демократична освіта” майбутніх педагогів. // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево/Ред.кол. В.І.Кобаль та – Мукачево :МДУ, 2016 – 224с.

Силадій І.М. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. // Педагогіка: К. Вища Освіта України, №4 2016 року, ст.34-38.


Депчинська Іветта Аттілівна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Vukolova, K., Depchynska, I. ., Hertsovska, N., Cherniaieva, I., Loskutova, N., & Vasylko, Z. (2023). Defining the Postmodern Aspect of the Social Factor ofLanguage Variation. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 475-499. https://doi.org/10.18662/brain/14.1/431

Zaporozhchenko, T., Dutko, O., Opachko, M., Skrypnyk, N., Depchynska, I., & Turchyn, T. (2022). Developing Competences in Future Primary School Teachers under the Conditions of Teacher Education Standardization: A Theoretical Review. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(2), 407-433. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/588

Методичні видання:

Депчинська І. А., Марфинець Н. В., Опачко М. В. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ УГОРСЬКОЇ ТА ЧЕСЬКОЇ МОВ) (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВКАЗІВКИ). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та психології. – Ужгород, 2016. – 42 с.

Депчинська І. А. ВИВЧЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ТА УГОРСЬКОЇ МОВ В УКРАЇНОМОВНИХ ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО РЕГІОНУ ЗАКАРПАТТЯ (МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ). ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра педагогіки та психології. – Ужгород, 2015. – 183 с.

Статті:

Депчинська, І.А. State of development of folk schools and analysis of the content of some subjects in primary schools of Pidkarpatska Rus at the beginning of the 20th century. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», N 4(22) 2023. С. 12-25. (Index Copernicus, Research Bible, Google Scholar), категорія Б. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-4(22)-12-25

Лозинська Л.Ф., Курах Н.П., Депчинська І.А. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Видавничий дім «Гельветика». Вип. 1, 2022. С. 245-252. DOI https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.38

Депчинська, І.А. Literary activity of writers of Pidkarpatska Rus as a considerable factor in the development of the content of school humanitarian education and cultural development of the population at the beginning of the XX century. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Випуск № 7(12) 2022. С. 14-27. (Index Copernicus, Research Bible, Google Scholar). https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-7(12)-14-27

Депчинська І.А. Напрями та принципи виховання у школах Підкарпатської Русі як важливий чинник розвитку дисциплін гуманітарного циклу. Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільськиий національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип. 31 (2-2021). Київ: Міленіум, 2021. С. 18-29. (Index Coperncus; CEJSH; Google Scholar, CrossRef.), категорія Б. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.18-29

Депчинська І.А. (2021) PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SCHOOLING IN PIDKARPATSKA RUS IN THE PERIOD OF CZECHOSLOVAKIA. Педагогічні науки:  теорія, історія, інноваційні технології. Суми. 2021, N 8 (112), 3-12. Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar, CEJSH. DOI https://doi.org/10.24139/2312-5993/2021.08/003-012

Депчинська І.А. Застосування прогресивних ідей минулого в сучасній освітній практиці вивчення іноземних мов. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т. С. Плачинда. Кропивницький: «Поліум», 2021. Вип. 10. C. 149-154. ( Index Copernicus (ICV 2019: 86,45), DOI 10.33251/2522-1477-2021-10, Google Scholar and CrossRef, WorldCat, Research Bible, Fatcat metadata database) DOI https://doi.org/10.33251/2522-1477-2021-10

Depcsinszka Ivett: Az oktatás és pedagógusképzés helyzete Kárpátalján (Podkarpatszka Ruszban)a Csehszlovák Köztársaság idején (1919-1939) A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei , Szerk.: Dr. habil Dezső Renáta Anna, Dr. habil Orsós Anna, Dr. Ács Marianna, Dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2022. рр. 91-99. ISBN: 978-963-626-027-9

Депчинська І. А., Опачко М. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ В НАРОДНИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ 1919-1939 РР. / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 50. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 56-60.

Депчинська І., Петечук А. ЗМІСТ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У ГОРОЖАНСЬКИХ ШКОЛАХ ЗАКАРПАТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919-1939 РР.). / Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Вип. 54. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ С. 135-139.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАГАТОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ // Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 2018. – С. 34–35.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (1919-1939). Освіта Закарпаття в загальноєвропейському контексті [монографія] За заг.ред. І.В. Козубовської, М.І. Кухти. – Ужгород: «АУТДОР-ШАРК», 2017. – С. 32–48.

Депчинська І. А. ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1919-1938) // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (8). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2017. – С. 4–11.

Депчинська І. А., Опачко М. В. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД 1919-1939 РР. // Педагогічні інновації у фаховій освіті: збірник наукових праць. Вип. 1 (7). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016.– С. 68–76.

Депчинська І. А. МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 1 (38). – Ужгород, 2016. С. 112–115.

Депчинська І. А., Опачко М. В. РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 36. – Ужгород, 2015.  – С. 48–52.

Депчинська І. А. РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ В ПЕРІОД 1919-1939 Р.Р. // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 37. – Ужгород, 2015. – С. 40–42.

Депчинська І. А. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ. Перспективні напрямки світової науки: збірник статей учасників тридцять першої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя» (25 лютого – 1 березня 2015 р.). Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Запоріжжя: Видавництво ПГА, 2015. – С. 33–35.

Депчинська І., Росул. В. ВПЛИВ МОВНОГО ПИТАННЯ НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ  В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ // Педагогічні інновації у фаховій освіті: зб. наук. праць. Вип. 1 (6). – Ужгород. ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 36–42.

Депчинська І. А. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИСТІСНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культура педагога в контексті освітніх парадигм» (до 80 річчя з дня народження професора В. В. Сагарди) (Ужгород, 28 лютого – 1 березня 2013). – Ужгород: Вид.-тво ПП «Інвазор», 2013. – С. 43–44.

Депчинська (Легеза) І. А. ІДЕЇ Т. МАСАРИКА ПРО РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла тичини [ред. кол.: Побірченко Н. С. та інші]. Випуск 42. Ч. 1. – Умань: ПП Жовтий О., 2012. – С. 217–222.

Легеза І. А. РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ СПРАВИ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ В 1919-1939 РОКАХ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 21. – Ужгород, 2011. – С. 100–103.

Легеза І. УНІФІКАЦІЯ ШКІЛ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 23. – С. 75–77.

Легеза І. ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ «РІДНОЇ МОВИ» В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОГО РОЗВИТКУ ШКІЛЬНИЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХХХVІІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 7–9.

Легеза І. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРЕДНІХ ШКІЛ НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Випуск ХL. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 34–36.

Легеза І. А. НАРОДНА ОСВІТА НА ЗАКАРПАТТІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. РОЛЬ А.ВОЛОШИНА У ВІДНОШЕННІ МОВНОГО ПИТАННЯ В ОСВІТІ // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17: «Теорія і практика навчання та виховання». Вип. 13. – Київ, 2009. – С. 96–100.

Легеза І. А., Соломка Е. Т. ІНШОМОВНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ В ШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАКАРПАТТЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 17. – Ужгород, 2009. – С. 135–138.

 


 

Бергхауер-Олас Емьовке Ласлівна

Монографії:

 Бергхауер-Олас Е. Л. Кінетичний шкільний малюнок та приховані суспільні зв’язки. Метод та можливості використання. Монографія. II. RF KMF – „RIK-U” Kft. Берегово-Ужгород. 2022. 308 рр.

Методичні видання:

Berghauer-Olasz E.: Методичні вказівки з дисципліни Явища ментальної гігієни в ЗМІ та суспільному житті. Рекомендовано до друку Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол №  від   2021р.). Берегово, 2021. 50 p.

Berghauer – Olasz E. (Бергхауер – Олас Е. Л.: Методичні вказівки з дисципліни. Психологія (загальна). Рекомендовано до друку Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол №  від   2021р.). Берегово, 2021. 64 p

Berghauer – Olasz E. (Бергхауер – Олас Е. Л.: Методичні вказівки з дисципліни. Вікова та педагогічна психологія / Módszertani segédanyag. Fejlődéslélektan és pedagógiai pszichológia tantárgyból. Рекомендовано до друку Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол № 8 від 03.12.2020 р.) p. 78

Berghauer – Olasz E. (Бергхауер – Олас Е. Л.: Можливості сумісного застосування аналізу малюнків та соціометрії в педагогічній практиці. Методичні вказівки з дисципліни. Основи психодіагностики та психокорекції / Rajzvizsgálat és szociometria együttes alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. Módszertani segédanyag. A pszichodiagnosztika és pszichokorrekció alapjai tantárgyból. Рекомендовано до друку Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (протокол № 8 від 03.12.2020 р.). p 99

Berghauer-Olasz Emőke: Rajzvizsgálat és szociometria együttes alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. / Можливості комбінованого застосування аналізу малюнку та соціометрії в педагогічній практиці. /Oktatási segédanyag. Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében. Óbudai Egyetem-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. EFOP-3.4.3-16-2016-00023.

Berghauer-Olasz Emőke: A közösség szerepe a lelki egészség megőrzésében./ Роль спільноти у підтримці психічного здоров’я. /(32 oldal terjedelemben). Az Óbudai Egyetem komplex intézményi fejlesztései a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében. Oktatási segédanyag. Óbudai Egyetem-II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. EFOP-3.4.3-16-2016-00023.

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Kövi Z, Wongpakaran T, Wongpakaran N, Kuntawong P, Berghauer-Olasz E., Mirnics Zs Relationships between personality traits and the inner strengths. Psychiatria Danubina, 2022; Vol. 33, Suppl. 4 (part II), 844-849 pp. (Scopus)

Статті:

Досвід проведення занять в рамках групи підтримки психічного здоров’я реалізованого на базі закладів вищої освіти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2022. 42-51 рр.

Багатоаспектна соціометрія Миреі. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022/1. 48-55 рр.

Кінетичний малюнок школи як метод психічного здоров’я, який підтримує розвиток громади. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022/3. 83-90 pp.

Доцільність заснування гуртка з охорони психічного здоров’я на базі вищих навчальних закладів та тїх можливості. Проблеми сучасної психології. Науковий журнал. Запорізькій національний університет. Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнатості України. № 4 (23) 2021. 7-14 pp.

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak  feltáró módszere. «Можливості досліджння соціальних зв’язків методом кінетичного шкільного малюнку». //(Eds: Berghauer-Olasz Emőke, Gávriljuk Ilona, Hutterer Éva, Pallay Katalin): A köz-és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európában az oktatási reformok tükrében. 2019. Tanulmánykötet. 31-41. pp. УДК 061.3 (477.87), ISBN 978-617-7692-33-0

Berghauer-Olasz Emőke: A közösség szerepe a lelki egészség megőrzésében. A Mentál Fészek főiskolai mentálhigiénés támogató csoport. Роль спільноти у підтримці психічного здоров’я. Група підтримки психічної гігієни інституту „Mentál Fészek”. Szakdolgozat. Károli Gáspár Református Egyetem. Pszichológiai Intézet. Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzési Szak, Budapest, 2018.

Бергхауер-Олас Е. Л. Приховані соціальні зв’язки учнів початкових класів. ДИПЛОМНА РОБОТА. ОКР «Магістр». МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Кафедра психології. 2017.

Berghauer-Olasz, E. (Бергхауер-Олас Е. Л.) (2016): Інноваційний метод аналізу соціальних зв’язків – Кінетичний малюнок школи. In: «Роль і місце психології та педагогіки у формуванні сучасної особистості.» Зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 15-16. 01.2016. 82-86. pp.

Berghauer-Olasz, E. (Бергхауер-Олас Е. Л.) (2016): Історія розвитку проективного рисункового тесту. In: «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук. » Зб. матер. Міжнародної науково-методичної конференції, м. Київ, 05-06. 02.2016. 125-130.pp.

Berghauer-Olasz Emőke: Társas kapcsolatok vizsgálati lehetőségei kinetikus iskolarajzzal. / Можливості дослідження соціальних зв’язків за допомогою методу кінетичного шкільного малюнку./ In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. (Eds: Berghauer-Olasz, E. – Greba, I. – Hutterer, É. – Pallay, K.). Tanulmánykötet, Beregszász. 80-89.pp.

Berghauer-Olasz Emőke: A kinetikus iskolarajz mint közösségek feltáró módszere. /Кінетичний малюнок школи, як можливий метод аналізу спільноти./ Дисертація/Doktori értekezés. Pécsi Tudományegyetem. Pszichológia Doktori Iskola. Pécs, 2016.

Berghauer-Olasz Emőke: Egyensúly keresése két „világ” között kapcsolatigény jelenlétével (esettanulmány). /Пошук ріноваги між двома „світами” з потребою підтримання стосунків (кейс стаді)/ In: Acta Academiae Beregsasiensis., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. ISSN 2310-1954 , Beregszász, 2015.

Бергхауер-Олас Е. Л. Кінетичний малюнок школи як можливий метод аналізу соціальних зв’язків. In: «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Кіровоград, 29-30 2015


Шовш Катерина Степанівна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Особливості підготовки фахівців за допомогою інноваційних підходів. Inna Knysh, Liubomyra Tiahur, Victoria Ivanova, Yelena Vasiutynska, Kateryna Shovsh https://doi.org/10.34069/AI/2023.62.02.23

Статті:

Кучай Т. П., Шовш К. С., Чичук А. П., Гаврилюк І. Ю., Зорочкіна Т. С., Орбан І. К. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 68. 114-123

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Біда О. А., Радик І. Л., Шімон Д. І., Кучай. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2023. Вип. 67. 65 – 74

Особливості  професійної підготовки  майбутніх фахівців дошкільної освіти. Біда О.А., Шовш к.с.,  Маргітич А.І., . https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-207-376-380

Модернізація професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П.,  Силадій І. М., Біда О. А.Шовш К.С., Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 66. 142-150, https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/5493

Управління закладом освіти:теоретичні основи. Кузьмінський А. І., Орос І. І., Кучай Т. П., Силадій І. М., Біда О. А, Шовш К.С. Вісник Глухівського Педагогічного Університету  імені Олександра Довженка. Збірник наукових праць ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Глухів-2022, Випуск 3 (50),25-31

Роль дослідницької компетентності при підготовці мацбутніх фахівці Біда О. А., Сироєжко О. В..Шовш К.С.  https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1303

Роль неперервної освіти у формуванні академічної культури педагогічних працівників у ЗВО, Джура О.Д., Рідей Н.М., Шовш К., Білеццька А.В. https://journal-discourse.com/files/pdf/OD_19(1)-2020.pdf

Шовш К.С.Здоров’язбережувальна складова академічної культури майбутніхпедагогічних працівників у закладах вищої освіти / К.С.Шовш//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. нау-кових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 175–182.(Видання внесено до міжнародної науко-метричної бази IndexCopernicus).

Шовш К.С. Створення інформаційної інфраструктури та комп’ютерної бази навчального середовища ВНЗ / К.С.Шовш // Науковий часопис Національ-ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи» − К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. –Вип. 134. − С.242 –256

Шовш К.С. Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції / К.С.Шовш // Науко-вий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психо-логія».Мукачево: 2017. –Вип.2 (6). –С. 222 –225.

Шовш К.С. Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2017. –Вип.1. –С. 65 –71.

Шовш К.С. Інформаційна культура педагога: проблеми визначення та формування / К.С.Шовш //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. –Науково-методичний журнал No 1-4. –С. 47 –56.

Шовш К.С. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.4. –С. 32 –37.

Шовш К.С. Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.3. –С. 26 –34.


 

Гуттерер Єва Войтехівна

Навчальні посібники:

Кейс Борнобаш,Кейс Маргарита, Габода Єва, Гуттерер Єва: КРАЄЗНАВСТВО ТА НАРОДОЗНАВСТВО І-ІІ. Навчальний посібник  для 5-6 кл.загальноосв. навч. закл. з навч. угорською мовою. 2022 – 2023. Берегово – Ужгород ISBN 978-966-97853-47

Монографії:

Hutterer Éva. GYERMEKÉLET RÁTON. Монографія. (Життя дитини у селі Ратівці).// Ужгород: Товариство угорської культури Закарпаття, 2010. – 210 с. (мова – угорська)

Збірники:

Hutterer Éva. EGY ARANYAT LELTEM. Népi gyermekjátékok Kárpátaljáról. (Народні дитячі ігри). // Ужгород: СП „ПоліПрінт”, 2013. – 110 с. (мова – угорська) https://issuu.com/kirasgood/docs/hutterer_eva_-_egy_aranyat_leltem

Статті:

БІДА О.A., ГУТТЕРЕР Є. В., ГРЕБА І. З. (2023) ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код». C. 12-18.

Орос Ільдіко Імріївна, Чичук Антоніна Петрівна, Гуттерер Єва Войтехівна: Роль змішаного навчання при підготовці фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 3. Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Кропивницький: Видавництво «Код», 2023. С. 46-50.

Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában. A Kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei , Szerk.: Dr. habil Dezső Renáta Anna, Dr. habil Orsós Anna, Dr. Ács Marianna, Dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2022. рр. 33-43. ISBN: 978-963-626-027-9

Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában. Kárpát-medencei Magyar Tannyelvű Pedagógusképzők I. Kongresszusa, 2021. október 11-16. Absztraktkötet. Szerk.: Ábrahám Gréta, Preisendörfer Tímea, Sándor-Schmidt Barbara, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2021. ISBN: 978-963-429-805-2.

Hutterer Éva: A pedagógusképzés megújuló rendszere Ukrajnában. In A kárpát-medencei magyar tannyelvű pedagógusképzés és neveléstudományi kutatás aktuális és történeti tárházának értékei. Szerk.: dr. habil. Dezső Renáta Anna, dr. habil. Orsós Anna dr. Ács Marianna, dr. Huszár Zsuzsanna, Pécsi Tudományegyetem, Bolko-Print Kft., Pécs, 2021. 33-43.

Éva Hutterer, Melinda Nagy, Edita Szabóová, Katalin Kanczné Nagy, Terézia Strédl, Levente Székedi, Zsolt Námesztovszki: TERMÉSZETTUDOMÁNYOKHOZ KÖTHETŐ TANÁRI KOMPETENCIÁK A BIOLÓGIA SZAKOS ÉS MÁS TANULMÁNYI PROGRAMOKBA BEIRATKOZOTT HALLGATÓKNÁL. Digitálna knižnica, Univerzita J. Selyeho. 11th International Conference of J. Selye University. Pedagoogical Sections. Conference Proceedings. Editors: J. Bukor, P. Tóth, M. Nagy, B. Pukánszki, A. Csehiová, A. Tóth-Bakos, K. Józsa, I. Szőköl. Publisher: J. Selye University, Komárno, Slovakia, 2019.

Гуттерер Є.В., Чейпеш І.В. СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. – Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців. Матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції Ужгород, 16 вересня 2016 р. 211-212 с.

Hutterer Éva: „Jót s jól!” Nemzetközi tudományos pedagógiai-pszichológiai konferencia. Anyanyelv-pedagógia, 2016. 9 (3). pp. 100-109. ISSN 2060-0623 DOI: 10.21030/anyp.2016.3.9

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=645

Hutterer Éva. ÚJÍTÓ TÖREKVÉSEK AZ ANYANYELV-PEDAGÓGIÁBAN. (Інноваційні підходи в педагогіці рідної мови.) Anyanyelv-pedagógia. Szakfolyóirat magyar nyelven tanító pedagógusoknak. 2015. 2. sz. HU ISSN 2060 – 0623

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=577

Hutterer Éva. МІСЦЕ НАРОДНОЇ ГРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Педагогіка – випуск ХXVIII-XXIX, Івано-Франківськ, 2009. 38-47 с.

Hutterer Éva. A FELSŐ-TISZA-VIDÉK MAGYARSÁGÁNAK HITÉLETE, KULTURÁLIS, NYELVI ÉS NÉPRAJZI ÁLLAPOTA EGY EMPIRIKUS VIZSGÁLAT ALAPJÁN. (Релігійне життя, етнографічний, культурний та мовний стан угорців в районах Верхнього Потисся  на основі емпіричних досліджень.) In Угорці в районах Верхнього Потисся.  Ужгород: СП»ПоліПрінт», 2007. – 66-82 с. (мова – угорська)

Hutterer Éva. A K+F TÁMOGATÁSOK ÉS HASZNOSULÁSUK SAJTÓTÜKRE KÁRPÁTALJÁN. (Фінансова підтримка та її реалізація у вищій освіті на Закарпатті, на основі аналізу публікацій преси). In Фінансова підтримка та її реалізація у вищій освіті на Закарпатті: Збірка наукових статей. За ред. Орос Ільдіко. – Ужгород: СП»ПоліПрінт», 2006. – 248-288 с. (мова – угорська)


 

Греба Ілдіко Золтанівна

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Levrints (Lőrincz), M., & Greba, I. . (2022). DOES EXPERIENCE MATTER? A COMPARATIVE STUDY OF EFL TEACHERS’ CHALLENGES. Advanced Education, 9(21), 40–54. https://doi.org/10.20535/2410-8286.255886 (WOS)

Статті:

БІДА О.A., ГУТТЕРЕР Є. В., ГРЕБА І. З. (2023) ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 4 / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, О.А. Біда, Н.І. Шетеля та ін. Ужгород-Кропивницький : Видавництво «Код». C. 12-18.

Греба І.З., Леврінц М. (2022) Міжнародний досвід реалізації інклюзивної освіти на прикладі країн Європи. Витоки педагогічної майстерності: журнал (Серія «Педагогічні науки»). Випуск 29. Полтав.нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава. С. 81-87

Греба І. З., Вайнтраух Е. Й. (2022) Організація проєктного навчання учнів в інклюзивному освітньому середовищі. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 200. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. С 192-197

Кучай Т, Кучай О., Чичук А., Рокосовик Н., Греба І., Череп’яна В. Формування в особистості свідомого, ціннісного ставлення до навколишнього середовища, праці, світосприйняття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – No 10 (104). С. 367-374

Греба І. З., Біда О. А., Моісєєв В.В.  Сформованість патріотичних якостей як основа виховання громадянської відповідальності у системі виховної роботи // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 185. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – С. 24-29

Греба І.З., Кноблох Б. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. Розвиток інклюзивної освіти в Україні.// A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 103-111.

Греба І.З. Knoblokh B. Az inkluzív oktatás fejlődése Ukrajnában. // Közoktatás. XXIV. évfolyam, 2019/2. szám. 19-21.

Греба І.З. Szakmák iránti érdeklődés formálása az óvodás korban. / Формування уявлень про професії у дітей дошкільного віку. Book Abstracts of International Scientific and Practical Internet Conference INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION. March 28-29. 2018, 78-79

Греба І.З. Керестень І.C. Престижність фізичної культури та спорту в закарпатських школах з угорською мовою навчання. // За матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції «Людина віртуальна: нові горизонти» 20-21 березня 2017р.:  Зб. наук. праць. – Монреаль, 2017 – Част. 2, 162-165

Греба І.З. Березовська Л.І. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: Серія «Педагогіка та психологія». Випуск 2(4), 2016. 196-200

Греба І.З. A testnevelési kategóriába sorolás helyzetelemzése egy kárpátaljai oktatási intézményben. // Értékteremtő testnevelés / I. Greba, I. Keresztény. – Bp. : 2016. 89-101

Греба І.З. A testnevelés és sport presztízshelyzete Kárpátalja magyar iskoláiban/ Стан розвитку фізичного виховання та спорту в угорськомовних закладах Закарпаття. Értékteremtő testnevelés / I. Greba, A. Greba. – Bp. : 2016. 219-237

Греба І.З. Керестень І.C. Критерії розподілу учнів на медичні групи та диференціація навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. // За матеріалами Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць. – Київ, 2016 – Вип. 1.  285-292

Греба І.З. A tanulók terhelhetőségének vizsgálata a Ruffier- féle teszttel. / Вимірювання рівня працездатності учнів за допомогою проби Руф’є. // Міжнародна психолого-педагогічна конференція, Берегово 14–15 квітня 2016. 169-175

Греба І.З. Керестень І.C. Проблеми розподілу учнів на медичні групи для здійснення диференційованого навчання на уроці фізичної культури у початкових класах. // За матеріалами IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Педагогічні інновації у фаховій освіті» 23 січня 2014. Педагогічні інновації у фаховій освіті -No4, 155-167


Конц Тімеа Степанівна

Koncz Tímea (2019) Az óvodások erkölcsi nevelése az irodalom eszközeivel. // ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ У СФЕРІ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Міжнародна науково-практична конференція Берегове, 28-29 березня 2019 року. Збірник наукових робіт. С. 203-212.

Конц Т. С. (2018)  Психологічні шляхи розв’язання конфліктів у студентів. // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», Одеса 20-21 квітня 2018 р.

Конц Т.С., Березовська Л.І. (2016) Психологічна готовність студентів до розв’язання конфліктів // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 230-233.

Конц T. C. (2016) До питання діагностики готовності студентів до розв`язання професійних конфліктів.// Матеріали вузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми організаційної та економічної психології», Київ, 2016 – С. 321-325.


 

Габода Єва Бейлівна

Навчальний посібник:

Кейс Борнобаш,Кейс Маргарита, Габода Єва, Гуттерер Єва: КРАЄЗНАВСТВО ТА НАРОДОЗНАВСТВО І-ІІ. Навчальний посібник  для 5-6 кл.загальноосв. навч. закл. з навч. угорською мовою. 2022 – 2023. Берегово – Ужгород ISBN 978-966-97853-47

Статті:

EDUCATIONAL STATUS OF SUBCARPATHIAN ROMANIS/GIPSIES (SUBCARPATHIA, UKRAINE) – Béla Gabóda, Éva Gabóda. IN: CONTINUOUS EDUCATION: CURRENT DISCOURSES, Edited by Yaroslav Syvokhop and Jakub Świerzawski (2022, Katowice, University of Technology) ISBN 978-83-963977-3-7, DOI:10.54264/M004 (на англійській мові).

Дошкільна освіта на Закарпатті (2022) – Габода Єва Б., In: Óvodai Nevelés (Методичний журнал угорської дошкільної освіти) LXXV., № 6., 2022, червень. – 24.-27. ст., Будапешт, на угорскій мові

Gabóda Bela – Gabóda Eva.: The demogafhic situation of the gipsies of Subcarpathia. In: Komarytskyy M.L.:The Word of Science and Innovation. Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, 2021. London, United Kingdom, 38-47 pp

Бейла Габода – Єва Габода : Курс BLS, CPR, AED Курс – Основний курс реанімації. In. Едіна Маркуш – Варвара Матей Сабов ed .: Наукові спільноти – випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2019. Видавець: Культурна асоціація Нулронт. 184-188. р.

Габода Є.Б. Співпраця громадських та державних організацій в освіти дорослих у навчанні вчителів на Закарпатті. Співавтор: Бела Габода. In. Едіна Маркуш – Варвара Матей Сабов: Наукові спільноти – випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2019. Видавець: Культурна асоціація Нулронт. 137-141. р.

Габода Є.Б. Наукові спільноти – випадки навчання впродовж життя у вітчизняній та міжнародній практиці. Дебрецен, 2019. Видавець: Культурна асоціація Нулронт. 184-188. р.

Габода Є.Б. Факультативна програма угорської народної освіти для початкових шкіл 5-6 класу. Співавтор: Бейла Габода, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти., м. Ужгород, 2016. Реєстраційний номер: №02-12 / 08-088.

Габода Є.Б. Факультативний навчальний план ромського фольклору для початкових шкіл 5-9 класу. Співавтор: Бейла Габода, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти , Ужгород, 2014. Реєстраційний номер: № 02-03 / 06-105.

Габода Є.Б. Теорія освіти. Посібник для студентів коледжу та педагогів, на основі найважливішої угорської літератури.Закарпатський угорський ірститут ім. Ракоцці Ференца. за підтримки стипендії Шовш Калмана. Берегово, 2013. Співавтор: Бейла Габода. (Стор. 294).

 


Поллоі Каталін Дезидерівна

Монографії:

Orosz Ildikó – Pallay Katalin: A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „RIK-U” Kft., 2021.

Ільдіко Орос – Каталін Поллоі: Cтан освіти на закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У» Берегове–Ужгород, 2021.

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Fényes, H., Mohácsi, M., & Pallay, K. (2021). Career consciousness and commitment to graduation among higher education students in Central and Eastern Europe. Economics and Sociology, 14(1), 61-75. doi:10.14254/2071- 789X.2021/14-1/4 (Scopus, Web of Science)

Pallay Katalin (2021): Mérlegen a felzárkóztatás – A kárpátaljai mobilis hallgatók eredményességi mutatóinak nyomában. In: Civil Szemle, Különszám – 2021 – Special Issue II. Oktatás, digitalizáció, civil társadalom Education, Digitalisation, civil society. 253–275. (Scopus, Web of Science)

Статті:

Polloi K., Molnar F. (2023): Student Mobility of the Former Transcarpathian Students of Balassi Institute (Hungary). In: Актуальні питання у сучасній науці, № 6(12). 456–465. ( Категорія Б)

К. Поллоі, В. Маркош, Г. Фейнєш (2023): Волонтерська діяльність закарпатських студентів під час російсько-української війни 2022 року. In: ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Педагогіка та Психологія Том 38. 153–167. (Категорія Б)

Pallay K. (2022): Research on the Academic Achievement of Transcarpathian Mobile Students. In: Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. 37. 76–85.

Pallay K. (2022): Ethnic minority communities. In: Pusztai, G. (Ed.) Sociology of education: Theories, communities, contexts. Debrecen University Press. 106–120.
Pallay Katalin – Markos Valéria – Fényes Hajnalka (2022): Kárpátaljai fiatalok önkéntes tevékenysége a 2022-es orosz-ukrán háború idején. In: Önkéntes Szemle 2(4). 3–26.
Fényes Hajnalka – Pallay Katalin – Mohácsi Márta (2021): A továbbtanulási motivációk és a perzisztencia összefüggései. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Debrecen, CHERD-Hungary 76–90.
Pallay Katalin (2021): Hallgatói életutak az identitás tükrében. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) 22–29.
Pallay Katalin (2021): Hazatérni vagy ottmaradni?: A kárpátaljai mobilis hallgatók letelepedésére ható tényezők vizsgálata. In: Molnár, D. Erzsébet; Molnár, Ferenc (szerk.): Társadalomtudományi tanulmányok: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tanulmánykötete. 255–274.
Pallay Katalin (2021): Hallgatói életutak az identitás tükrében. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ. 22 – 29.
Pallay Katalin (2020): Nemzeti kisebbségi közösségek. In: Pusztai Gabriella (szerk.): Nevelésszociológia. Elméletek, közösségek, kontextusok. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 2020, 159–176.
Pallay Katalin (2020): Social Integration of the Former Transcarpathian Students of the Balassi Institute. In: Central European Journal of Educational Research, 2(3), 82–89.

Pallay, Katalin (2019): Commitment to Motherland and Sense of National Identity Among Mobile Students in Transcarpathia. In: Pedacta, 9 (1), 69–86.

Pallay Katalin (2019): Az ukrán oktatáspolitika hatása a kárpátaljai magyar tannyelvű felsőoktatásra. In: Neveléstudomány. Oktatás – Kutatás – Innováció. 56–72. (Letölthető: https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_2.pdf).

Pusztai Gabriella – Fenyes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019). Dropped-out Students and the Decision to Drop-out in Hungary. In: Central European Journal of Educational Research, 1(1), 31–40. (Letölthető: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/3341/3305).

Karolina Eszter KovacsAgnes Reka DusaZsofia KocsisKatalin PallayTimea SzucsJozsef Palfi (2019): Practical or theoretical persistence?: The investigation of (f)actors influencing students’ persistence at three levels. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ), 9(2), pp. 238–256. (Letölthető: https://akademiai.com/doi/full/10.1556/063.9.2019.1.22).

 Pallay Katalin (2019): Kárpátalja magyar tannyelvű felsőoktatástörténete a szovjet érában. In: Juhász Erika – Endrődy Orsolya (szerk.): Oktatás – gazdaság – társadalom. HERA Évkönyvek VI. Budapest. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. 721–732.

 Pusztai Gabriella – Fényes Hajnalka – Szigeti Fruzsina – Pallay Katalin (2019): KIK A LEMORZSOLÓDÓ HALLGATÓK? In: Pusztai Gabriella – Engler Ágnes – Kocsis Zsófia (szerk.): KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 249–261.

 Kovács Karolina Eszter – Pallay Katalin (2019): TANULÁSI MÓDSZEREK ÉS A TANULMÁNYOK MELLETTI ELKÖTELEZŐDÉS. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 45–54.

 Pallay Katalin (2019): A LEMORZSOLÓDOTT HALLGATÓK DÖNTÉSHOZATALI SAJÁTOSSÁGAI. In: Kovács Klára (szerk.): Lemorzsolódás a felsőoktatásban és a lemorzsolódott hallgatók jellemzői. Debrecen, Debereceni Egyetem (CHERD –H). 12–17.

 Pallay, Katalin (2019): TRANSCARPATHIAN HUNGARIANS IN THE MAZE OF UKRAINIAN EDUCATION POLICY. In: Berghauer-Olasz, Emőke – Gávriljuk, Ilona – Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében: Nemzetközi tudományos konferencia. Beregszász. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. 321–333.

 Zsuzsanna Demeter-KarásziKatalin PallayDorina Anna Tóth (2019): A COMPARATIVE STUDY OF TERMINATION OF STUDENT STATUS IN CENTRAL EUROPE. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation. 3(1). 1–5. https://doi.org/10.1556/2059.2018.06

Pallay Katalin (2018): A BALASSI INTÉZET EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉN VÉGZETT KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK KAPCSOLATHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATA. In: Bodó Barna – Szoták Szilvia (szerk.): Diszciplínák találkozása – nyelvek és kultúrák érintkezése. Budapest. Külgazdasági és Külügyminisztérium, 187–210.

 Pallay Katalin (2018): STUDENT MOBILITY WITH STUDY PURPOSES FROM TRANSCARPATHIA TOWARDS HUNGARY AND SLOVAKIA. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції. Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University. 163–165.

 Pallay, Katalin (2018): THE EXAMINATION OF THE NETWORK OF STUDENTS EMIGRATED FROM TRANSCARPATHIA AND RETURNED TO IT. 533–534. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : Збірник тез доповідей.Munkács, Ukrajna: Mukachevo State University.

Veronika, Bocsi – Tímea, Ceglédi –Zsófia, Kocsis – Karolina, Eszter KovácsKlára, KovácsAnetta, Müller – Katalin, Pallay – Barbara, Éva SzabóFruzsina, Szigeti – Dorina, Anna Tóth (2018): THE DISCOVERY OF THE POSSIBLE REASONS FOR DELAYED GRADUATION AND DROPOUT IN THE LIGHT OF A QUALITATIVE RESEARCH STUDY. In: Journal of Adult Learning Knowledge and Innovation 2:2 paper: 10.1556/2059.02.2018.08

Pallay Katalin (2018): A BALASSI INTÉZET EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐJÉNEK TÖRTÉNETE. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 5–9. (ISSN 0133-2597) (Letölthető: https://www.kulturaeskozosseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=98)

Karászi Zsuzsanna – Pallay KatalinTóth Dorina Anna (2018): A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS KOMPARATÍV ELEMZÉSE. In: Pusztai, Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 28–38. (ISBN 978-963-318-754-8).

Bocsi VeronikaCeglédi TímeaKocsis ZsófiaKovács KarolinaKovács-Nagy KláraMüller Anetta – Pallay Katalin – Szabó BarbaraSzigeti FruzsinaTóth Dorina (2018): A PEDAGÓGUSHALLGATÓK KÉSLELTETT DIPLOMASZERZÉSE INTERJÚK ALAPJÁN. In: Pusztai Gabriella – Szigeti Fruzsina (szerk.): Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 63–90. (ISBN 978-963-318-754-8).

Gabriella Pusztai &; Timea Cegledi: PROFESSIONAL SOCIALISATION IN HIGHER EDUCATION-CHALLENGES OF TEACHER TRAINING IN THE CARPATHIAN BASIN. Oradea – Budapest, Partium – Új Mandatum Kiado. Book review (2018). In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ). 2 pp. 136–140. (DOI: 10.14413/HERJ/8/2/13). (Letölthető: https://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5b45b67c60160)

Pusztai GabriellaPallay Katalin – Joó Orsolya – Farkas János – Cséke Katalin (2018): TWO GAP-FILLING BOOKS ON NON-IMMIGRANT MINORITIES. In: Hungarian Educational Research Journal (HERJ),1. pp. 109–115. (DOI: 10.14413/HERJ/8/1/10). (Letölthető: https://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf90b818985)

Pallay Katalin (2018): THE ROLE OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN THE ACADEMIC MOBILITY OF TRANSCARPATHIAN STUDENts. In: Щербан, Т. Д. (szerk.): «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». Munkács, Ukrajna. Mukachevo State University.166–167.

Pallay, Katalin (2017): TRANSCARPATHIAN STUDENT MOBILITY TOWARDS HUNGARY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN BUDAPEST. In: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. Вип. 2. – С. 225–228.

Pallay Katalin (2017): TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS PERSPEKTÍVÁI A KÁRPÁTALJAI HALLGATÓK KÖRÉBEN. In: Tanulóközpontú oktatás, módszertani megújulás a szakképzésben és a felsőoktatásban. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. 220–233.

Pallay, Katalin (2017): TRANSCARPATHIAN STUDENT MOBILITY TOWARDS HUNGARY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL PREPARATORY INSTITUTE IN BUDAPEST. In: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and Psychology”: collection of scientific articles / ed. board : Tovkanets Hanna (Ed. in Chief) and others. – Mukachevo : MSU publ.- Issue 2 (6). 225–228.

Pallay Katalin (2017): Pusztai Gabriella és Ceglédi Tímea (szerk.): SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓ A FELSŐOKTATÁSBAN. A PEDAGÓGUSKÉPZÉS KIHÍVÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN. Recenzió. In: Kultúra és Közösség. 3. sz. 123–125.

Pallay Katalin (2015): A KÜLSŐ FÜGGETLEN TESZTELÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEK BEREGSZÁSZ KÖZÉPISKOLÁIBAn. In: Acta Academiae Beregsasiensis 1: (14) 295–309.

Pallay Katalin (2015): A TEHETSÉGGONDOZÁS ALAKULÁSÁNAK VÁZLATA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN KÁRPÁTALJÁN. In: LIMES. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve 1: (2) 93–109.

Поллоі К. (2015): ЗБАГАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НАРОДОЗНАВЧИМ ЗМІСТОМ ЯК УМОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. In: Щербан Т. Д. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної науково – практичної конференції, 14–15 травня 2015 р. Мукачево: Mukachevo State University,. pp. 218–220.


Кузьмінський Анатолій Іванович

SCOPUS та Web of Science Core Collection:

Kuzminskyi A. I., Bida O. A., Kuchai O. B., Yezhova O. V., Kuchai T. P.  Іnformation Support of Educationalists as an Important Function of a Postgraduate Education System // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, Issue 3. – P. 263 – 279.

PRIMARY SCHOOL TEACHER’S  SOCLAL COMPETENCE IN THE POSTGRADUATE  EDUCATION (Соціальна компетентність учителя початкової школи в системі  післядипломної освіти) Olena Volodymyrivna, Varetska, Olena Vasylivna, Nikulochkina, Olena Shymonivna, Tonne,  Anatoliy Ivanovych, Kuzminskyi, Olena Anatoliivna,             Bida, Victoria Vitalyevna, Vdovenko //  Revista Româneascã  pentru    Educatie Multidimensionala. – 2019, Volume 11, No 4 Supl. – P. 309 – 327/

Кузьмінський Анатолій Іванович, Кучай Олександр Володимирович, Біда Олена Анатоліївна «Використання польського досвіду підготовки фахівців з інформатики в системі педагогічної освіти  України» / ISSN 2076-8184 Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 68. №6. – С. 206 – 217.

Монографії:

Монографія Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США: монографія/ М. І. Леврінц, А. І. Кузьмінський, LAP  LAMBERT Akademic Publis hing RU 2019. Рига (Латвія). 165c. 6,6 д.а. (Леврінц М. І. – 5 д.а., Кузьмінський А. І. – 1,6 д.а.).

Монографія [Кузьмінський Анатолій Іванович. Інноваційні процеси в освітньому просторі закладу вищої освіти : монографія / А. І. Кузьмінський. – Черкаси : видавець ФОП Кришталь А. С., 2019. – 145с.]

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 3./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 312с.

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 2./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 302с.

Інклюзивна освіта в Україні: Нормативно-правові акти : У 3 ч. – Ч. 1./ Уклад.: А. І. Кузьмінський, Т. І. Бондар  – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – 302с.

Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції: моногр. / П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г. Луценка. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2017. – 272с. (Колектив авторів : П. Біліченко (1.1), О. Зайцева (4.4), Т. Зенченко (2. 1, 2. 2, 2. 3,2. 4), В. Зенченко (4. 3), М. Іващенко (3. 2), К. Касярум (4. 1), М. Коломієць (1. 3), Г. Кузнецова (4.2), А. Кузьмінський (4.5), А. Литвинов (3.1), Г. Луценко (3.4, 3.5), Ю. Скорик (4.5), А. Шерудило (3.3).

Статті:

Кузьмінський А. І. ДОСВІД ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ / Біда О.А., Кучай О. В., Кучай Т. П. // Збірник наукових праць: Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 180. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – С. 28–33.

Анатолій Кузьмінський. Утвердження гуманістичних цінностей у діяльності польських і українських діячів культури й освіти. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2т. / редкол.: Кремень В. Г. (голова); Коцур В. П., Ничкало Н. Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С. О., Лук’янова Л. Б., Вовк М. П., Котун К. В. (члени редколегії). – К. : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.2. – 648с. – С. 294 – 306.

Кузьмінський А. І. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників А. І. Кузьмінський, О. А. Біда / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол. С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. : Міленіум. 2018. Вип. 291. 329с. – С. 129 – 133.

Кузьмінський А. І. Трансформаційні процеси в освітній системі України в контексті цивілізаційних змін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, – №2 (375), 2018. Видавець  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, – Луцьк. – 204с. – С. 11 − 18.

Кузьмінський А. І. Педагогічний людиноцентризм академіка І. А. Зязюна / Вісник Черкаського університету Серія педагогічні науки №2. 2018. – Черкаси : Вид. відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – С. 107 – 113.

Кузьмінський А. І. Громадянська позиція Олександра Антоновича Захаренка – взірець для наслідування / Вісник Черкаського університету Серія Педагогічні науки № 1. 2017. – Черкаси, Видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. С. 75 – 79.

Кузьмінський А. І. Наукова педагогіка у вимірах сучасності // Вісник Черкаського університету, № 7. 2017. серія: Педагогічні науки. Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, – 156с. – С. 72 – 76.

Кузьмінський А. І. Проблеми студентського самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 156. – Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВЦ  ДПУ ім. В. Винниченка, 2017. –320с. – С. 12–25.

Апаtoliу Киzтіnsкуу. Іпtegrative  арргоасhеs оf  Natsve  аnd  foгеign  scholars to pedologi  in the cjntext of  views  of the third millennium. (Анатолій Кузьмінський. Інтеграційні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до педагогічної науки у контексті поглядів третього тисячоліття)./ Порівняльна професійна педагогіка. 6 (2) 2016. Науковий журнал. Англо-українське видання. − Київ-Хмельницький, Редакційно  –  видавничий центрХмельницького національного університету. –  С. 213.  – С. 102 – 108.

Анатолій Кузьмінський Філософія гуманістично спрямованого виховання в житті і творчості Т. Г. Шевченка. / Освіта для сучасності « Еdukacja dla wspolzesnosci :  зб. наук. пр.: у 2т./ Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща – Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. у-тів Європи ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови); Л. Лук’янова. Л. Макаренко, О. Падалка та ін. − Київ: вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. − Т. 1. − 662с. − С. 234 − 240.

Кузьмінський А. І. Людиноценрична педагогіка І. А. Зязюна. Science and Education a new Dimension P – issn  2308 – 5258 e – issn 2308 – 1996 III (26) issue 50, 2015. Pedagogy and Psychology. BUDAPEST, 2015.


Коприва Аттіла Тиберійович

Монографії:

Коприва А. Т. Барвиста феєрія Антона Шепи /Монографія у співавторстві з упорядниками ілюстративного матеріалу: Бровді Р., Русин А. – К.: КИТ, 2016. -128с.; іл.. ІSBN 978-2279-52-8

Статті:

Коприва А. Т. Життя і творчість Золтана Мички (до 70.річчя з дня народження) (підготовано у друк). Вісник ЗАМ, 2019

Коприва А. Т. З історії мистецьких виставок у Мукачеві/Мистецьке віддзеркалення епохи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції за підсумками виставки «золоті сторінки. Українське образотворче мистецтво др. пл. 20 ст.» Науковий збірник. Ужгород, 2019.  С. 121-127.

Коприва А. Т. Художники Закарпаття у Нодьбані. Хроніка та персоналії / А. Т. Коприва // Вісник Закарпатської академії мистецтв . – 2017. – Вип. 9. – С. 20-23.

Коприва А. Т. Барвиста феєрія А. Шепи/ Образ. М №2. Видавництво «Софія-А». – Київ, 2016. – С. 32-55.

Коприва А. Т. Творчий звіт угорських митців Закарпаття (Екскурс у минуле, реалії та перспективи) /Зимовий вернісаж 2016 товариства угорських художників закарпаття ім.. Ревеса І.. В-во «Карпати» – Ужгород, 2016. – С. 6.

Коприва А.Т. Автоматизоване проектування сучасного одягу за мотивами народного костюму угорців Закарпаття / У співавторстві з В.Герасимов, Я.Дулішкович/ Вісник Обудівського університету. Будапешт, 2014. С. 134-142.

Коприва А. Т. Творча та педагогічна діяльність Дьердя Ендреді на Закарпатті та Угорщині. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. Вип. №3. Ужгород, в-о Гражда. – 2013. С 90-97.

Коприва А. Т. Творчість академічного живописця Берталона Карловського. (Фахове видання). Вісник Львівської національної академії мистецтв . Спец випуск (Матеріали конференції „Ерделівські читання”. Львів – 2008. – С. 218-224.

Коприва А. Т. Композиція угорської вишивки Закарпаття. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Вип. №12. Харків, 2008.

Коприва А. Т. A ruszin és magyar ingek változatai Kárpátalján a XIX – XX. Században (Різновиди русинських та угорських сорочок на Закарпатті). (Фахове видання  Угорщини). Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény,ruszin nemzetiség néprajzából (Дослідження з етнографії угорських болгар, греків, поляків, арм’ян, русинів). Том 6. Будапешт. – 2006. – С. 101-124.

Коприва А. Т. A kárpátaljai Rahói járású Felsőapsa (Verhnye Vogyane) népviseletének szerkezete és etnikumközi sajátosságai (Структура та етнічні особливості народного костюму с. Верхнє Водяне, Рахівського р-ну). Збірник статей -„Kőzős út”. Спільне видання Педагогічного інституту ім. Ш.Тешедік (Угорщина) та Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ (Україна). Ужгород, 2006. – С. 121-132.

Кopriva А. A kárpátaljai magyarok népviselete és az egyes öltözetdarabok díszítő­ elemei (Народний костюм закарпатських угорців та декоративне оздоблення окремих елементів одягу). A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Annales Musei Debreceniensis de Friderico Deri nominati) 2004. A debreceni Déri Múzeum kiadványai LXXVII. – Debrecen: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005. –  С. 241-250.

Коприва А. Т. Народний костюм гуцулів с. Чорна Тиса. Ґенеза та структурні особливості. (Фахове видання). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2004. – № 5. – С. 38­44.

Коприва А. Т. Сакральна вишивка угорців Закарпаття XVII – XIX ст. (На основі матеріалів по інвентаризації реформаторських церков з 1995 – 2000 рр.). Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – Харків: Харківська державна академія дизайну та мистецтв, 2003. –  № 3. – С. 79 – 86.