Közösségek rejtett kapcsolatai és a kinetikus iskolarajz (KSD) – A módszer és alkalmazási lehetőségei

Az iskolások életében különösen meghatározó szerepet tölt be a társak jelenléte, így többek között a csoportokba szerveződés körülményei, a társas alakzatokban betöltött szerepek, valamint a baráti kapcsolatok nyomán átélt élmények, emlékek is kardiná- lis töltéssel...

2022.09.05. 0
A Kárpát-medence földrajza – Természet, társadalom, gazdaság, néprajz (Monográfia)

A kötet egy évtizeddel követi az Akadémiai Kiadó gondozásában napvilágot látott azonos című, a témában készült eddigi legnagyobb szabású összefoglalást. A munka célja nem a nevezett műnél mélyebb és alaposabb elemzés készítése volt, inkább egy olyan összeállítás,...

2022.08.04. 0
A kommunikáció pszichológiai-pedagógiai útvesztői

Minden emberre jellemző valamilyen mértékben a kommunikációs szükséglet: a szoci- ális kapcsolatok ápolásának igénye, az új benyomások, érzések keresése, a tudásvágy, illetve az, hogy személyes érzéseit és véleményét másokkal megossza. Egyrészről a be- széd a...

2022.06.20. 0
Інноваційне середовище в початковій школі

У монографії розглядаються умови й проблеми створення інноваційного середови- ща в початковій школі, сутність і особливості інноваційних педагогічних техноло-...

2022.06.20. 0
Belpolitikai harc a Magyar Királyságban a XVII. század 60-as éveiben (Az 1664–1670. évi főnemesi összeesküvés)

Az Örökségünk Könyvtára című könyvsorozatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2020 folyamán indította útjára a kárpátaljai magyar közösség kultúrájának ápolása és a magyar kultúrának az ukrán nemzet tagjai körében történő bemutatása,...

2022.06.13. 0
A Nagydobronyi Rózsakert (fajtabemutató)

Az oktatási segédlet egyetemi képzésben részt vevő biológus és kertészmérnök hallgatók, valamint amatőr kertészek számára nyújt rendszerezett ismereteket nemesített rózsafajták felismeréséhez. A kiadvány gazdagon illusztrált formában mutatja be a nagydobronyi főiskolai...

2022.05.02. 0
10 éves a Fodor István Kutatóközpont – Célok, feladatok, eredmények

A kiadvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2011-ben alapí- tott Fodor István Kutatóközpontjának történeti hátteréről, működéséről, célki- tűzéseiről, működési egységeiről, intézményközi kapcsolatairól, megalapítását követő első 10 évének...

2022.05.02. 0
Hidrobiológia

A kiadvány egyetemi képzésben részt vevő biológushallgatók számára nyújt rendsze- rezett szaktárgyi ismereteket hidrobiológia tárgyból. A kötet gazdagon illusztrált for- mában öleli fel a hidrobiológia, valamint rokon tudományterületeinek ismeretanyagát, ukrajnai és...

2022.05.02. 0
Трансільванські князі роду Ракоці та пам’ять про них на Закарпатті (Монографія)

У монографії змальовано життя і діяльність представників князівської родини Ракоці, їх визвольну боротьбу та пов’язані з ними визначні місця Закарпаття....

2022.03.29. 0
Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти (Монографія)

У монографії висвітлено питання угорсько-українських зв’язків, а саме: мовної інтерференції і мовознавчих контактів, зокрема етимології гунґаризмів, поширених у...

2021.12.16. 0
Kárpátalja története. Örökség és kihívások

A kiadvány a mai Kárpátalja területének történetét mutatja be az őskortól a jelenkorig; összefoglaló jellegű munka, ahol a szerzők által fontosnak tartott témakörök lettek megjelenítve. Ajánljuk mindazoknak, akik betekintést kívánnak nyerni a mai értelemben vett Kárpátalja...

2021.11.30. 0
Magyar–ukrán nyelvészeti szakszótár

A Magyar–ukrán nyelvészeti szakszótár a legfontosabb nyelvi fogalmakat gyűjti össze a hangtantól a stilisztikáig. Ezáltal a kárpátaljai magyar anyanyelvű diákok az oktatási folyamat minden szintjén haszonnal forgathatják. Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai...

2021.09.22. 0
Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Покликаючись на вимоги цієї системи, держава запровадила єдиний механізм проходження вступних...

2021.06.11. 0
Társadalomtudományi Tanulmányok

Tanulmánykötetünk első fejezetében a 19. századi nemzetiségi kérdés és törvényhozás változó tartalmának magyarországi összefüggéseivel foglalkozik. Az itt található írások olyan kérdéseket vizsgálnak, mint az 1860-as években kidolgozott nemzetiségi törvényjavaslatok...

2021.04.22. 0
Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár

Nemzetközi tudományos szeminárium Beregszász, 2019. május 23–24 Tanulmánykötet A kiadvány a 2019. május 23–24-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke által rendezett Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár című nemzetközi...

2020.11.27. 0
A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében

Ukrajna 2005. május 19-én csatlakozott a bolognai folyamathoz. A bolognai rendszerre hivatkozva egységes felvételi mechanizmust vezettek be. 2005-ben létrehozták az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központot, hogy felmérjék a felvételizők tárgyi tudását. 2008-tól tették...

2020.11.27. 0