A Nagydobronyi Rózsakert (fajtabemutató)

Az oktatási segédlet egyetemi képzésben részt vevő biológus és kertészmérnök hallgatók, valamint amatőr kertészek számára nyújt rendszerezett ismereteket nemesített rózsafajták felismeréséhez. A kiadvány gazdagon illusztrált formában mutatja be a nagydobronyi főiskolai...

2022.05.02. 0
10 éves a Fodor István Kutatóközpont – Célok, feladatok, eredmények

A kiadvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2011-ben alapí- tott Fodor István Kutatóközpontjának történeti hátteréről, működéséről, célki- tűzéseiről, működési egységeiről, intézményközi kapcsolatairól, megalapítását követő első 10 évének...

2022.05.02. 0
Hidrobiológia

A kiadvány egyetemi képzésben részt vevő biológushallgatók számára nyújt rendsze- rezett szaktárgyi ismereteket hidrobiológia tárgyból. A kötet gazdagon illusztrált for- mában öleli fel a hidrobiológia, valamint rokon tudományterületeinek ismeretanyagát, ukrajnai és...

2022.05.02. 0
Трансільванські князі роду Ракоці та пам’ять про них на Закарпатті (Монографія)

У монографії змальовано життя і діяльність представників князівської родини Ракоці, їх визвольну боротьбу та пов’язані з ними визначні місця Закарпаття....

2022.03.29. 0
Hungaro-Ucrainica. Угорсько-українські зв’язки: мовна інтерференція і мовознавчі контакти (Монографія)

У монографії висвітлено питання угорсько-українських зв’язків, а саме: мовної інтерференції і мовознавчих контактів, зокрема етимології гунґаризмів, поширених у...

2021.12.16. 0
Kárpátalja története. Örökség és kihívások

A kiadvány a mai Kárpátalja területének történetét mutatja be az őskortól a jelenkorig; összefoglaló jellegű munka, ahol a szerzők által fontosnak tartott témakörök lettek megjelenítve. Ajánljuk mindazoknak, akik betekintést kívánnak nyerni a mai értelemben vett Kárpátalja...

2021.11.30. 0
Magyar–ukrán nyelvészeti szakszótár

A Magyar–ukrán nyelvészeti szakszótár a legfontosabb nyelvi fogalmakat gyűjti össze a hangtantól a stilisztikáig. Ezáltal a kárpátaljai magyar anyanyelvű diákok az oktatási folyamat minden szintjén haszonnal forgathatják. Kiadásra javasolta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai...

2021.09.22. 0
Стан освіти на Закарпатті у світлі результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року

19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського процесу. Покликаючись на вимоги цієї системи, держава запровадила єдиний механізм проходження вступних...

2021.06.11. 0
Társadalomtudományi Tanulmányok

Tanulmánykötetünk első fejezetében a 19. századi nemzetiségi kérdés és törvényhozás változó tartalmának magyarországi összefüggéseivel foglalkozik. Az itt található írások olyan kérdéseket vizsgálnak, mint az 1860-as években kidolgozott nemzetiségi törvényjavaslatok...

2021.04.22. 0
Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár

Nemzetközi tudományos szeminárium Beregszász, 2019. május 23–24 Tanulmánykötet A kiadvány a 2019. május 23–24-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszéke által rendezett Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár című nemzetközi...

2020.11.27. 0
A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredményeinek tükrében

Ukrajna 2005. május 19-én csatlakozott a bolognai folyamathoz. A bolognai rendszerre hivatkozva egységes felvételi mechanizmust vezettek be. 2005-ben létrehozták az Ukrán Oktatás-minőségértékelő Központot, hogy felmérjék a felvételizők tárgyi tudását. 2008-tól tették...

2020.11.27. 0
Módszertani kézikönyv kárpátaljai Környezettudományi terepgyakorlatokhoz

A kiadvány gazdagon illusztrált formában közöl hasznos ismereteket Kárpátalja védett területeinek természetrajzi viszonyairól, elhelyezkedéséről, az illetékes területi szervek elérhetőségeiről, valamint az itt előforduló természetismereti, illetve természetvédelmi...

2020.11.16. 0
Advanced English for Mathematicians – Textbook – Third, extended edition

Our age is the age of communication. In the atmosphere of constantly developing scientific technologies we have to resort to various kinds of communication to tackle appropriate subjects. For the future specialists in the sphere of mathematics and informatics such a kind of communication includes...

2020.11.16. 0
Антропонімічний вимір постмодерної літератури

Монографія є продовженням дослідження «Антропонімічний вимір американ-ського романтизму». Базуючись на теоретичних засадах, викладених у попередній розвідці, а...

2020.11.16. 0
Словотворча прагматика у сучасній англійській мові

Монографію присвячено вивченню комунікативно-прагматичного та словотвірного ас-пектів різних похідних утворень, які функціонують у межах іллокутивних дієслів...

2020.11.16. 0
A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján

Kiadványunk a fejedelmi Rákóczi-család tagjait, a szabadságért folytatott küzdelmeiket, valamint a kárpátaljai Rákóczi-kor emlékhelyeit ajánlja az olvasók figyelmébe. Népszerű formában, de mégis tudományos igénnyel tekintjük át a vidékünkön végbement vonatkozó...

2020.10.05. 0