Українське відділення кафедри філології

Контакти:

Поштова адреса: Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, кафедра філології, українське відділення
90202 м. Берегове, пл. Кошута, 6, Україна.
Телефон: 031-41-429-76 (139)
Факс: 031-41-2-34-62
E-mail: niki@kmf.uz.ua
Місцезнаходження кафедри: аудиторія 227, другий поверх, головного корпусу ЗУІ, за адресою площа Кошута, 6.

 Коротка історія кафедри

Протягом 1997-2004 років фахівці української філології працювали у складі кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Як окрема структурна одиниця українське відділення кафедри філології діє з 2004 року.  Українське відділення кафедри філології забезпечує викладання фахових дисциплін на спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)» на освітньому рівні «Бакалавр» та на спеціальності «Філологія (українська мова та література)» на освітньому рівні «Магітр».  Крім цього, спеціалісти кафедри викладають практичний курс української мови на всіх спеціальностях нашого навчального закладу.

Наші партнери

Українське відділення кафедри філології проводить активну співпрацю та організовує спільні заходи як і з вітчизняними, так і із закордонними вишами, зокрема:

 • Ужгородським національним університетом,
 • Університетом ім. Лоранда Етвеша(Угорщина);
 • Ніредьгазьким університетом (Угорщина);
 • Пряшівським університетом (Словаччина)
 • Львівським національним університетомімені Івана Франка;
 • Київським національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова.

Викладачі кафедри

БЕРЕГСАСІ АНІКО ФЕРЕНЦІВНА, к.ф.н., завідувачка кафедри

Сфера наукових зацікавлень: соціолінгвістика, проблеми двомовності, мовне планування, планування освітнього процесу, методика викладання угорської мови як іноземної

Публікації: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038809&paging=1;1000

Публікації в Scopus або Web of Science:

 1. Берегсасі А., Коложварі-Нодь Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172.
 2. Черничко С., Берегсасі А.: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3
 3. Берегсасі А., Черничко С.: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001
 4. Берегсасі А., Черничко С.: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.

Головні публікації останніх років:

 1. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.
 2. Beregszászi, Anikó: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma és oktatásának céljai a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Karádi, Zsolt; Pethő, József (szerk.) Az empíriától az elméletig: tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Magyarország, Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) pp. 41-52.
 3. Beregszászi, Anikó: Defficiles nugae: Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. In: Hires-László, Kornélia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2016) pp. 209-218.
 4. Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István. A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 16: 1 Paper: 1, 23 p. (2016)
 5. Beregszászi, Anikó: A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában, Budapest, Magyarország: Tinta Könyvkiadó (2012), 112 p.
КРАВЕЦЬ ЛАРИСА ВІКТОРІВНА, доктор філологічних наук, професор, мовознавиця

Напрям наукової діяльності:лінгвостилістика, когнітивна поетика, лінгвокультурологія, культура мови, теорія тек­сту.

Список публікацій:https://scholar.google.com.ua/citations?user=RB36U-4AAAAJ&hl=ru

Головні публікації останніх років:

 1. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.
 2. Кравець Л. В. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. – К.: ВЦ “Академія”, 2012. – 416 с.
 3. Кравець Л. В. Проблема тексту в сучасних лінгвістичних дослідженнях // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство): Збірник наукових праць / За ред. Академіка Л. І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 259 с. – С. 18 – 26.
 4. Кравець Л. В. Стилістика тексту : навчально-методичний посібник. – Харків : Вид-во Іванченко І. С., 2015. – 72 с.
 5. Кравець Л. В. Мовна комунікація в Інтернет-просторі //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): Збірник наукових праць. – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2016. – Вип. 23. – С. 114 – 118.
 6. Рідна мова в полікультурному середовищі //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 50. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С. 76 – 79.

 

Кравець Л. В. – автор понад 100 публікацій, серед яких монографія, навчальні посібники, статті в «Енциклопедії сучасної України». Член редакційної колегії «InterculturalCommunication»http://www.interculturalwsge.com/-,1205.html; наукового часопису НПУ імені М.П.Драгоманова «Філологічні науки (мовознавство і літературознавство», Серія 8; збірника наукових праць ХНПУ імені Г. Сковороди та Харківського історико-філологічного товариства «Український світ у наукових парадигмах».

БАРАНЬ ЄЛИЗАВЕТА БАЛАЖІВНА, PhD (доктор філософії у філологічних науках), в.о. доцента, мовознавиця

Напрям наукової діяльності: проблеми українсько-угорських міжмовних контактів, українська та угорська лексикографія, засоби покращення викладання української мови в школах з мовами національних меншин, історія української лінгвоукраїністики в Угорщині

Список публікацій:https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019170&paging=1;20

Головні публікації останніх років:

 1. Ilona Huszti, Erzsébet Bárány, István Csernicskó Bilingual education: the best solution for Hungarians in Ukraine, In:Compare: A Journal of Comparative and International Education. 1–8. https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1602968
 2. Барань Єлизавета, Еміль Балецький – дослідник закарпатських українських говорів (другий етап наукової діяльності). До 100-річчя від дня народження. Studia Slavica Hung. 64/1 (2019). 13–26.
 3. Барань Єлизавета, Шандор Бонкало – дослідник української мови, діалектології та літератури STUDIA SLAVICA ACADEMIA ES CIENTIARUM HUNGARICAE 63: 1 pp. 9-18. , 10 p.(2018) https://doi.org/10.1556/060.2018.63.1.2
 4. Барань Єлизавета, З історії українсько-угорської та угорсько-української лексикографії In: Г. Скрипник (гол. редактор) – IX Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей : (До 100-річчя Національної академії наук України) Kijev, Ukrajna : NANU IMFE im. Rilszkovo, (2018) 578-587. , 10 p. Б https://orcid.org/0000-0001-8395-5475
 5. Барань, Єлизавета, Ласло Деже – дослідник української діалектології STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE61: 2 387-396., 10 p. (2016) https://doi.org/10.1556/060.2016.61.2.10
ТУРЯНИЦЯ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ, кандидат філологічних наук, в.о. професора, літературознавець

Напрям наукової діяльності: фольклор, література, література Закарпаття

Головні публікації останніх років:

 1. Туряниця Ю.Д. Сніжинки мої світанкові // Поезії Анни Кобаль-Говерлянки. Упорядкування, вступна стаття, загальна редакція .- Ужгород, „Мистецька лінія”, 2003. с. 40.
 2. Туряниця Ю.Д. Як Ерла стала Говерлою // Легенди – бувальщини Карпат. Ужгород „Краєвиди Карпат”, 2003. с. 28.
 3. Туряниця Ю.Д. Бакалаврська кваліфікаційна робота. Навчально-методичний посібник для студентів філологів. Хуст, 2005. с. 22.
 4. Туряниця Ю.Д. Про Весну Красну і Великдень. Легенди – бувальщини. Для дітей і батьків. Ужгород, „Мистецька лінія”, 2006. 32 с.
 5. Туряниця Ю.Д. Про пухнасту кицьку Сімку. Сказання-бувальщини. Для малят і дітей молодшого шкільного віку. Ужгород, 2007. с. 24.
КОРДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, кандидат філологічних наук, в.о. доцента, літературознавець

Напрям наукової діяльності: українська проза епохи кінця ХІХ – ХХ ст.

Список публікацій:https://scholar.google.com/citations?user=aJYViC8AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Головні публікації останніх років:

 1. Кордонець О. Тема національного відродження на Закарпатті у повісті Богдана Лепкого «Зірка» // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 1 (29). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. С.77-81.
 2. Кордонець О. Осінні мотиви в ліриці Тараса Шевченка та Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 1 (31). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. С.107-112.
 3. Кордонець О. Осмислення концепту щастя в мініатюрах Богдана Лепкого «Цвіт щастя» та «Щастя» Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (34). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2015. С.55-59.
 4. Кордонець О. Лабораторія митця в мініатюрі «Хочу писати» Богдана Лепкого // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (36). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. С.151-155.
 5. Кордонець О. Трагізм дитячої долі на війні у новелах «Діточа пригода» Василя Стефаника та «Двоє дітей» Богдана Лепкого // Україністика в Угорщині та поза її межами: Матеріали міжнародного наукового форуму (Ніредьгаза, 11-12 жовтня 2018 року). Ужгород: РІК-У, 2019. С.163-169.
ЧОНКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА, кандидат філологічних наук, в.о. доцента,літературознавиця

Напрям наукової діяльності: сучасна українська література, теорія літератури, методика викладання, компаративістика

Список публікацій:https://scholar.google.com.ua/citations?user=9FPYVh8AAAAJ&hl=uk

Головні публікації останніх років:

 1. Чонка, Т. С. Діалог “автор – герой – читач” у творчості Володимира Набокова[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.06 – теорія літератури / Чонка Тетяна Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
 2. Чонка Т.С. Творчі паралелі: Бруно Шульц і Володимир Набоков (спроба інтерпретаційного прочитання)//Пограниччя: Польща/Україна. Польсько-український науковий інтердисциплінарний щорічник. – Дрогобич: Коло, 2007. – С. 173 – 182.
 3. Чонка Т.До проблеми викладання сучасної літератури в школі: буденно про головне у ТСН-ках Юрія Андруховича / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 300-304.
 4. Чонка Т.«Тема еміграції в сучасній українській літературі (за романами Ірен Роздобудько)» / Т. Чонка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 23. – С. с.372-378.
 5. Чонка Т.С. Проблеми сучасності крізь призму літературної інтерпретації: література про літературу // Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія” 2019 Випуск 38. – с. 174 – 182.
ВАЙДИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, магістр філології, аспіранткаДДПУ ім. І. Франка,старший викладач, мовознавиця, педагогиня

Напрям наукової діяльності: педагогіка,історія педагогіки, словацька мова та література, методика викладання української мови

Список публікацій: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=Bz8KUg8AAAAJ

Головні публікації останніх років:

 1. Вайдич Т. Внесок Івана Панькевича у розвиток мовної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду / Т. Вайдич// Молодий вчений. – 2017. – №4.3(44.3). – С. 25-28.
 2. Вайдич Т. Особливості розвитку системи освіти на закарпатських землях міжвоєнного періоду / Т. Вайдич// Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – №11(154). – С. 145-150.
 3. Вайдич Т. Історико-етнографічні дослідження Івана Панькевича крізь призму педагогічної регіоналістики / Т. Вайдич // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб.наук.пр./за ред. проф. Тетяни Степанової. №3 (62), вересень 2018.-Т.2. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – 47-51 с.
 4. Вайдич Т. Нестандартні підходи до вивчен-ня практичного курсу української мови у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ/ Т. Вайдич // Україністика в Угорщині та поза її межами. Матеріали міжнародного наукового форуму 11-12 жовтня 2018 р., Ніредьгазький університет// Ужгород: РІК-У, 2019. – С. 199-203.
 5. Вайдич Т. Спадщина Івана Панькевича в сучасній педагогічній історіографії/ Т. Вайдич // Zbiór artykułów naukowych / «Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii» (29.04.2018 – 30.04.2018). – Warszawa: Wydawca: z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – С. 49 – 51.
ЛІБАК НАТАЛКА АНДРІЇВНА, магістр філології, старший викладач,координатор українського відділення кафедри філології,мовознавиця

Напрям наукової діяльності: українська діалектологія, лексикологія, лексикографія, методика викладання української мови

Список публікацій: https://orcid.org/0000-0002-0200-4668?fbclid=IwAR3XygSL0gGYWtgIum-cOW0gs58Hx1ebXhIyx4vv0DlrOxn7VfWwAcN9qsc

Головні публікації останніх років:

 1. Ukránmagyarkisszótár.BárányErzsébet, DzsandaGalina, KótyukIstván, LibákNatália, Margitics

Katalin, Csernicskó István (szerk.). Ungvár–Beregszász: PoliPrint–KMF, 2008 (2. kiadás 2015).

 1. Ukránmagyarkisszótár.BárányErzsébet, Csernicskó István, KótyukIstván, LibákNatália, MargiticsKatalin (szerk.). II. RákócziFerencKárpátaljaiMagyarFőiskola. Ungvár–Beregszász, 2015.
 2. Лібак Наталія, Групи найновішої лексики у Великому тлумачному словнику української

мови.//LIMES: Науковий вісник Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Beregszász– Ungvár, 2017. 135-143.

 1. Лібак Наталія, Неологізми у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за

редакцією В.Т.Бусел. // MulticulturalismandDiversityinthe 21stCenturyc. NemzetköziTudományosKonferencia.Absztraktkötet. Beregszász, II. RákócziFerencKárpátaljaiMagyarFőiskola. 2018. március 27–28. 200–203.

 1. Libak Natalka Джерельна база і лексичний склад Великого тлумачного словника української мови. //KatalinBalázs, Ioan Herbil (red.) Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Facultatea de Litere Departmentul de limbi şi literaturi slave. Cluj-Napoca: Casa Cārţi de Ştiinţā, România. Anul VII, nr. 1/2019. 255–264.

 

ПЕВСЕ АНДРЕЯ АНДРІЇЇВНА, магістр філології, викладач,координатор українського відділення кафедри філології,мовознавиця

Напрям наукової діяльності: педагогіка, методика викладання української та угорської мов, вступ до мовознавства

Список публікацій:https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=pWbWkzwAAAAJ

Головні публікації останніх років:

 1. Певсе Андрея. Специфіка та проблематика вивчення української мови угорськомовним населенням на Закарпатті. “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 3rd International Scientific Conference. November 23, 2018, Stuttgart, Germany. ─ С. 73─78 .
 2. Slaboshevska T., Pevse А.The technology for organizing multimedia future’s teachers training. KELM (knowledge, education, law, management). Fundacja “Oświata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO”. 2017. № 4 (20). Р. 333‑347
 3. Певсе А.А.Структура підготовки майбутніх учителів-філологів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійно-педагогічної діяльності Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Випуск СXХХVІІ (137). –  (Серія педагогічні науки)
 4. Певсе А.А.Психолого-педагогічні умови створення і використання комп’ютерних програм навчального призначення з філології для формування інформаційної культури Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Випуск 31 : збірник наукових праць / за науковою ред. академіка В. І. Бондаря. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.
 5. Макаренко Л.Л., Певсе А.А. Соціокультурний аспект формування інформаційної культури сучасного педагога Тенденції сучасної підготовки майбутніх учитлів початкової школи: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Умань : Візаві,2019. – С.89-92.
ПАВЛОВИЧ ЮДІТА ПАВЛІВНА, кандидат педагогічних наук,викладач,педагогиня

Напрям наукової діяльності: педагогіка

Список публікацій:https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=RzRZyK0AAAAJ

Головні публікації останніх років:

 1. Павлович Ю. П. Рання іншомовна освіта в системі безперервної іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки / Ю. П. Павлович // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2014 – № 3. – С. 80 – 82.
 2. Павлович Ю. П. Теоретико-методологічні засади формування змісту ранньої іншомовної освіти в Польщі наприкінці ХХ ст. / Ю.П. Павлович // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: збірник наукових праць Кримського гуманітарного університету. – Ялта, 2014. – т. 44, ч. 2. – С. 211 – 216.
 3. Павлович Ю. П. Реформаторські зміни в ранній іншомовній освіті Чеської Республіки (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Ю. П. Павлович // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2016. – т. 20 (1–2016). – С. 377 – 382.
 4. Павлович Ю. П. Основні підходи до формування змісту навчання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки / Ю. П. Павлович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 11(54). – С.31 – 34.
 5. Павлович Ю. П. Використання досвіду реформування змісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в іншомовній освіті України // М. І. Тадеєва, Ю. П. Павлович / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2017. – Вип. 16 (59). – С. 276 – 279.
ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, магістр філології, аспірант МДУ,стажист, педагог

Напрям наукової діяльності: педагогіка

Головні напрями досліджень кафедри

Загальна тема наукових досліджень кафедри філології – «Актуальні проблеми філології та педагогічної освіти у полікультурному середовищі».

У сфері наукових зацікавлень викладачів відділення перебувають такі теми:

 • угорсько-українські міжмовні контакти
 • діалектні говори Закарпаття
 • українська усна народна творчість
 • література Закарпаття
 • українська модерна література кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 • методика викладання української мови і літератури в національних школах.

 

Щорічні заходи кафедри

 • участь студентів у перекладацькому таборі Народної Школи села Лакітелек;
 • «Фаховий день» для студентів українського відділення кафедри філології;
 • конкурс на кращого знавця української мови до Дня української писемності;
 • зустрічі із відомими письменниками;
 • літературні вечори;
 • студентські постановки сценічних вистав українських письменників;
 •  навчальні поїздкиу межах фольклорно-діалектологічної практики.