Magyar Tanszéki Csoport

Elérhetőségek

Levelezési cím:
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Filológiai Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna.

Telefon: 8-241-429-76, 139-es mellék (Kárpátalja más járásaiból)

+380 3141 429 76, 139-es mellék (külföldről)

Fax: (8-241) -234-62.

E-mail: magyartanszek@kmf.uz.ua

Web: http://kmf.uz.ua

A tanszék a főiskola Kossuth tér 6. sz. alatti főépületének II. szintjén, a 223. teremben található.A tanszék rövid története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszéke 1998-ban jött létre a Nyelvészeti Tanszéki Csoport átszervezésével. A 2005/2006-os tanévig Nyelvészeti Tanszék néven működött. A Magyar Tanszéki Csoport 2006 szeptemberétől vált önálló egységgé. A tanszéki csoport oktatói az intézmény magyar, angol, ukrán szakjain oktatnak nyelvészeti és irodalmi diszciplínákat. Emellett rendszeresen részt vesznek az ERASMUS+ oktatói mobilitási programokban is, melynek keretein belül több határon túli egyetemen is tartottak már előadásokat.

Fontosabb partnereink

Tanszékünk a nemzetközi oktatási és tudományos együttműködés keretében együttműködési szerződést kötött az MTA Nyelvtudományi és Kisebbségkutató Intézetével, KGRE Magyar Nyelvtudományi Tanszékével, az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszéki Csoportjával, a szlovákiai Gramma Nyelvi Irodával stb. Szoros kapcsolatot tartunk fenn továbbá a Nyitrai Konstantin Filozofus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karával, a Selye János Egyetemmel és más határon túli régiókban működő felsőoktatási intézményekkel, valamint több ukrajnai (mint például a kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetemmel, az Ungvári Nemzeti Egyetemmel stb.) és számos más magyarországi intézménnyel.

Oktatóink

Dr. Beregszászi Anikó, PhD, tanszékvezető

Kutatási területek: szociolingvisztika, nyelvi tervezés, oktatástervezés, a magyar mint anyanyelv oktatásának módszertana

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038809&paging=1;1000

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

1.       Берегсасі А., Коложварі-Нодь Е.: Az olvasás és az írás tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban. Magyar Nyelvőr 143(2019)/2: 151–172.

2.       Черничко С., Берегсасі А.: Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 18(2019)/2: 269–293. https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3

3.       Берегсасі А., Черничко С.: A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány XVI (2016)/1. doi: http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2016.1.001

4.       Берегсасі А., Черничко С.: Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

1.       Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.

2.       Beregszászi, Anikó: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma és oktatásának céljai a kárpátaljai magyar középiskolákban. In: Karádi, Zsolt; Pethő, József (szerk.) Az empíriától az elméletig: tanulmányok a nyelv- és az irodalomtudományok köréből. Nyíregyháza, Magyarország, Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) pp. 41-52.

3.       Beregszászi, Anikó: Defficiles nugae: Terhes semmiségek a középiskolai magyar nyelv tantervben. In: Hires-László, Kornélia (szerk.) Nyelvhasználat, kétnyelvűség: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból II. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2016) pp. 209-218.

4.       Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István. A pénz beszél: a mai Kárpátalja területén osztozó birodalmak nyelvpolitikája a bankjegyeken megjelenő nyelvek tükrében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 16: 1 Paper: 1, 23 p. (2016)

5.       Beregszászi, Anikó: A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5–9. osztályában, Budapest, Magyarország: Tinta Könyvkiadó (2012), 112 p.

Dr. Gazdag Vilmos, PhD, tanszéki adminisztrátor

Kutatási területek: szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, kölcsönszóhasználat

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10030119&paging=1;100

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

1.       Gazdag, Vilmos: Szesztra – egy kiveszett szláv jövevényszó regionális újrakölcsönzéséről. Magyar Nyelv 115. évf. 2019: 4. 460-467. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/19-4/GazdagV_MNy_19-4.pdf

2.       Gazdag Vilmos: Másodnyelvi homonimák a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelv 114. évf. 2018: 3. szám 347–359. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/18-3/GazdagV_MNy_18-3.pdf

3.       Gazdag Vilmos: Csernicskó István: Nyelvpolitika a háborús Ukrajnában. Magyar Nyelvőr 140. évfolyam 2016: 1. 107-110. http://nyelvor.c3.hu/period/1401/140109.pdf

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

1.       Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat archaizálódó szovjetizmusai egy kérdőíves felmérés adatai alapján. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 54-64.

2.       Gazdag, Vilmos: Segédkönyv a szláv–magyar nyelvi kapcsolatok tanulmányozásához. Ungvár, Ukrajna, Beregszász, Ukrajna: RIK-U Kiadó (2018), 124 p.

3.       Gazdag, Vilmos: A kárpátaljai magyar nyelvjárásokban meghonosodott keleti szláv kölcsönszavak alakváltozatainak létrejöttéről. HUNGARO-RUTHENICA 2018: VIII pp. 69-77., 9 p. (2018)

4.       Gazdag, Vilmos: Az államnyelvi hatás tükröződése a kárpátaljai magyar hírportálok nyelvhasználatában In: Novák, Anikó (szerk.) KÖLCSÖNÖS ÁTSZÖVŐDÉSEK: A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2016. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból. Budapest, Magyarország: Külgazdasági és Külügyminisztérium, (2017) pp. 185-198.

5.       Gazdag, Vilmos (szerk.): Українсько-угорський словник лінгвістичних термінів (Ukrán-magyar nyelvészeti szakszótár), Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2016), 164 p.

Prof. Csernicskó István, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont igazgatója, nyelvész

Kutatási területek: szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, nyelvpolitika, nyelvi jogok

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10025913&paging=1;1000

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

1.       Fedinec Csilla — Csernicskó István: The People of the “Five Hundred Villages”: Hungarians, Rusyns, Jews, and Roma in the Transcarpathian Region in Austria–Hungary. In: Markian Prokopovych; Carl Bethke; Tamara Scheer eds. Language Diversity in the Late Habsburg Empire. Leiden: Brill Academic Publishers, 2019. 160–195

2.       Laihonen, Petteri — Csernicskó, István: Expanding Marginality: Linguascaping a Transcarpathian Spa in Sout-Western Ukraine. In: Sjakk Kroon and Jos Swanenberg eds. Language and Culture on the Margins: Global/Local Interactions. New York–London: Routledge, 2019. 145–164.

3.       Ilona Huszti, István Csernicskó & Erzsébet Bárány (2019): Bilingual education:the best solution for Hungarians in Ukraine? / Compare: A Journal of Comparative and International Education. DOI: 10.1080/03057925.2019.1602968

4.       Черничко С., Берегсасі А. (Csernicskó I., Beregszászi A.): Different states, same practices: visual construction of language policy on banknotes in the territory of present-day Transcarpathia. Language Policy 2018 https://doi.org/10.1007/s10993-018-9485-3

5.       Берегсасі А., Черничко С. (Beregszászi A., Csernicskó I.): Kidobott pénz vagy megtérülő befektetés? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. Magyar Nyelvőr 141 (2017)/3: 292–309.

6.       Черничко С., Фединець Ч. (Csernicskó I., Fedinec C.): Four Language Laws of Ukraine. International Journal on Minority and Group Rights 23 (2016): 560–582. DOI: 10.1163/15718115-02401004

7.       Черничко С. (Csernicskó I.): A változás megragadása a nyelvi tájképben: Kárpátalja példája. Magyar Nyelv  112 (2016)/1: 50–62.

8.       Черничко С., Лайхонен, П. (Csernicskó I., Laihonen P.): Hybrid practices meet nation-state language policies: Transcarpathia in the twentieth century and today. Multilingua: Journal of crocc-cultural and interlanguage communication 35/1 (2016): 1–30. DOI: 10.1515/multi-2014-0073

9.       Черничко С., Фединець Ч. (Csernicskó I., Fedinec C.): Nyelvpolitika Ukrajnában, 2015. március. Magyar Nyelvőr 2015 (139) /2: 145–156.

10.   Черничко С., Ференц В. (Csernicskó I., Ferenc V.): Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation. Nationalities Papers Vol. 42 (2014), No. 3: 399–425. DOI: 10.1080/00905992.2013.867933

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

1.       Csernicskó, István: Nyelvpolitika határok nélkül. MAGYAR TUDOMÁNY 181: 02 pp. 164-176., 13 p. (2020)

2.       Beregszászi, Anikó; Csernicskó, István: Гроші та (мовна) політика: Візуальна конструкція мовної політики на банкнотах на території сучасного Закарпаття, Törökbálint, Magyarország: Termini Egyesület (2020), 120 p.

3.       Csernicskó, István: Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből: Kárpátalja nyelvi tájképéből, Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2019), 240 p.

4.       Csernicskó, István Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásai a kisebbségek nyelvén folyó oktatás területén a Keretegyezmény és a Karta alkalmazásáról készült jelentések tükrében. KISEBBSÉGI SZEMLE III: 4 pp. 27-46., 20 p. (2018)

5.       Csernicskó, István: Право на навчання рідною мовою: Центральноєвропейська традиція і приклад Закарпаття, Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark (2018), 64 p.

Prof. Kontra Miklós

Kutatási területek: szociolingvisztika

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003858&paging=1;1000

Scopus és Web of Science (WOS) besorolású publikációi:

1.       Kontra, Miklós: A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója, Magyar Nyelv 114: 1 pp. 1-22., 22 p. (2018)

2.       Kontra, Miklós: A vernakuláris nyelvváltozat tisztelete: Trudgill, Peter, Dialect Matters: respecting vernacular languauge: Columns from the Eastern Daily Press, Magyar Nyelv 113: 1 pp. 100-107., 8 p. (2017)

3.       Kontra, Miklós: Megjegyzések kétnyelvű magyarok hely- és személyneveiről. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 39 pp. 33-40., 8 p. (2017)

4.       Kontra, Miklós, Matthew J. Gordon, Labov: A Guide for the Perplexed. Magyar Nyelv 110: 4 pp. 472-478., 7 p. (2014)

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

Kontra, Miklós: Felelős nyelvészet, Budapest, Magyarország : Gondolat Kiadó (2019) , 263 p.
Kontra, Miklós: A cigándi amerikások emlékezete. MAGYAR TUDOMÁNY 180 : 2 pp. 298-302. , 5 p. (2019)
Kontra, Miklós: Az Óperenciás tengeren túl: magyar identitás a diaszpórában. MAGYAR TUDOMÁNY 2017 : 5 pp. 636-640. , 5 p. (2017)
Kontra, Miklós (szerk.): A magyar nyelv Horvátországban. Budapest, Magyarország, Eszék, Horvátország : Gondolat Kiadó, Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet (2016) , 309 p.
Kontra, Miklós: Hasznos nyelvészet. Somorja, Szlovákia : Fórum Kisebbségkutató Intézet (2010) , 235 p.

Dr. Kótyuk István, PhD

Kutatási területek: kétnyelvűségkutatás, magyar grammatika, mondattan

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

1.       Kótyuk István: A szervetlen mondatösszetétel. In. Gazdag Vilmos–Karmacsi Zoltán–Tóth Enikő szerk. Értékek és kihívások, I. kötet Nyelvtudomány, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Autdor-Shark, Ungvár, 2016. 106–112.

2.       Ковтюк И. Про питання перекладу з української мови на угорську і з угорської мови на українську. In: Márku Anita, Hires-László Kornélia (szerk.) Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Ungvár: Autdor-Shark, 2015. 44–68.

3.       Kótyuk István: Украинские заимствования в уҗанском венгерском говоре. Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 22. Kiadja a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke. Nyíregyháza, 2007. 340

4.       Kótyuk István: Mondattani elemzések. Segédkönyv a magyar nyelvtan tanulmányozásához. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2007.

5.       Kótyuk István: Anyanyelvünk peremén. Nyelvészeti tanulmányok. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993.

Dr. Penckófer János, PhD

Kutatási területek: irodalom, irodalomkritika, kárpátaljai magyar irodalom

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10071820&paging=1;100

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

1.       Tudósportré egy popnemzet falán – Papp Endre: Görömbei András – Együtt, 2020. tavaszi szám

2.       Az üvegharang (tanulmányok, esszék, kritikák) – Szépirodalmi Figyelő Alapítvány Budapest, 2019. (324 o.)

3.       Penckófer János: Személyesség, önéletírás-jelleg, „kárpátaljai olvasat” Balla László életműve alapján. In. In: Nagy-Kolozsvári, Enikő; Kovács, Szilvia (szerk.) Multiculturalism and Diversity in the 21st century: International Academic Conference Berehove, March 27-28, 2018. 298–300.

4.       Penckófer János: Piknik és vendéglátás. Kárpátokon innen és túl. In Meszelt falakon túl Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport Hodinka Antal Intézet Beregszász, 2014.

5.       A ráközelítés tudománya (Szűkítések, keretek és a tárgyi hűség gondja egy megírandó, új irodalomtörténet környezetében) Hitel, 2011

Dr. Kész Margit, PhD

Kutatási területek: néprajz, népi hitvilág és népi gyógyászat, interetnikus néprajzi kapcsolatok Kárpátalján

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050290&paging=1;100

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

1.       Kész, Margit: “Sok szép imádságot leírtam.”: Archaikus imák a szakrális nép kéziratos füzetekben Ugocsa megye magyar falvaiban. In: Jakab, Albert Zsolt; Peti, Lehel (szerk.) Aranymadár: Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kolozsvár, Románia: Kriza János Néprajzi Társaság, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, (2019) pp. 79-91.

2.       Sok szép imádságot leírtam”. Archaikus imák a szakrális népi kéziratos füzetekben Ugocsa megye magyar falvaiban. In: Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (szerk.): Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. Kolozsvár: IDEA Nyomda, 2019. 79–92.

3.       A szakrális kommunikáció verbális megnyilvánulása Kárpátalján a 21. században. –In: Néprajzi Látóhatár, Debrecen XXI./2. 2012. 5-33

4.       Irodalom tankönyv az általános oktatási rendszerű magyar tannyelvű középiskolák 8. osztály számára. Csernyivci „Bukrek” 2008

5.       Gyógyító hagyomány Kárpátalján Úgy ne ártson néked… Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség – Ungvár, 2006

Dr. Karmacsi Zoltán, PhD, nyelvész

Kutatási területek: szociolingvisztika, kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége, nyelvi tájkép, gyermeknyelv

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10028457&paging=1;100

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

1.       Karmacsi Zoltán: „Róka у лісі живе”, Stratégiák az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációjában Kárpátalján, Termini Egyesület, Törökbálint, 2020, p.156

2.       Karmacsi Zoltán: Stratégiák az etnikailag vegyes családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában Kárpátalján. Gyermeknevelés, 6. 3. sz., 2018: 34–55.

3.       Karmacsi Zoltán: Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118.

4.       Karmacsi, Zoltán: A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. In: Márku, Anita; Tóth, Enikő (szerk.) Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Kutatásaiból III. Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2017) pp. 54-60.

5.       Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2007, p. 144

Dr. Márku Anita, PhD

Kutatási területek: szociolingvisztika, kétnyelvűségkutatás, internetes nyelvhasználat, a magyar mint idegen nyelv tanítása

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10029234&paging=1;100

Az elmúlt évek további fontosabb publikációi:

1.       Márku, Anita: A magyar mint (második) idegen nyelv oktatása a kárpátaljai iskolákban: tantervek. In: Csernicskó, István; Márku, Anita (szerk.) A nyelvészet műhelyeiből: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, V. Ungvár, Ukrajna: Autdor-Shark, (2019) pp. 165-178.

2.       Csenicskó István, Márku Anita szerk. 2019. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. Ungvár: Autdor-Shark, 2019., 240 pp.

3.       Márku Anita 2018. Transcarpathian Hungarians as new speakers in the social network. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok Acta Hungarica a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 86–94. old.

4.       Марку Аніта – Черничко Степан 2018. Соціо- й психолінгвістичні аспекти дослідження переключення кодів угорців Закарпаття. In: Máté Réka – Karmacsi Zoltán szerk. Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból IV. „RIK-U”, Ungvár: 2018. 118–122. old.

5.       Márku, Anita: „Po zákárpátszki”: Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben, Ungvár, Ukrajna: Polihraftsentr “Lira” (2013)

Dr. Dudics Katalin, PhD

Kutatási területek: dialektológia, nyelvi, nyelvjárási attitűdök

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043548&paging=1;100

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

1.       Beregszászi Anikó – Dudics Lakatos Katalin. Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban. // Csernicskó István – Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Ungvár: Autdor-Shark. 2019. 150-164.

2.       Dudics Lakatos Katalin. „…én is nyelvjárásban beszélek”. ANYANYELV-PEDAGÓGIA 11: 2. (2018) 112-114.

3.       Dudics Lakatos Katalin. “A szomszéd település beszédstílusa nem olyan fejlett, mint a miénk…” Kárpátaljai falusi és városi fiatalok környezetük nyelvhasználatáról. In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben. Ungvár: RIK-U Kiadó, 2018. 59-68.

4.       Dudics Lakatos Katalin. Nyelvek, nyelvváltozatok – kárpátaljai magyar pedagógusok In: Hajba, Renáta; Tóth, Péter (szerk.) A véges végtelen: Tanulmányok Vörös Ferenc 60. születésnapjára Szombathely: Savaria University Press, (2017) 47-57.

5.       Dudics Lakatos Katalin. A nyelvjárások megítélése a kárpátaljai magyar oktatásban In: Czetter, Ibolya; Hajba, Renáta; Tóth, Péter (szerk.) VI. Dialektológiai Szimpozion : Szombathely, 2015. szeptember 2-4. Szombathely –  Nyitra: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, (2016) 317-316.

Mádi Gabriella

Kutatási területek: többnyelvűség, többnyelvűség és irodalom

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10063398

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

1.       Gabriella Mádi: The effects of language contact in a Hungarian minority novel: on the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába. In: Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature, Ildikó Vančo / Rudolf Muhr / István Kozmács /Máté Huber (eds.). Berlin / Wien u.a., Peter Lang Verlag, 2019.

2.       Gabriella, Mádi: Simone E. Pfenninger – Judit Navracsics (eds.): Future Research Directions for Applied Linguistics. In: Karmacsi, Zoltán; Máté, Réka (szerk.) Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben Ungvár, Ukrajna: RIK-U Kiadó, (2018) p. 219-221.

3.       Mádi Gabriella: A balladától a paródiáig (Marcsák Gergely: Fekete-Tisza, recenzió), in Együtt 2019/5.

4.       Mádi Gabriella: Nyelvi kontaktushatások egy magyar kisebbségi regényben: Berniczky Éva Méhe nélkül a bába című regénye alapján. In Transzkulturalizmus és bilingvizmus a közép-európai irodalmakban. Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúrach strednej Európy. Németh Zoltán – Magdalena Roguska (szerk.). Nitra, 2018: 95-100.

5.       Gabriella Madi: Allusions as a means of intertextuality in Ernest Hemingway’s The Old Man and the Sea. Сучасні дослідження з Англійської філології 2016/ 57-61.

Mónus Dóra

Kutatási területek: oktatásmódszertan, kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10064938

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

1.       Mónus Dóra: Drámapedagógiai módszerek az anyanyelvoktatásban. Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. ”RIK-U” Kft, Ungvár, 2018, 254–258.

2.       Mónus Dóra – Dancs Krisztina Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációja tükrében. In. A Bagolyvár Bábcsoport hozadéka Kárpátalján. Kálvin Nyomda, Beregszász, 2016. 108–111.

3.       Mónus Dóra: A szituációs játék szerepe a beszédkészség fejlesztésében az általános iskolai anyanyelvórán. Közoktatás, XXI. évf. 2016/2. szám

4.       Mónus Dóra: A bemutató beszéd. „Ott van a haza, hol a haszon” Trezor Kiadó, Budapest, 2015, 179–181.

Csordás László

Kutatási területek: irodalom, irodalomkritika, határon túli magyar irodalmak

Publikációs lista: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052958&paging=1;100

Az elmúlt évek fontosabb publikációi:

1.       Csordás László: Az idegen feltalálása (Elméleti keretezés Szilágyi István regényeinek újraolvasásához), PARTIUM (DEBRECEN) 27: (2) 2019, pp. 71-86.

2.       Csordás, László: Egy írói életmű rejtekútjain [Márkus Béla: Szilágyi István] HELIKON (KOLOZSVÁR) 30 : 11 pp. 14-15., 2 p. (2019)

3.       Csordás, László: Sztereotípiák rögzítettsége és eloldozottsága: (Szilágyi István: Üllő, dobszó, harang) SZÉKELYFÖLD – TERRA SICULORUM 22: 10 pp. 59-86., 28 p. (2018)

4.       Csordás, László: A tér, ahol élünk: (Vári Fábián László: Vásártér) SZÉPIRODALMI FIGYELŐ: 5 pp. 104-108., 5 p. (2018)

5.       Csordás, László: Bezárkózás vagy határátlépés? (A regény és a kárpátaljai magyar irodalom a rendszerváltás után) In: Falusi, Márton (szerk.) A kortárs irodalomértelmezés perspektívái. Budapest, Magyarország: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, (2017) pp. 75-84., 10 p.

Csurmán-Puskás Anikó, tanszéki adminisztrátor

Kutatási területek: a magyar mint idegen nyelv tanítása

A tanszék fő kutatási irányai

 • az egyes nyelvek és irodalmak oktatásának módszertana; a nyelvi tervezés és oktatásszervezés;
 • az anyanyelvtanítás additív módszere;
 • az irodalomtanítás innovatív technikái és módszerei;
 • az anyanyelvoktatás hatékonyságának mérése kárpátaljai magyar középiskolások körében;
 • az ukrán nyelvpolitika és az ukrajnai kisebbségek nyelvi helyzetének alakulása; összehasonlító és történeti jellegű vizsgálatok folytatása
 • a kárpátaljai magyar középiskolások és középiskolai tanárok nyelvi, nyelvjárási attitűdjei;
 • a magyar–ukrán nyelvi kontaktusok kérdésköre, orosz-ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban;
 • az etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvi szocializációja Kárpátalján;
 • Kárpátalja turizmusának hatása a nyelvi tájképre;
 • a kárpátaljai magyar nyelvhasználat sajátosságai, kétnyelvűségi jelenségek (kölcsönzés, kódváltás); a digitális kommunikáció hatásai a nyelvhasználatra; a magyar mint idegen nyelv módszertani kérdései Kárpátalján;
 • a kárpátaljai magyar irodalom alakulása, korszakai, jellegzetességei; neves alkotók és munkásságuk vizsgálata;
 • határon túli magyar irodalmak (kárpátaljai magyar irodalom, erdélyi magyar irodalom), irodalomelmélet, idegenségtapasztalatok;
 • a többnyelvűségi helyzet irodalmi reprezentációjának vizsgálata; a nyelvi valóság megjelenése a kárpátaljai magyar irodalmi művekben;
 • néphit, népi gyógyászat Kárpátalján; szakrális kommunikáció, archaikus, apokrif imák a verbális automatizmusban és a népi imádságos füzetekben Kárpátalján;

Évente megrendezésre kerülő rendezvényeink

Hazahívogató magyar szaknap (a magyar szakos hallgatók csapatépítő napja a Nagyberegi Tájházban); A magyar nyelv napja (összfőiskolai rendezvény a magyar szakos hallgatók előadásával); Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napok (a KVIT közreműködésével és vendégelőadókkal); Jótékonysági adventi kézművesnap (ünnepi díszek készítése és értékesítése a magyar szakos hallgatók által); A Magyar Széppróza Napja (a Magyar Írószövetség és KVIT közreműködésével); Az anyanyelv világnapja (a magyar szakosok hallgatók előadásával minden érdeklődő számára); A magyar költészet napja (összfőiskolai rendezvény a magyar szakos hallgatók előadásával); Magyar helyesírási verseny (a főiskola magyar szakos hallgatói számára).