Кафедра обліку і аудиту

Контакти:

Адреса для листування: Кафедра обліку і аудиту, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, п/с 33, 90200 Берегово, Закарпаття , Україна.

Номер телефону: +380-31-41-4-29-68, внутрішній номер 128 (з-за кордону),  або 8-241-4-29-68, внутрішній номер 128 (у межах Закарпаття).

Факс: +380-31-41-4-29-68 (з-за кордону)

E-mail: rfkmf.gazdasagtudomanyi@gmail.com

Web: http://kmf.uz.ua

Кафедра: аудиторія Віктора Шкултеті (№121)

Науково-педагогічний склад кафедри:

Бачо Роберт Йосипович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри

Орлов Ігор Віталійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри

Когут Юлія Михайлівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри

Семйон Вікторія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Брохун Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри

Лоскоріх Габріелла Людвиківна, заступник завідувача кафедри, викладач кафедри

Потокі Габор Федорович, координатор кафедри

Молнар Грета, координатор кафедри

Палоці Жаннета Олександрівна, асистент  кафедри

Ковач-Румп Генетта Л., асистент кафедри
Історія кафедри

Кафедра обліку і аудиту є наймолодшою серед кафедр Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, яка раніше функціонувала у складі кафедри історії та суспільних дисциплін. У зв’язку зі зміною стратегічного напрямку розвитку інституту, внаслідок чого взято курс на середню освіту та створено коледж – розпочато підготовку молодших спеціалістів на напрямом 071 «Облік і оподаткування». Це створило необхідність створення окремого структурного підрозділу – кафедри обліку і аудиту, першочерговим завдання якої є виконання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та відкриття спеціальності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

Перший виклик було успішно прийнято, і в результаті роботи кафедри в 2016-2017 навчальному році було започатковано підготовку здобувачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

На перший курс денної форми навчання було зараховано 8 студентів, 4 студенти навчалися на заочній формі навчання, у наступні навчальні роки кількість студентів збільшилася відповідно до 13 (6), 8 (4) та 10 (6) денної та заочної форми навчання (рис. 1).

Рис. 1. Статистичні дані руху студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
в період 2016-2019 рр.

Незважаючи на те, що кафедра обліку і аудиту є наймолодшим структурним підрозділом, з 2016 року досягнуто значних успіхів.

 

Запрошені викладачі-науковці, вчені, дослідники сприяли підвищенню рівня успішності студентів та урізноманітнили процес викладання на спеціальності, серед них:

 • професор Канадського університету, доктор наук Антал Фекете прочитав лекцію на тему «Золотий стандарт та фінансова система»;
 • доктор наук Петер Форгац із США презентував програму «Start up» та Американську програму безперервної освіти для студентів;
 • Угорське товариство економістів Карпатського регіону презентувало свою діяльність та запросило студентів спеціальності до своїх лав;
 • у рамках програми мобільності студентів та викладачів Erasmus+ навчальні заняття проводили запрошені викладачі-лектори з Угорщини – доктор економічних наук Петер Пола та Андор Пайрок, представники Інституту ім. Йожефа Етвеша (м. Бойо).

 

Участь у науково-дослідних програмах, заходах:

 • викладачі кафедри беруть активну участь у науковій роботі кафедри та інших закладів вищої освіти (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). Відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту з вересня 2016 року по грудень 2018 року Бачо Р.Й. здійснював керівництво ініціативною темою «Регулювання розвитку ринку небанківських фінансових послуг в Україні» (номер державної реєстрації 0115U001561). Результати наукової теми відображені у виданій одноосібній монографії: Бачо Р.Й. Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти): монографія / Р. Й. Бачо. – Ужгород : Вид-во ТОВ «РІК-У», 2016. – 448 с.
 • у 2018 р. члени кафедри брали участь у розробці наукової теми «Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.
 • у 2018 році впроваджено наукові результати досліджень у НДР «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U007117) ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Результати наукової теми відображені у виданій колективній монографії: Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах децентралізаційних та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Варцаби В.І. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. – 431 с.
 • викладачі кафедри відіграли ключову роль у розробці стратегічного плану економічного розвитку Закарпатського центру Егана Еде.
 • проводили дослідження ефективності грантової допомоги молодим підприємцям Закарпаття (2016 р.).
 • здійснювали аналіз підприємницької діяльності молодих сімей Закарпаття (2017 р.);
 • у 2019 році брали участь у масштабному дослідженні спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень та Спілкою закарпатських угорських підприємців, під час якого проаналізовано діяльність близько 1800 мікро-, малих та середніх підприємств Закарпаття з метою загальної їх оцінки та визначення ефективності політики державної підтримки.
 • члени кафедри Бачо Р.Й., Брохун Н.С. і Семйон В.С. здійснили опонування 6 дисертацій у Спеціалізованих вчених радах України.
 • Орлов І.В. та Бачо Р.Й. є членами редакційної колегії наукових фахових видань України та за кордоном.
 • за результатами проведення міжнародних конференцій на базі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ було видано два збірника матеріалів тез учасників: Виклики та перспективи економічного розвитку в умовах міжнародного співробітництва: європейський досвід у м. Берегове, 6-7 травня 2016 р.: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 6-7 травня 2016 р.). Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – 102 с.; Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: тези міжнародної наукової економічної конференції у м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 17-18 травня 2019 р.). Ужгород : Видавництво ” ФОП Сабов А.М.”, 2019. – 274 с.

Співпраця та партнерство з вітчизняними та міжнародними науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами:

 • з кафедрою управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця заключено договір про спільну науково-дослідну діяльність;
 • з Ніредьгазьким університетом (Угорщина) більше 20 років здійснюється неакредитована підготовка здобувачів за спеціальністю «Економіка підприємства» та видання дипломів бакалавра міжнародного зразка;
 • за рахунок гранту Угорського Національного Банку було забезпечено та оновлено навчально-методичний фонд кафедри навчальними посібниками, підручниками з економіки, бухгалтерського обліку та фінансів;
 • Національний університет державного управління приймає студентів у рамках програми мобільності Маковець;
 • з Дебреценським університетом (Угорщина) викладачі кафедри працюють над спільними проектами підготовки науково-методичних видань;
 • з Інститутом імені Йожефа Етвеша заключено договір про програму мобільності викладачів та студентів Erasmus+;
 • з Університетом Святого Іштвана в м. Ґеделлев (Угорщина), в рамках якої кафедра економіки підприємства та менеджменту університету прийняла студентів інституту на літню навчальну практику.
 • Національний інститут стратегічних досліджень долучає кафедру до науково-дослідницьких проектів та надає підтримку в організації міжнародних економічних конференцій.
 • з Державним університетом «Житомирська політехніка», де відбувається підготовка науково-педагогічних кадрів кафедри;
 • також професійні відносини підтримуються з вищими навчальними закладами краю – Ужгородським національним університетом та Мукачівським державним університетом.

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри:

 • Бачо Роберт Йосипович, завідувач кафедри, успішно захистив докторську дисертацію у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеца за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та здобув науковий ступінь доктора економічних наук;
 • викладачі кафедри опублікували наукові праці у фахових виданнях, що входять до міжнародних баз Scopus та Web of Science;
 • кількість доцентів зросла до 5 осіб, та двоє співробітників навчаються в аспірантурі за спеціальністю бухгалтерський облік та аудит (облік і оподаткування) у м. Житомир (Україна) та м. Ґеделле (Угорщина);
 • доцент Брохун Наталія Степанівна є сертифікованим аудитором;
 • співробітники кафедри – доценти Брохун Наталія Степанівна та Семйон Вікторія Сергіївна є керівником та заступником керівника Закарпатського представництва Громадської спілки «Палата аудиторів і бухгалтерів України»; Потокі Габор Федорович – віце-президент Спілки закарпатських угорських підприємців;
 • Лоскоріх Габріелла Людвиківна, заступник завідувача кафедри, нагороджена званням «Бухгалтер 2018 року».

Під час існування кафедра організувала ряд наукових та навчально-методичних заходів:

 • дві міжнародні конференції з економіки;
 • три роки поспіль разом з цикловою комісією бухгалтерсько-економічних дисциплін Коледжу організовано профорієнтаційний захід – круглий стіл, присвячений Міжнародному Дню бухгалтера, в якому практикуючі бухгалтери та керівники підприємтсв розкривали таємниці професії бухгалтера, економіста, фінансиста студентам Інституту та Коледжу;

***

 • наукова конференція студентів першого курсу кафедри обліку та аудиту, на якій вони мали можливість представити результати своїх перших наукових досліджень економічного спрямування;
 • щорічний брейн-ринг з економіки між студентами кафедри обліку і аудиту ЗУІ та студентами спеціальності «Облік і оподаткування» Коледжу ЗУІ;
 • у рамках реалізації освітнього процесу на базі інституту здійснюється організація оглядових лекцій для здобувачів вищої освіти із залученням професіоналів-практиків: Шебештень Е., головний бухгалтер ТОВ «Голден Нектар Україна» на тему: «Професіоналізм бухгалтера як управлінця в умовах динамічних змін податкового законодавства»; Попадинець О., бухгалтер Берегівського відділення Укрексімбанку на тему: «Вплив діджиталізації на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання».

This slideshow requires JavaScript.

Участь у програмах мобільності. Студенти та викладачі кафедри обліку і аудиту взяли участь у міжнародних програмах мобільності Makovecz та Erasmus +, у рамках яких було проведено навчальні та ознайомчі практики в Університеті Святого Іштвана (м. Ґеделле, Угорщина), Клузькому університеті (м. Клуж-Напока, Румунія) та Навчальному центрі сучасних бізнес-досліджень (м. Одорхею-Секуєск, Румунія), Національному університеті державної служби (м. Будапешт, Угорщина), Інституті ім. Йожефа Етвеша (м. Бойо, Угорщина). До сьогоднішнього дня триває програма мобільності, в якій студенти відвідують румунські та угорські університети,  а в нашому навчальному закладі заняття проводять запрошені викладачі-лектори.

***

У 2016 році до складу кафедри обліку і  аудиту віднесено неакредитовану підготовку здобувачів за спеціальністю «Економіка підприємства», яке здійснюється в Інституті з 2001 року спільно з Ніредьгазським університетом. Диплом, що видається випускникам визнається в Угорщині та інших країнах Євросоюзу, а в Україні засвідчує кваліфікацію, яка не акредитована державою.

На дану спеціальність спостерігається постійно високий попит, починаючи з початку 2000-х років бажаючих вчитися на даній спеціальності складає в середньому близько 30 осіб щороку (рис. 2).

Рис. 2. Статистичні дані руху студентів неакредитованої спеціальності
в період 2000-2019 рр.

Крім теоретичних та практичних знань угорської та європейської економіки вважаємо надзвичайно важливим, щоб студенти також володіти знаннями українського бухгалтерського обліку, оподаткування та економічної політики, тому в останні роки збільшено кількість спеціальних курсів вітчизняного спрямування у формі обов’язкових факультативних предметів. Метою цих заходів є підвищення можливостей працевлаштування на місцевому ринку праці за рахунок підвищення професійних знань з української мови та фахових дисциплін. Крім того, все більшого розповсюдження набуває дуальна форма освіти, яка переносить вагу з теоретичної освіти на практичну підготовку.

Демонструючи співпрацю між закладами та відзначаючи шлях, який пройшла спеціальність,  весною 2016 року кафедрою обліку і аудиту було організовано міжнародну наукову конференцію, у якій взяла участь велика кількість науковців та практиків вищих навчальних закладів Карпатського регіону та України. Назва конференції: «Виклики та можливості економічного розвитку в контексті міжнародного співробітництва та європейського досвіду».

***

В той же період (весна 2016 року) у співорганізації з Угорським Національним Банком, Фондом Pallas Athéné Domus Concordiae організовано науково-практичну конференцію під назвою «Посилення угорського бізнесу у Карпатському регіоні». Метою заходу було провести навчання та ділові зустрічі для малих та середніх підприємств Закарпаття.

З нагоди 50-ти річчя з дня вручення Нобелівської премії з економіки у травні 2019 року кафедра обліку і аудиту спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень організувала міжнародну конференцію на тему «Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів». Після пленарних виступів наукові дискусії продовжувались на секційних засіданнях.

This slideshow requires JavaScript.

Викладачами кафедри опубліковано 5 монографій, 7 закордонних публікацій, 42 наукові статті (в.ч. 6 статей у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science) та 3 фахові статті, а також 20 тез конференцій з 2011 року. Науковці взяли участь у розробці Закарпатської концепції економічного розвитку та в підготовці плану центру Егана Еде.