Kölcsey Ferenc Szakkollégium

koli_oA kollégium története

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiuma Beregszász központjában található a főiskola szomszédságában, a Kossuth tér 2. szám alatt. Az épület az egykori Grand Royal Hotel, egykor a város legkedveltebb szórakozóhelye volt. A vendéglőnek és szállodájának sok neves vendége volt, többek között Móricz Zsigmond, aki 1926-ban ebben az épületben szállt meg. A második világháború után Poltava majd Barátság Szállóként üzemelt, az épület földszintjén pedig étterem működött. A 90-es években az éttermet bezárták, és a beregszászi múzeumot helyezték el benne.
2000 novemberében a teljesen lepusztult, használhatatlan épületet megvásárolta a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), az Apáczai Közala-pítvány támogatásával. Nyolc hónap alatt sikerült elvégezni a teljes belső felújítást és 2002. február 7-én ünnepélyes keretek között – Mádl Ferenc Magyarország köztársasági elnöke és Anatolij Kinah Ukrajna kormányfője jelenlétében   – megnyítni a kollégiumot.

2003 márciusában megnyílt a kollégiumhoz tartozó filmklub.  2003 május végén befejeződött a külső homlokzat felújítása. 2002 és 2005 között a kollégiumban volt kialakítva a Révész Imre Kiállítóterem. 2002-től minden nyáron a kollégium ad helyet a Kárpátaljai Nyári Kölcsey  Pedagógusakadémiának, valamint néhány gyermektábornak.

Szakkollégiumok és szakkörök

A kollégium keretein belül a diákok számára lehetőség nyílik szabadidejük aktív eltöltésére. Minden tanévben újabb szakkollégiumok és szakkörök indulnak, amelyeknek egyik fő célja a diákok látókörének kiszélesítése, illetve végső soron az értelmiségi pályára történő felkészítés. Minden kollégistának legalább két szakkollégiumot kell aktívan látogatnia. Ezek közül az egyik, az ukrán nyelv szakkollégium, kötelező jellegű.

 

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

A kollégiumon belül, 2003-tól működik Hallgatói Önkormányzat. Jelenlegi elnöke Szedlák Katalin. Az önkormányzat célja a hallgatók önállósulási törekvéseinek illetve egyedi elképzeléseinek megvalósítása.

Kölcsey Esték

A kollégium filmklubja adott otthont a Kölcsey Estéknek, melyek keretén belül beszélgetésekre kerül sor kárpátaljai művészekkel, tudósokkal, híres emberekkel.

Szakkollégiumok

 1. Angol nyelv
 2. Ukrán nyelv
 3. Filmtörténet
 4. Kommunikáció és média
 5. Oktatás a kárpátaljai írott sajtóban
 6. Magyar irodalom Kárpátalján
 7. Zenetörténet
 8. Műelemzés
 9. Integrált művészettörténet
 10. Európai Uniós ismeretek
 11. Kerékpáron Kárpátalján
 12. A gyermeknyelv fejlődése
 13. Játékelmélet

Szakkörök

 1. Kerámia
 2. Bábozás
 3. Labdarúgás
 4. Röplabda
 5. Kézilabda
 6. Kosárlabda (fiúk)
 7. Kosárlabda (lányok)

8 Úszás

 1. Aerobik
 2. Néptánc
 3. Báli táncok
 4. Népdalkör
 5. Népművészet
 6. Színjátszás

 

Nyári hónapok

A főiskolai hallgatók általában június utolsó előtti hetének végén költöznek ki a kollégiumból.  Egy hét áll rendelkezésre, hogy felkészüljünk a nyári pedagógus-továbbképzésekre és a gyermektáborokra. Ezek a rendezvények július első hétfőjétől hét héten át tartanak, egészen augusztus közepéig. Így augusztus utolsó két hete az a szűk időtartam, amikor vendégeket, csoportokat tudunk fogadni

Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia2002 nyarától a kollégium a bázisa a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által rendezett Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiának.  Itt lehetőség van az akadémia résztvevőinek az elszállásolására, előadások megtartására, valamint az esti programok megszervezésére. Az akadémia négy egyhetes turnusa alatt – a július és augusztusi hónapokban – több száz kárpátaljai pedagógus és több tucat magyarországi, valamint ukrajnai előadó vendégeskedik a kollégiumban.

akademia

GyermektáborokTöbb éve biztosít helyet a kollégium a nyári szünidőben – július–augusztus folyamán – gyermektáboroknak: az Irka anyanyelvi tábornak, szórványból érkező gyerekek részére, és az Abacus matematikai tábornak. Évekig az Angol nyelvű bibliatábor is itt került megrendezésre. Egy-egy turnusban 70–90 gyereket szoktunk fogadni.

angolhet

Felvételi a kollégiumba

 1. Felvételi kérelem

1.)    A kollégiumi felvételt írásban kell megpályázni az arra rendszeresített felvételi kérőlapon.

2.)    Kérelmet a Kollégiumi Felvételi Bizottság által meghatározott időszak (általában június 20.–augusztus 5.) alatt lehet leadni a kollégium erre kijelölt helyén.

3.)    Kollégiumi felvételre a főiskola nappali tagozatos, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója pályázhat.

4.)    A következő kategóriáknak megfelelő személyek első körben nem vehetők fel:

a.)      10 km-es körzeten belül lakók, ha a bejárásuk tömegközlekedési eszközzel megoldható,

b.)      kollégiumi fegyelmi úton kizárt hallgatók,

c.)      kollégiumi díjtartozó.

 1. A felvételi eljárás

1.)   Felvételi pontszám számítása a jelentkezési lap alapján megadott adatokra támaszkodva történik.

2.)   A felvételi jelentkezési lap kitöltése önkéntes, de annak hiányában nem bírálható el a kérelem.

3.)   Hamis adatok esetén a jelentkező felvételét meg kell tagadni.

III. Kollégiumi felvételi pontszám kiszámítása

Négy részből áll: tanulmányi, szociális, szakkollégiumi, valamint a lakóhely–intézmény közötti távolság.

1.)    TANULMÁNYI PONTSZÁM

 1. a)  Az adott évben a kollégiumba jelentkezők (a Tanulmányi Osztály által megadott) egyéni átlagából (a tanulmányi átlag meghatározásakor a megelőző év II. félévi eredményét vesszük figyelembe) a következő táblázat segítségével határozzuk meg a tanulmányi pontszámot:

 

 1. b) Elsősök esetében a felvételiken elért összpontszámot konvertáljuk tanulmányi pontszámmá.

2.)        SZOCIÁLIS PONTSZÁM

a.)  Nyugdíjas szülő – 1 pont

b.)  Elhunyt szülő – 5 pont

3.)        SZAKKOLLÉGIUMI PONTSZÁM

Minden szakkollégiumért, amelyet a jelentkező hallgató az előző évben látogatott és szakkollégiumi leckekönyvével igazolni tud, 1-1 pontot ér.

4.)        INTÉZMÉNY–LAKÓHELY TÁVOLSÁGA

Az intézmény–lakóhely távolság: 10 kilométerenként 0,77 pont jár.

A tanulmányi, a szociális helyzeti, a szakkollégiumi és az intézmény–lakóhely távolsági pontszámok összegeként kapott szám adja a kollégiumi felvételi összpotszámát.

 1. A FELVÉTELI DÖNTÉS

1.)     Az I. pontban megismert számítás szerint kapott egyéni pontok csökkenő sorba állítása után a rangsor elején álló 85 hallgató kerülhet be a kollégiumba. (A kollégium SZMSZ-e értelmében 5 kollégiumi férőhely betöltésére a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány tehet javaslatot).

2.)     A kollégiumi férőhely egy tanévre szól, de legfeljebb a kollégiumi tagság megszűntéig. A kollégiumi férőhely át nem ruházható!

3.)     A kollégiumi felvételt nyert hallgatóval a kollégium bentlakási szerződést köt, amely a bentlakási szerződésben leírtak szerinti időtartamra szól.

 1. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1.)     A felvettek névsorát a kollégiumi, illetve a főiskolai hirdetőkön hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára.

2.)     Aki a meghirdetett kollégiumi beköltözéskor nem foglalja el férőhelyét és azt írásban megfelelő indokkal nem jelzi előre a beköltözésig a kollégium igazgatójának, az a helyéről való lemondásnak tekintendő, és a megüresedett helyet a szabályzatnak megfelelően kell betölteni.

3.)     A kollégiumi felvétel alapján a hallgató jogosult a tanulmányi és vizsgaidőszakban a kollégiumban lakni. Ezt meghaladóan a bentlakást írásban kell kérvényezni, melyet a kollégiumi igazgató engedélyezhet.

4.)     Házaspárok elhelyezésére lehetőség van kétágyas szobákban, de csak akkor, ha a házaspárok mindkét tagja külön-külön is jogosult a kollégiumi férőhelyre.

5.)     A kollégiumi felvételi pályázatok elbírálását augusztus 10-ig kell elvégezni.

 1. JOGORVOSLATOK

1.)     Az elsőfokú határozat ellen a kollégium igazgatójához fellebbezés nyújtható be.

2.)     A fellebbezést 3 napon belül és mindig írásban kell benyújtani, az ott felhozott indokokat minden esetben igazolni kell.

3.)     A fellebbezés vonatkozhat az elbírálásnál rosszul figyelembe vett adatokra, szociális indokra, egyebekre.

4.)     A fellebbezéseket a kollégium igazgatója bírálja el. Az elbírálás folyamán kikéri a Kollégiumi Tanács véleményét.

HÁZIREND

A kollégium a főiskola szerves része és ennek megfelelően – funkciójából adódóan – elsődleges célja a nyugodt, zavartalan tanulás, a hivatásra való eredményes felkészülés lehetőségének maradéktalan biztosítása.

Az együttélés szabályainak megfelelően a kollégium tagjai egymást munkájukban, pihenésükben, szórakozásukban nem zavarhatják.

A kollégiumban csak olyan hallgató lakhat, aki vállalja, hogy az ezzel járó előírásoknak legjobb képességei szerint eleget tesz.

A kollégium tagjai vállalják, hogy a házirendet betartják és a bentlakással együtt járó követelményeket teljesítik. A házirend megsértése fegyelmi eljárást von maga után!

Az épületben 08.00 előtt és 23.00 után történő hangoskodásért fegyelmi eljárás indítható. A klubok működését külön a klubok részére készült működési szabályzat határozza meg.

Kapuzárás 23.00-kor van. Amennyiben valaki kapuzárás után érkezik vissza a kollégiumba, a kapu melletti csengővel jelezzen a portásnak.

A portás kérésére a hallgatók kollégiumi igazolványukkal kötelesek igazolni kollégiumi tagságukat.

A hallgatók a kollégiumi térítési díjat kötelesek minden hónap 10-ig befizetni. Ismételten késedelmes befizetés esetén a hallgató fegyelmileg felelősségre vonható, három késés után kizárható.

A vizsgák befejeztével minden kollégista hallgató a vizsgaidőszak júniusra kiterjedő részének utolsó napját követő 12.00-ig köteles a felvett felszereléseket leadni, és a kollégiumot elhagyni. A szoba lakói közül utolsónak távozó hallgató köteles a szobákat – tisztán – az épület gondnokának átadni.

A kollégiumi tagsággal járó jogok másra nem ruházhatók át. Jelenti ez a kollégiumban kapott szolgáltatások és juttatások egészét.

Külső látogatók, vendégek (nem kollégista főiskolai hallgatók is!) a kollégista felelősségére a vendégfogadás rendje alapján meghatározottak szerint 08.00-tól 22.00-ig tartózkodhatnak a kollégiumban.

Nem kollégista főiskolai hallgatók és vendégek, csak a portán való igazolvány leadása ellenében léphetnek a kollégiumba. A vendég kérésére a portás a keresett hallgatót hívathatja.

Sikertelen félév esetén a hallgató 7 napon belül köteles a kollégiumból kiköltözni. Félévet ismétlő hallgató az ismételt félévben nem lehet a kollégium tagja.

A hallgatók a szeptemberi beköltözésnél a kiírt időpontokat kötelesek figyelembe venni, ellenkező esetben kollégiumi tagsága megszűnik!

A hallgató köteles szobáját olyan állapotban tartani, hogy az a higiéniai elvárásoknak és esztétikai követelményeknek megfeleljen. A szobák, folyosók és a közös helyiségek tisztántartását a kollégiumi igazgatója és gondnoka felügyeli. Szükség szerint fegyelmileg felelősségre vonhatnak. Két fegyelmi után automatikus kizárás következik!

A kollégium valamennyi felszerelési tárgya közösségi tulajdon, melynek védelme minden kollégista hallgató személyes kötelessége.

Azon szobák lakói, akik a falakat, ajtókat, ablakokat rongálják, kötelesek a saját költségükön eredeti állapotukba visszaállítani.

A berendezési tárgyakat, eszközöket a helyükről elvinni csak külön engedéllyel lehet.

A berendezési tárgyak, eszközök meghibásodását a portai hibabejelentő könyvbe azonnal be kell jegyezni. Ha a javítás egy héten belül nem történik meg, a gondnokságon jelenteni kell. A kollégium tulajdonát képező eszközöket csak rendeltetésszerű használatra, anyagi és erkölcsi felelősség mellett – meghatározott időre – kölcsönözhetnek a hallgatók.

A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában.

A szobák állapotának figyelemmel kísérése érdekében az igazgató, a gondnok és a Hallgatói Önkormányzat egy tagja a szobában lakó kollégista jelenlétében megtekintheti a szobát.

Ha a szoba állapota nem felel meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában olyan tárgyak találhatók, amelyek nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, a szoba lakóit fel kell szólítani a szoba eredeti állapotának helyreállítására. Ha ez egy héten belül nem történik meg, a szoba lakói ellen fegyelmi eljárást lehet indítani. Amennyiben a szoba megtekintése két egymást követő alkalommal a szoba lakói miatt meghiúsul, az igazgató, a gondnok és a Hallgatói Önkormányzat egy tagja más jelenlevő nélkül megtekintheti a szobát.

Főzni csak az erre kijelölt helyiségben szabad reggel 6.00 órától este 23.00 óráig, a tűzvédelmi előírások betartásával. Főzés, étkezés után a hallgatónak kötelessége a konyhában, étkezdében maga után kitakarítania.

A kollégium területén tilos a szeszesital fogyasztása!

A kollégium területén dohányozni szigorúan tilos!

Az energiával, az energiaigényes berendezések használatával és a vízzel takarékoskodni kell. A hallgató köteles a tűzrendészeti, balesetvédelmi és energiatakarékossági előírásokat betartani.

A Házirendben foglaltak megsértése fegyelmi eljárást von maga után. Fegyelmi esetén a főiskola kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Fegyelmi Bizottság jár el.

 

Elérhetőségeink:

Kölcsey Ferenc Szakkollégium,
Ukrajna, Kárpátalja
90202 Beregszász, Kossuth tér 2.

Tel.: (241) 4-24-35 (igazgató)
(241) 3-16-94 (porta)
Fax: (241) 2-43-43
kollegium@kmf.uz.ua

ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток ім. Ференца Келчеї Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку ім. Ференца Келчеї Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ