Відділ моніторингу освітнього процесу

Контакти

Поштова адреса: Відділ моніторингу освітнього процесу
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, 90200 Берегово, площа Кошута, 6.
Телефон: (+380-31-41) 4-28-29 – внутрішній номер 127.
E-mail: ivan.siladiy@kmf.org.ua
Web: https://kmf.uz.ua/uk/strukturni-pidrozdily/viddil-monitorynh/Короткий опис відділу моніторингу освітнього процесу

Створений 2013 року відділу організації та моніторингу навчального процесу, акредитації і ліцензування Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ на підставі ректорського наказу за погодженням із головою правління фонду засновника. В 2020 році рішенням Вченої ради протокол № 5 від 21.08.2020 році відбулося перейменування відділу у відділ моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, а у липні 2022 р. перейменований у відділ моніторингу освітнього процесу Наказ № 64 від 14.07 2022 року.

Основна мета відділу посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах в кваліфікованих фахівцях, змін попиту на ринку праці, а також інших заходів спрямована на організацію та моніторинг підвищення якості освітнього процесу, моніторинг започаткування нових і вдосконалення діючих бакалаврських та магістерських освітніх програм спеціальностей, вдосконалення якості професійної діяльності викладачів, відповідність переліку освітніх компонентів підготовки здобувачів враховуючи попит на вітчизняному і міжнародному ринках праці, співпраця з стейкголдерами та роботодавцями щодо ефективності впровадження освітніх програм у професійній діяльності.

Керівник відділу 

Силадій Іван Михайлович – керівник відділу моніторингу освітнього процесу, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології.

Місця роботи:

 • Карпатський інститут підприємництва ВМУРЛ «Україна» м. Хуст, викладач, доцент, в.о. декана факультету економіки та менеджменту;
 • Ужгородський національний університет, викладач кафедри менеджменту, економіки та маркетингу;
 • Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, керівник відділу моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти, професор кафедри педагогіки та психології.

       У 2012 році здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук, а у 2022 році доктора педагогічних наук, автор двох одноосібних та двох колективних монографій, більше 75 публікацій, учасник багатьох міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Основна діяльність відділу моніторингу  освітнього процесу є:

 • контроль за дотриманням кафедрами структурними підрозділами інституту законодавчих і нормативних документів щодо змісту освіти, планування та організації освітнього процесу й впровадження їх у освітню діяльність ЗУІ.
 • постійний систематичний збір, обробка та аналіз результатів моніторингу діяльності студентів і науково-педагогічних працівників ЗУІ.
 • науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів ЗУІ;
 • розробка спільно з відділом контингенту студентів єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в ЗУІ.
 • контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів ЗУІ (вимірювання компетентностей у формі вхідного контролю, ректорський контроль, тощо).
 • вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних показників відповідності якості знань студентів освітнім програмам згідно з стандартами вищої освіти.
 • контроль за професійним розвитком, підвищенням рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗУІ.
 • координація роботи кафедр та інших підрозділів із якісного забезпечення освітнього процесу.
 • надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам ЗУІ з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів.
 • підготовка звіту про результати моніторингу якості освітнього процесу за навчальний рік.
 • підготовка та внесення пропозицій щодо усунення негативних моментів, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів; контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків.
 • вивчення досвіду провідних закладів вищої освіти України і зарубіжжя та визначення проблем з питань моніторингу освітнього процесу, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти.
 • участь у розробці перспективних планів розвитку ЗУІ.

Науково-педагогічні працівники відділу

Моца Андрій Андрійович – юрист ЗУІ, кандидат юридичних наук, доцент кафедри географії та туризму.

Дулов Василь Васильович

Дулов Василь Васильовичпрацівник Центру інформатики ім. Тіводара Пушкаша в ЗУІ ім Ф. Ракоці ІІ., філолог німецької та  угорської мов та літератур, здобуває освіту за спеціальністю освітні, педагогічні науки, управління закладом освіти.

Основні публікації відділу

 1. Підготовка фахівців менеджерів до роботи в сфері освіти. Монографія /І.М.Силадій – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 208 с.
 2. Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача. Колективна монографія, НПУ імені М.П.Драгоманова, – К.: Аграр Медіо Груп, 2015 – 279-301с.
 3. І.М. Силадій, Гамула І. А. НПУ імені М. П. Драгоманова. Теоретико-методичні засади глобалізаційного розвитку освітньо-наукових систем. Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку : колективна монографія, С. 156–164.
 4. І.М. Силадій. Глобалізація системи освіти: механізми демократичної модернізації : монографія. Ужгород : РІК -У, 2020. 376 с.
 5. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації, Силадій І.М.. Педагогіка: К. Вища Освіта України, № 4, 2016 року, ст.34-38.http://opac.mk.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9F.$%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=TIPVID&S21SRD=DOWN&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=
 6. Силадій І. Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу//ВОУ. – № 1- 2016. – с. 54-59.  http://irbis.vnmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=OSV&P21DBN=OSV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%2C%20%D0%86%2E
 7. Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді.//ВОУ. – №3. – 2017. – с. 76- 83. https://library.kre.dp.ua/cgi-bin/irbis/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PO&P21DBN=PO&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9
 8. Силадій І. Нові тенденції у розвитку вітчизняної освіти//ВОУ. – №1. – 2017. – с. 59-61. file:///C:/Users/hp08/Downloads/vou_2017_1_10.pdf
 9. „Демократична освіта” майбутніх педагогів. К.п.н. Силадій І.М., к.ф.н.,Маринець Н.В. Мукачево/Ред.кол. В.І.Кобаль та – Мукачево :МДУ, 2016 – 224с.
 10. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2016. – Вип.115(12) – 500 с. file:///C:/Users/hp08/Downloads/1483642890.pdf
 11. Силадій Іван М., професійні компетенції педагога – менеджера в управлінні освітнім процесом. К.ф.н., Маринець Н.В. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб.наук. пр./Редкол.:Т.С.Плачинда – м. Кропивницький НАУ Вип. 1 – 480 с. 2017 року. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgiin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=sbfasps_2017_1_28
 12. Demokratic education to prepare future pedagoguec in pedagogical universities. PhD,N.Мarinec. НПУ імені М.П. Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М. Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2017. – Вип.117(2) – 206 с.
 13. Силадій Іван. Основні напрями наукової актичності педагога-новатора/ І. Силадій. – С.39-45. Вища освіта України[Текст] : Теоретичний та науково-методичний часопис/ Інститут вищої освіти АПН України. – К. : “Педагогічна преса”, 2017р. N 2. https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ld6jN_NkCb__Ek5oknDcuStls2Q:1602754204273&q=9.+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD.+%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+/+%D0%86.+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9.+-+%D0%A1.39-45
 14. Силадій І. М. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. Ред.. В.М.Вашкевич. – К: „Видавництво Гілея”, 2016. – Вип.115(12) – 500 с.
 15. І. М. Силадій. Формування творчих здібностей майбутніх педагогічних кадрів с 114-119. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/61/part_1/61-1_2018.pdf 
 16. Силадій І. М. Ресурси і стимули педагогічного дискурсу в сучасному українському суспільстві. Освітній дискурс: збірник наукових праць.Вип.4(3-4),2 с.54-62. Гірська школа українських Карпат. Наукове-фахове видання. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В Стефаника». №19, 2018, Івано-Франківськ, с. 13-17.
 17. Силадій І. М. Педагогічна творчість як основа демократизації освіти. Вісник Чернігівський колегіум. Вип. 2(158) с. 303-307. https://visnyk.chnpu.edu.ua/19-2-158-53/
 18. Силадій І. М. Необхідність впровадження у педагогічних університетах курсу «Основи демократії» Гуманізація навчально-виховного процесу Донбаського державного педагогічного університету. №4(90), 2018, с. 141-158. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26687/1/S_Palamar_ANTKPSOSSOU_2018.pdf
 19. Силадій І. М. Демократизація як свобода вибору моделі освітнього процесу. «Освітній дискурс». Вип. 13(5), 2019, с.45-56.
 20. Відповідальність педагога і свобода вибору змісту і технологій освіти. «Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». Вип.1, 2019, с.83-91. https://dspace.bdpu.org/bitstream/123456789/498/1/11.pdf
 21. Силадій І. М. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді. Наукові записки «Педагогіка», серія педагогічні науки в НПУ імені М.П. Драгоманова, Вип. 140, 2018, с.194-204.
 22. Силадій І. М. Аксіологічні основи демократизації освіти. Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищий і загальноосвітніх школах: КПІ Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип.62. с.152 Т.1. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_1/62-1_2019.pdf
 23. Силадій, І. М. Соціальний запит на педагога-новатора / І. М. Силадій // Освітній дискурс : збірник наукових праць = Educational discourse : Collection of scientific papers / Голов. ред. О. П. Кивлюк. – Київ : ТОВ «Науково-інформаційне агентство “Наука-технології-інформація”», 2020. – Вип. 26 (9). – С. 81-90. – DOI 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-8. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32225
 24. Citation: І. М. Syladiy (2021). AXIOLOGICAL AND ACMEOLOGICAL ASPECTS IN DEMOCRATIZATION OF EDUCATION. Frankfurt. TK Meganom LLC. Paradigm of knowledge. 1(45). doi: 10.26886/2520- 7474.1(45)2021.12 https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/2299/2299
 25. Моца А.А. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України: Монографія / Андрій Андрійович Моца. – Ужгород: «Ліра», 2015. – ISBN 978-617-596-189-6. – 280 с.
 26. Моца А.А. Інноваційні методи роботи сучасного вищого навчального закладу. – Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-методичні коментарі: Василевич Л.Ф., Василевич М.Л., Астаф’єва М.М., Бодненко Д.М., Семеняка С.О., Дереновський Р.М., Заболотна О.В., Євсюков О.Ф., Кляп М.І., Кляп М.П., Моца А.А., Накашидзе І.С., Ястремська Н.Є. – Кіровоград. – Колективна монографія. – КП «Поліграфія», 2015. – С. 97-128.
 27. Моца А.А. Системний підхід до самооцінки якості міжнародної академічної мобільності як складової стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України. – Інноваційний університет: концепція становлення і розвитку: Монографія / І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, С.І. Устич та ін.; за заг. ред. І.В. Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. – 524 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 30). – ISBN 978-617-7333-10-3. – С. 80-91.
 28. Моца А.А. Впровадження інноваційних технологій – основа модернізації вищої школи України. – Інноваційний університет: концепція становлення і розвитку: Монографія / І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, С.І. Устич та ін.; за заг. ред. І.В. Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. – 524 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 30). – ISBN 978-617-7333-10-3. – С. 277-285.
 29. Моца А. Європейська інтеграція: загальнотеоретичний аналіз поняття / А. Моца // Підприємництво, господарство і право. – Випуск № 8. – 2012. – С. 156–159.
 30. Моца А.А. Основні правові механізми, що забезпечують європейську інтеграцію / А.А. Моца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 18. – 2012. – ISSN 2307-3322. – С. 14–17.
 31. Моца А.А. Щодо деяких проблемних питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / А.А. Моца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 19, Том № 4. – 2012. – ISSN 2307-3322. – С. 240–243.
 32. Моца А.А. Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав / А.А. Моца // Юридична Україна. – Випуск № 12. – 2012. – С. 117–122.
 33. Моца А.А. Щодо окремих питань інституційного забезпечення європейської інтеграції України / А.А. Моца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 20. Частина 1. Том № 4. – 2012. – ISSN 2307-3322. – С. 243–246.
 34. Моца А.А. Правовая природа соглашений Европейского Союза об ассоциации / А.А. Моца // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Выпуск № 3. – Курск. – 2013. – ISSN 1991-3087. – С. 44–48.
 35. Моца А.А. Впровадження інноваційних технологій – основа модернізації вищої школи України / А.А. Моца // Міжнародний науковий вісник. – Випуск 2 (9). – Ужгород: «Шарк». – 2014. – ISSN 2218-5348. – С. 267–274.
 36. Моца А.А. Теоретико-методологічний аспект інноваційного розвитку вищої освіти України / А.А. Моца // Міжнародний науковий вісник. – Спецвипуск 1 (10). – Ужгород. – 2015. – ISSN 2218-5348. – С. 258–266.
 37. Моца А.А. Щодо окремих політико-правових аспектів вирішення проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні / А.А. Моца // Геополітика. – Випуск 1 (14). – Ужгород: «Шарк». – 2015. – ISSN 2078-1431. – С. 143–159.
 38. Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення / А.А. Моца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 37. – 2016. – ISSN 2307-3322. – С. 30–37.
 39. Моца А.А. Роль та значення інноваційних технологій при вивченні у ВНЗ юридичних дисциплін / А.А. Моца // Міжнародний науковий вісник. – Випуск 1 (12). – Ужгород. – 2016. – ISSN 2218-5348. – С. 96–106.
 40. Моца А.А. Щодо окремих питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС / А.А. Моца // Геополітика. – Випуск 1 (16). – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». – 2016. – ISSN 2078-1431. – С.166-176.
 41. Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті України: практичне застосування / А.А. Моца // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 5 (27)/2017. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2017. – ISSN 2520-2057. – С.26-34. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14927174443530.pdf
 42. Моца А.А. Аналіз стандартів якості міжнародної академічної мобільності ВНЗ України: національні та європейські підходи / А.А. Моца // Юридична Україна. – 2017. – Випуск № 2-3. – ISSN2308-9636 (print). – С. 94-102. – Електронний ресурс: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2017_2-3_14.
 43. Моца А.А. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Закарпатської області в умовах євроінтеграції України / А.А. Моца // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – Випуск № 10 (72)/2019. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2019. – ISSN 2520-2057. – С.70-75. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15626793222977.pdf
 44. Motsa A. The effect of regional tourism on economic development: Case study: The EU countries / Motsa AndriyRybakova SvitlanaShelemetieva TetianaZhuvahina IrynaHonchar Liliia // International Review (2021 No.1-2). – ISSN 2217-9739. – С. 67-75 (Web of Science). – Електронний ресурс: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-9739/2021/2217-97392101067M.pdf
 45. Моца А.А. Проблеми обмеження прав людини під час пандемічної кризи / А.А. Моца, І.В. Огієнко, В.О. Бажанов // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». – 2021. – Випуск № 11 (45) (листопад), Том 2. – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури». – ISSN 2520-2308. – С.85-89. – Електронний ресурс: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16384810107500.pdf
 46. Моца А.А. Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної політики єдності в Україні: правові засади / А.А. Моца // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск № 68 (2021). – 2021. – ISSN 2307-3322. – С. 19–24.
 47. Моца А.А. Права людини в умовах воєнного стану / А.А. Моца, В.А. Моца // Наукові перспективи: журнал. Серія «Право». – Випуск № 4(22)2022. – 2022. – ISSN (print) 2708-7530. – С. 280-291.